De nieuwe arbeidsomstandighedenwet: beter voorkomen dan genezen

Begin 2017 heeft de Eerste Kamer ingestemd met het wetsvoorstel om de Arbowet te wijzigen. De nieuwe Arbowet treedt naar alle waarschijnlijk per 1 juli a.s. in werking.

Waarom een nieuwe arbowet?

De nieuwe Arbowet is vooral gericht op preventie. De wet bevat dan ook wijzigingen die gericht zijn op de vergroting van de betrokkenheid van werkgever en werknemers bij de arbodienstverlening.

Wat gaat er veranderen?

De OR (of een ander medezeggenschapsorgaan) krijgt een grotere rol:

  • instemmingsrecht bij de keuze van de preventiemedewerker;
  • dient jaarlijks te worden geïnformeerd in een overleg met de
    arbodienstverlener.

De werknemer krijgt meer rechten:

  • directe toegang tot de bedrijfsarts in een open spreekuur gericht op preventie;
  • een second opinion van een andere bedrijfsarts.

De bedrijfsarts krijgt een meer preventieve rol:

  • toegang tot elke werkplek in een organisatie;
  • de verantwoordelijkheid om beroepsziekten op te sporen en te melden.

Elke organisatie dient een ‘basiscontract arbodienstverlening’ overeen te komen met de arbodienstverlener. Hierin dienen afspraken te worden gemaakt over de dienstverlening en hoe de bedrijfsarts zijn preventieve rol kan uitoefenen. De wet heeft een aantal minimumeisen opgenomen waaraan dit contract moet voldoen. De inspectie SZW mag werkgevers zonder een basiscontract beboeten. Voor lopende contracten zal na het ingaan van de wetswijziging een overgangsperiode van één jaar gelden.

Kortom, preventie heeft nu een wettelijk kader gekregen waaraan moet worden voldaan. Zorg dat u als werkgever en Ondernemingsraad goed op de hoogte bent van deze nieuwe wetgeving en dat u aan de verplichtingen voldoet. U kunt er straks immers voor beboet worden. Want ook hier geldt: beter voorkomen dan genezen. En onder dat motto helpen wij u graag verder! Neem gerust vrijblijvend contact op met onze arbeidsrechtspecialisten.