Arbitrage

Partijen kunnen geschillen die tussen hen uit een bepaalde rechtsbetrekking zijn ontstaan of zouden kunnen ontstaan aan arbitrage onderwerpen. Arbitrage is rechtspraak door arbiters, ook wel scheidslieden genoemd.

Arbitrage berust op de wet en is daarin uitvoerig geregeld. Arbiters hebben in beginsel dezelfde bevoegdheden als de overheidsrechter. Een arbitraal vonnis kan ook ten uitvoer worden gelegd. Arbitrage kent veel voordelen ten opzichte van een gerechtelijke procedure, maar ook nadelen. Niet alle geschillen kunnen met arbitrage worden opgelost.

Om een geschil ter beslechting te kunnen voorleggen aan arbiters is een arbitrageovereenkomst nodig. Deze arbitrageovereenkomst kan worden opgenomen in een arbitraal beding in een contract. Partijen spreken dan af dat toekomstige geschillen aan arbitrage worden onderworpen. Ook als een geschil ontstaat en partijen hebben nog geen arbitrage afgesproken dan kunnen zij dat alsnog doen. De arbitrage overeenkomst wordt dan vastgelegd in een compromis. Een arbitraal beding kan ook worden opgenomen in algemene voorwaarden, statuten of reglementen. Een arbitrageovereenkomst kan ook een arbitraal beding zijn dat is opgenomen in bindende statuten of reglementen.

Optreden als arbiter

Arbiters worden benoemd op de wijze zoals partijen zijn overeengekomen. Derden kunnen de arbiters benoemen, of een arbitrage-instituut zoals het Nederlands Arbitrage Instituut of de Raad van Arbitrage voor de Bouw. Als geen wijze van benoeming is overeengekomen worden arbiters door partijen gezamenlijk benoemd. Komen zij daar niet uit dan kunnen zij de voorzieningenrechter vragen een uitspraak te doen.

Onze advocaten kunnen in arbitrale procedures optreden als onafhankelijk en onpartijdig arbiter en zijn daartoe benoembaar.

Optreden als advocaat

Optreden als advocaat voor een partij in arbitrages vergt specifieke kennis van het arbitragerecht. Onze advocaten beschikken over die kennis en verlenen regelmatig juridische bijstand aan partijen in arbitrale procedures.