Is uw onderneming al AVG proof?

Tine Scheele 5 maart 2018 door Tine Scheele

Vanaf 25 mei 2018 zal de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking treden. Vanaf die datum zal een organisatie die persoonsgegevens verzamelt en/of verwerkt moeten kunnen aantonen dat de plichten die voortvloeien uit de AVG worden nageleefd en dat de rechten worden gewaarborgd van personen van wie gegevens worden verzameld en verwerkt. De AVG heeft consequenties voor álle bedrijven die zakendoen in de EU. Ga je namelijk verkeerd om met de verwerking van persoonsgegevens, dan kun je op een fikse boete rekenen. Maar wat betekent dit voor de gegevens die werkgevers en andere partijen verwerken van zieke werknemers?

De gezondheid van een werknemer valt onder de definitie van bijzondere persoonsgegevens. De verwerking van deze gegevens is aan strenge regels gebonden. De werkgever mag in principe geen gegevens over de gezondheid verwerken, ook niet met toestemming van de werknemer. Gelet op de gezagsverhouding tussen werkgever en werknemer kan een werknemer zich namelijk gedwongen voelen toestemming te verlenen, zodat er geen sprake is van een vrije wilsuiting. Een werkgever mag in het geval van een zieke werknemer alleen die gegevens verwerken die noodzakelijk zijn voor re-integratie of begeleiding van de werknemer. Denk hierbij aan de verwachte duur van het verzuim of de mate van arbeidsongeschiktheid.

Zo valt het gegeven dat iemand zijn voet heeft bezeerd en met gedeeltelijk ziekteverlof is al aan te merken als een bijzonder persoonsgegeven. Het betoog van een werkgever dat hij bij een ziekmelding van een werknemer niet naar medische gegevens vraagt, maar enkel vastlegt wat de werknemer zelf aangeeft laat onverlet dat het zonder tussenkomst van een bedrijfsarts registreren van de verminderde beschikbaarheid of het ziektepercentage in het verzuimsysteem in strijd is met de Wet bescherming persoonsgegevens. (Zie uitspraak: ECLI:NL:RBMNE:2016:6795). Bezint eer ge begint en vraag je dus bij iedere registratie af of het gaat om het verwerken van persoonsgegevens en of dit is toegestaan op basis van de geldende wetgeving.

Voor meer uitleg over de verwerking van bijzondere persoonsgegevens in uw onderneming kunt u contact opnemen met een van onze specialisten.