Kabinet wil meer balans op de arbeidsmarkt

Roswitha-Edema 16 april 2018 door Roswitha Edema-Spaans

Meer balans op de arbeidsmarkt, dat is de insteek van het concept wetsvoorstel Wet Arbeidsmarkt in Balans, kortweg de WAB, dat op 9 april 2018 door het Kabinet is neergelegd voor internetconsultatie. De bedoeling is dat het wetsvoorstel nog vóór de zomer naar de Raad van State gaat en daarna naar de Tweede Kamer en Eerste Kamer. Wat staat er in dit wetsvoorstel?

Soepeler ontslagrecht

Voor een ontslag moet een werkgever sinds de invoering van de WWZ een redelijke grond hebben. In de wet staan nu 8 ontslaggronden die kunnen worden aangevoerd. Iedere aangevoerde ontslaggrond moet volledig voldragen zijn. Straks komt er een nieuwe ontslaggrond bij, die de rechter de mogelijkheid geeft omstandigheden te combineren. Als de cumulatiegrond wordt gebruikt voor ontslag, kan een werknemer een halve transitievergoeding extra krijgen.

Ruimere mogelijkheid tijdelijke contracten

De ketenregeling wordt uitgebreid. Straks is het weer mogelijk om aansluitend 3 contracten in een periode van 3 jaar aan te gaan, in plaats van 3 contracten in 2 jaar. Bij terugkerend tijdelijk werk dat maximaal 9 maanden per jaar kan worden gedaan, wordt het weer mogelijk om de pauze tussen de contracten middels cao te verkorten naar 3 maanden (is nu 6 maanden). Voor invalkrachten in het primair onderwijs die invallen wegens ziekte komt er een uitzondering op de ketenregeling.

Langere proeftijd

Bij vaste contracten kan straks een proeftijd worden overeengekomen van 5 maanden in plaats van
2 maanden nu.

Wijziging transitievergoeding

Bij dienstverbanden langer dan 10 jaar is de transitievergoeding over de extra jaren nu 1/2 maandsalaris per gewerkt jaar. Dat wordt verlaagd naar 1/3 maandsalaris, net als over de eerste 10 jaar. De tijdelijke transitievergoeding oudere werknemer blijft wel in stand (deze vervalt per 1-1-2020). Ook werknemers met een dienstverband korter dan 2 jaar kunnen straks aanspraak maken op de transitievergoeding. De transitievergoeding zal worden berekend naar evenredigheid van de gewerkte periode in enig kalenderjaar (dus niet meer per blok van 6 gewerkte maanden).

Compensatie transitievergoeding bij (langdurige) arbeidsongeschiktheid

Als de arbeidsovereenkomst na 2 jaar ziekte wordt beëindigd, wordt de werkgever door het UWV gecompenseerd voor de aan werknemer betaalde transitievergoeding. Dat gebeurt ook als een dienstverband voor bepaalde tijd van rechtswege eindigt en de werknemer op de einddatum ziek is.

Compensatie transitievergoeding kleine werkgevers bij bedrijfsbeëindiging

Kleine werkgevers die hun bedrijf moeten beëindigen wegens pensionering of ziekte, zullen worden gecompenseerd voor de transitievergoeding die zij hun werknemers verschuldigd zijn.

Payrollwerknemers

Werknemers die op payrollbasis werken, krijgen dezelfde arbeidsvoorwaarden als werknemers die in dienst zijn bij de opdrachtgever. Voor pensioenopbouw geldt een eigen regeling.

Oproepkrachten

Oproepkrachten moeten minstens 4 dagen van tevoren worden opgeroepen door de werkgever (bij cao kan dit worden verkort tot 1 dag). Oproepkrachten houden recht op loon als het werk wordt afgezegd.

WW premie vaste krachten

Werkgevers betalen straks een lagere WW-premie voor werknemers met een vast contract dan voor werknemers met een tijdelijk contract.