I. De verplichting van de curator tot nakoming van (bepaalde) wederkerige overeenkomsten

Een wederkerige overeenkomst is (kort gezegd) een overeenkomst waarbij beide partijen op het moment dat een faillissement wordt uitgesproken nog (gedeeltelijk) moeten presteren. Denk bijvoorbeeld aan een situatie waarbij in het geval van het faillissement van een autogarage, de autogarage kort voor de datum van het faillissement een koopovereenkomst heeft gesloten. Dan is die failliete autogarage verplicht de auto af te leveren, terwijl de koper (een deel van) de koopprijs van de auto nog moet betalen. Dit is een voorbeeld van een (onvoltooide) wederkerige overeenkomst. Het uitgangspunt is dat een wederkerige overeenkomst ook in een faillissement gewoon geldig blijft en beide partijen in principe (en onder voorwaarden) hun eigen verplichtingen moeten nakomen; de curator zou de auto moeten leveren en de koper moet het (restant) van de koopprijs betalen.

Het voorgaande betekent niet dat degene die een wederkerige overeenkomst met de gefailleerde partij heeft gesloten, zich niets van het faillissement hoeft aan te trekken. Naar aanleiding van een arrest van de Hoge Raad van 3 november 2006 is lange tijd aangenomen dat de curator de keuzemogelijkheid heeft om lopende overeenkomsten niet na te komen. In zijn uitspraak van 11 juli 2014 heeft de Hoge Raad dit arrest uitgelegd in die zin dat de curator een lopende overeenkomst alleen niet hoeft na te komen als van de curator een actieve handeling wordt verwacht (bijvoorbeeld de levering van een zaak). Als de curator ervoor kiest om de overeenkomst niet na te komen, kan de (schade)vordering die daaruit voortvloeit ter verificatie worden ingediend.

Als de curator niet actief hoeft te handelen, maar het gebruik van bijvoorbeeld een (verhuurde) zaak moet dulden, dan kan de curator de overeenkomst niet zonder meer beëindigen. Vanzelfsprekend is het een en ander wel afhankelijk van de bepalingen die opgenomen zijn in de overeenkomst.

Voor meer informatie over hoe te handelen in geval van een faillissement waarbij u betrokken bent door middel van een wederkerige overeenkomst of de mogelijkheden van het opnemen van insolventieclausules in uw overeenkomsten kunt u contact opnemen met een van onze specialisten op het gebied van insolventierecht.