Transitievergoeding na twee jaren werken

Als de arbeidsovereenkomst ten minste 24 maanden heeft geduurd en op initiatief van de werkgever eindigt, is de werkgever aan de werknemer een transitievergoeding verschuldigd.

Ontstaat het recht op de transitievergoeding nadat er exact twee jaren is gewerkt of pas als er langer dan twee jaren is gewerkt?

De kantonrechter te Maastricht heeft recent geoordeeld over de vraag of een werknemer na twee jaarcontracten recht heeft op een transitievergoeding.

De twee arbeidsovereenkomsten hadden samen exact 24 maanden geduurd, namelijk van 11 augustus 2014 tot en met 10 augustus 2016. Dat was volgens de werkgever niet ten minste 24 maanden. Daarbij beriep de werkgever zich onder meer op vonnissen van de rechtbank Breda en Amsterdam, waarin was geoordeeld dat recht op een transitievergoeding ontstaat als de arbeidsovereenkomst langer dan twee jaren heeft geduurd.

De kantonrechter te Maastricht overweegt dat zijn collega’s de wet onjuist hebben gelezen. Taalkundig betekent 'ten minste' volgens hem dat het recht op een transitievergoeding ontstaat als de arbeidsovereenkomst 24 maanden of langer heeft geduurd. Ook uit de wetsgeschiedenis volgt volgens de kantonrechter dat de bepaling op die manier moet worden geïnterpreteerd.

Kortom: als een arbeidsovereenkomst of elkaar opvolgende arbeidsovereenkomsten exact 24 maanden heeft/hebben geduurd en op initiatief van de werkgever niet wordt/worden verlengd, dan heeft de werknemer recht op de transitievergoeding.

Advies

Uitzonderingen uit de CAO daargelaten kunnen met een werknemer maximaal drie arbeidsovereenkomsten voor maximaal 24 maanden worden gesloten. De laatste eindigt dan van rechtswege. Wordt de termijn van 24 maanden overschreden of worden er meer dan drie opeenvolgende arbeidsovereenkomsten gesloten, dan ontstaat een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Veel werkgevers maken van deze mogelijkheid gebruik door twee of drie contracten voor maximaal 24 maanden overeen te komen, maar zien daarbij over het hoofd dat er aan het einde van de rit recht op een transitievergoeding is ontstaan. Als de werkgever dit wil voorkomen, zal de totale duur van de arbeidsovereenkomsten niet langer dan 24 maanden minus één dag mogen zijn.