Gezondheidsrecht

ontzorgen is ons motto

Het gezondheidsrecht is een dynamisch rechtsgebied. Het draait niet alleen om de rechten van de patiënt en de hulpverlener, maar ook om de organisatie, de financiering van de gezondheidszorg, de kwaliteit van de zorgverlening en de aansprakelijkheid.

Wij staan u graag terzijde:

Bij Dommerholt Advocaten weten we er alles van. Wij staan zorginstellingen en (para-)medische beroepsbeoefenaars graag terzijde op het gebied van:

  • patiëntenrechten (regels rondom beroepsgeheim, beëindigen behandelingsovereenkomst, toestemmingsvereiste, goed hulpverlenerschap, wetenschappelijk onderzoek, euthanasie, minderjarigen, wilsonbekwaamheid et cetera)
  • kwaliteitswetgeving (denk aan regels rondom verantwoordelijkheidsverdeling in de zorg, voorbehouden handelingen, klachtrecht, Inspectie voor de Gezondheidszorg)
  • governance (bijvoorbeeld: verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid bestuurders en toezichthouders, medezeggenschap, Zorgbrede Governancecode, zelfregulering)
  • conflictbemiddeling (zoals klachtrecht, geschillen in maatschappen of andere samenwerkingsverbanden, geschillen binnen/tussen een Raad van Toezicht, Raad van Commissarissen of Raad van Bestuur)
  • tuchtzaken (artsen, tandartsen, apothekers, gezondheidszorgpsychologen, psychotherapeuten, fysiotherapeuten, verloskundigen en verpleegkundigen)
  • opleidings- en registratiegeschillen (geschillenprocedures over de opleiding tussen AIOS, opleider of opleidingsinstelling en bezwaarprocedures over het besluit van een registratiecommissie om een specialist of profielarts niet te herregistreren of om een opleidingsinstelling niet te erkennen)

Dommerholt is thuis in de gezondheidszorg

Onze sectie Gezondheidsrecht kenmerkt zich niet alleen door een uitstekende kennis van zorgspecifieke wet- en regelgeving, maar ook door ervaring en betrokkenheid. De sectie is via verschillende nevenfuncties goed thuis in de gezondheidszorg. Als toezichthouder, als deskundige in een medisch ethische toetsingscommissie en als docent gezondheidsrecht, wordt ruimschoots ervaring opgedaan. Deze veelzijdige ervaring is direct toepasbaar in de praktijk. Net als in onze juridische kwaliteit, investeren we continu in betrokkenheid bij de zorg. Dat draagt bij aan de tactvolle aanpak die zo van belang is binnen deze branche, waarin juridische, ethische en persoonlijke belangen met elkaar zijn vervlochten.