Nieuws
:Nieuws

Nieuws

Nieuws

Biedingsprocedure curator geen ‘contractswisseling’ als bedoeld in artikel 38 CAO Schoonmaak- en Glazenwassersbedrijf

Vorig jaar is een vruchtbaar jaar geweest voor arresten op het raakvlak van het arbeidsrecht en het faillissementsrecht. Daaruit is gebleken dat er regelmatig spanning is tussen he... lees verder »


Nieuws

Algemene voorwaarden en verbod overdracht van vorderingen (“cessieverbod”)

In veel algemene voorwaarden staat een regeling die erop neer komt dat vorderingen die voortkomen uit een overeenkomst op de gebruiker van die algemene voorwaarden niet mogen worde... lees verder »


Nieuws

Leg het einde van de arbeidsovereenkomst goed vast

Op 11 januari 2018 heeft de kort gedingrechter in Den Haag geoordeeld over een praktijksituatie die wel vaker voor komt. De werkgever was van plan de werknemer op staande voet te o... lees verder »


Nieuws

Uitspraak Hoge Raad heeft gevolgen voor inzet vrijwilligers door instellingen (in dit geval een kerkgenootschap)

De hoogste rechter in Nederland heeft zich medio december 2017 uitgesproken over de aansprakelijkheid van een kerk voor de gevolgen van een ongeval dat één van haar v... lees verder »


Nieuws

Huuropzegging te laat gedaan, toch geldig aldus Hof Den Bosch

In deze zaak is tussen verhuurder en huurder per 1 januari 2013 een huurovereenkomst met betrekking tot bedrijfs- en kantoorruimte gesloten voor de duur van 1 jaar met verlenging v... lees verder »


Nieuws

Schuldeisers: let op uw beslag. De rol van het algemeen faillissementsbeslag

Dit nieuwsartikel bespreekt kort de verhouding tussen het door u als schuldeiser gelegde beslag en het algemene beslag dat het gevolg is van het ten aanzien van de schuldenaar uitg... lees verder »


Nieuws

Let op! Vanaf 1 januari 2018 ook vakantietoeslag over overwerk!

Op dit moment valt overwerk niet onder het loonbegrip van de Wet Minimumloon en minimumvakantiebijslag (Wml). Hierdoor hoeft een werkgever op dit moment over overwerk geen vakantie... lees verder »


Nieuws

Wat houdt de Modernisering van de faillissementsprocedure in (voor u)?

De Nederlandse Faillissementswet is in het jaar 1896 in werking getreden. Op meerdere onderdelen sluit deze wet niet meer aan op de behoeften van deze tijd. Om deze reden is vorig ... lees verder »


Nieuws

Een (verborgen) gebrek ontdekt? Wat nu?

Met grote regelmaat komt het voor dat na aankoop van een woning een grote verbouwing wordt gestart en op zolder ergens achteraf houtrot/boktor/ houtworm/verzakking/asbest etc. word... lees verder »


Nieuws

Pas op met ZW-uitkering na einde dienstverband. 4 tips voor werkgevers

Als uw werknemer ziek uit dienst gaat (het contract voor bepaalde tijd loopt bijvoorbeeld af tijdens ziekte), kan hij/zij doorgaans een beroep doen op de Ziektewet (ZW). De ZW kent... lees verder »


Nieuws

Executiekoper op een vastgoedveiling en tóch geen eigenaar

Aan de executiekoper op een vastgoedveiling kan in de meeste gevallen niet de garantie worden gegeven dat hij eigenaar wordt door inschrijving van het proces-verbaal van toewijzing... lees verder »


Nieuws

Verandering van gezondheidstoestand tussen aanvraag en acceptatie levensverzekering

Verzekeringsrecht De verandering van gezondheidstoestand tussen het moment invullen van een aanvraagformulier voor een levensverzekering en het moment van acceptatie van het risico... lees verder »


Nieuws

Regeerakkoord 2017: wat verandert er in het arbeidsrecht?

