Compensatie transitievergoeding zieke werknemers: wetsvoorstel

Roswitha-Edema 30 mei 2017 door Roswitha Edema-Spaans

Op 21 maart 2017 heeft minister Asscher een wetsvoorstel bij de Tweede Kamer ingediend. Als de wet wordt aangenomen zullen werkgevers voortaan een compensatie ontvangen voor het betalen van een transitievergoeding aan werknemers van wie het dienstverband na twee jaar ziekte eindigt omdat zij niet meer kunnen werken of omdat de werkgever geen passend werk voor hen heeft.

Bezwaren werkgevers en slapende dienstverbanden

Het wetsvoorstel komt tegemoet aan de bezwaren van werkgevers tegen het betalen van een transitievergoeding bij een ontslag na twee jaar ziekte. Het wordt door veel werkgevers als onrechtvaardig beschouwd dat zij een zieke werknemer, aan wie al twee jaar het loon is doorbetaald en voor wie zij in het kader van de re-integratie kosten hebben gemaakt, nog een transitievergoeding moeten betalen bij einde dienstverband. De overheid heeft hier overigens bewust voor gekozen. Zij wil niet discrimineren tussen gezonde en zieke werknemers. Gevolg van de huidige regeling is echter dat werkgevers er vaak voor kiezen om het dienstverband met de zieke werknemer na afloop van de loonbetalingsverplichting dan maar “slapend” voort te zetten, met name als sprake is van een oudere werknemer met een langdurig arbeidsverleden bij het bedrijf.

Inhoud wetsvoorstel

Voor toepassing van de compensatieregeling zal het niet nodig zijn dat het dienstverband is opgezegd na een verkregen toestemming van het UWV. Ook bij een beëindiging van het dienstverband in onderling overleg, onder toekenning van een vergoeding ter hoogte van de transitievergoeding, is de compensatieregeling van toepassing.

Belangrijk om te weten is dat er niet méér wordt gecompenseerd dan wat direct na afloop van de loondoorbetalingsverplichting als transitievergoeding betaald had moeten worden. Is het dienstverband na die tijd “slapend” voortgezet, dan wordt voor dat stukje geen compensatie gegeven.

De compensatie wordt gefinancierd uit het Algemeen werkloosheidsfonds (Awf). Werkgevers zullen daar een hogere premie voor moeten betalen. De kosten van de compensatieregeling worden op die manier door alle werkgevers tezamen gedragen. De compensatie geldt ook voor eigenrisicodragers WW, zoals overheids- en onderwijswerkgevers.

Ingangsdatum

Als het wetsvoorstel wordt aangenomen, dan zal de wet pas per 1 januari 2019 in werking treden. Dat is het gevolg van de uitvoeringstoets die het UWV heeft gedaan. Het UWV ziet geen kans om de regeling vóór die datum te implementeren. Wel zal de wet terugwerkende kracht krijgen tot 1 juli 2015. Dus werkgevers die in het verleden een transitievergoeding hebben betaald, kunnen ook gebruik maken van de regeling.

Wij zullen u op de hoogte houden van de ontwikkelingen rondom dit wetsvoorstel. Mocht u op dit moment al vragen hebben, dan kunt u terecht bij onze arbeidsrechtspecialisten.