Op dinsdag 10 oktober 2017  is het Regeerakkoord bekend gemaakt. Hierin staan veel plannen voor het arbeidsrecht. De belangrijkste zetten wij hierna voor u op een rij.  &... lees verder »


Nieuws

Aandeelhoudersgeschil in familiebedrijf; de uittreedvordering

In het geschil dat speelde voor de Rechtbank Midden-Nederland gaat het om vijf broers die elk middels hun houdstervennootschap 20% van de aandelen in het familiebedrijf houden. De ... lees verder »


Nieuws

Hoe staat het nu met?... De Wet DBA

In onze praktijk krijgen wij regelmatig vragen over de stand van zaken van de Wet DBA en de handhaving daarvan. In een eerder artikel hebben wij hier ook al aandacht aan besteed.&n... lees verder »


Nieuws

V. De onzekerheid van faillissement voor de werking van wederkerige overeenkomst beperken

In eerdere artikelen hebben wij u geïnformeerd over de gevolgen van een faillissement voor wederkerige overeenkomsten (I. De verplichting van de curator tot nakoming... lees verder »


Nieuws

IV. De (on)mogelijkheden bij doorlevering aan de curator na datum faillissement

In eerdere bijdragen (I. De verplichting van de curator tot nakoming van (bepaalde) wederkerige overeenkomsten, II. Het voorkomen van onzekerheid van een faillissement bi... lees verder »


Onterecht ontslag op staande voet kan duur uitpakken

Onterecht ontslag op staande voet kan duur uitpakken

Een werknemer die op staande voet wordt ontslagen en het daar niet mee eens is, kan kiezen tussen het inroepen van de nietigheid van dat ontslag of een vergoeding. Of beter gezegd:... lees verder »


Nieuws

Wet Cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens

Per 1 juli 2017 is de Wet Cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens in werking getreden. Deze wet wordt gefaseerd ingevoerd: 1 juli 2017 de eerste fase en 1 ju... lees verder »


Nieuws

Adviesrecht OR in faillissementen

Indien een werkgever besluit zijn onderneming geheel of gedeeltelijk over te dragen aan een ander is hij gehouden om hiervoor eerst advies in te winnen bij de OR van zijn bedrijf. ... lees verder »


Nieuws

Wat verandert er in het Sociaal Zekerheidsrecht?

In dit artikel wordt ingegaan op diverse wijzigingen op het gebied van Sociale Zekerheid, die voor u als werkgever van belang zijn. Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl) Met deze w... lees verder »


Nieuws

Verjaring na turboliquidatie

De meeste besloten vennootschappen komen aan hun einde door een turboliquidatie. In het geval van turboliquidatie houdt de besloten vennootschap (BV) na het besluit tot ontbin... lees verder »


Nieuws

En de ‘winnaar’ is…. De werknemer!

In onze bijdrage van 7 april jl. hebben we stilgestaan bij het spanningsveld tussen het belang van de pre-pack en het belang van de bescherming van de werknemers. Op 22 juni j... lees verder »


Nieuws

Opgelet! Hoort uw onderneming bij een Bedrijfstakpensioenfonds?

Het pensioen voor uw werknemers kan op verschillende manieren worden geregeld. Meest voorkomend zijn de eigen regelingen, ondergebracht bij een verzekeraar, en verplicht gestelde r... lees verder »


Nieuws

Huur bedrijfsruimte en bestuurdersaansprakelijkheid

Een BV huurt al jaren een bedrijfsruimte, maar betaalt al jaren geen huur meer vanwege door haar gestelde ernstige gebreken aan het gehuurde. De rechter geeft aan dat, om het helem... lees verder »


Nieuws

Afwenteling ondernemersrisico

In ons rechtssysteem kunnen samenwerkingsverbanden worden ondergebracht in een rechtsvorm met rechtspersoonlijkheid. Zo kan bijvoorbeeld een onderneming worden ondergebracht in een... lees verder »


Nieuws

De curator als hoeder van de Wet op de Ondernemingsraden (WOR)

Nadat de Advocaat-Generaal in een conclusie al eerder het belang van werknemersbescherming boven het belang van een prepack heeft gesteld en we in afwachting zijn van het oordeel v... lees verder »


Nieuws

Compensatie transitievergoeding zieke werknemers: wetsvoorstel

Op 21 maart 2017 heeft minister Asscher een wetsvoorstel bij de Tweede Kamer ingediend. Als de wet wordt aangenomen zullen werkgevers voortaan een compensatie ontvangen voor het be... lees verder »


Nieuws

III. De curator kan niet zonder meer betaling vorderen als hij een wederkerige overeenkomst niet gestand doet

In eerdere artikelen (I. De verplichting van de curator tot nakoming van (bepaalde) wederkerige overeenkomsten en II. Het voorkomen van onzekerheid van een faillissement bij n... lees verder »


Nieuws

Verzwijging bij het aangaan van een arbeidsongeschiktheidsverzekering

Een veel voorkomende zaak betreffende - al dan niet - verzwijging bij het sluiten van een arbeidsongeschiktheidsverzekering was in maart 2017 onderwerp van beoordeling door het Ger... lees verder »


Nieuws

Cloud-beheerder of accountant? Geen retentierecht op administratie gefailleerde klant

Op 22 maart 2017 is de Wet versterking positie curator vastgesteld. De wet zal op 1 juli 2017 in werking treden. Voorheen had (slechts) de gefailleerde de verplichting om de curato... lees verder »


Nieuws

Transitievergoeding na twee jaren werken

Als de arbeidsovereenkomst ten minste 24 maanden heeft geduurd en op initiatief van de werkgever eindigt, is de werkgever aan de werknemer een transitievergoeding verschuldigd. ONT... lees verder »


Nieuws

Verkopend makelaar? Neem je meetlint mee!

Een recent geval uit de rechtspraak. Wat was er aan de hand? Net nadat de NVM de Meetinstructie "bepalen gebruiksoppervlakte woningen volgens NEN 2580" verplicht had voorgeschreven... lees verder »


Nieuws

Bestuurlijke boete: direct betalen?

Een bestuurlijke boete moet meestal direct worden betaald, ook als de boete wordt betwist en er bezwaar is ingediend. Een bestuursorgaan stelt een betalingstermijn en is in de rege... lees verder »


Nieuws

II. Het voorkomen van onzekerheid van een faillissement bij nakoming van een wederkerige overeenkomst door de curator

In een eerder artikel hebben wij u gewezen op de gevolgen van een faillissement voor wederkerige overeenkomsten. Een wederkerige overeenkomst is (kort gezegd) de overeenkomst waarb... lees verder »


Nieuws

De nieuwe Arbeidsomstandighedenwet: beter voorkomen dan genezen

Begin 2017 heeft de Eerste Kamer ingestemd met het wetsvoorstel om de Arbowet te wijzigen. De nieuwe Arbowet treedt naar alle waarschijnlijk per 1 juli a.s. in werking. Waarom een ... lees verder »


Nieuws

De Euroborg en bestuurdersaansprakelijkheid

De Hoge Raad heeft op 24 maart 2017 een uitspraak gedaan in een zaak tussen onder andere Hanzevast Beleggingen B.V.  en de ontwikkelingsmaatschappij G4 Beheer B.V. Wat is er a... lees verder »


Nieuws

In verzet tegen het intrekken van een 403-verklaring

In een 403-verklaring verklaart, kort gezegd, een moedervennootschap dat zij hoofdelijk aansprakelijk is voor de uit de rechtshandelingen van een dochtervennootschap voortvloeiende... lees verder »


Nieuws

Het belang van werknemersbescherming versus het belang van een pre-pack

Sinds 2011 wordt in Nederland de vanuit Angelsaksische landen overgewaaide ‘pre-pack’ toegepast door diverse rechtbanken in Nederland. Deze pre-pack geeft de ondernemer... lees verder »


Nieuws

Turboliquidatie?

Stel, u drijft een onderneming vanuit een B.V. U wilt stoppen met deze onderneming, om welke reden dan ook. Dan zijn er de nodige mogelijkheden om dat te vorm te geven: verkoop van... lees verder »


Nieuws

Total loss: hoe moet de geleden schade worden bepaald?

Het kan ons allemaal overkomen; bij een aanrijding met een andere partij raakt je auto, door schuld van die ander, ‘total loss’. Als het bij ‘blikschade’ bl... lees verder »


Nieuws

Lichtpunt(je) voor de doorstartende werkgever?

Sinds 1 juli 2015 geldt het nieuwe ontslagrecht, welk nieuw ontslagrecht voor een werkgever die doorstart vanuit een faillissement niet bepaald gunstig is. Die doorstarter wordt na... lees verder »


Nieuws

Weer nieuw besluit nodig voor hypermarkt in Steenwijk

Het College van Burgemeester en Wethouders van Steenwijkerland moet voor de tweede keer een nieuw besluit nemen over de bezwaren tegen de omgevingsvergunning voor een hypermarkt la... lees verder »


Nieuws

Aanbestedingswet wel of niet van toepassing?

Bij overheidsinstellingen Als een (semi) overheidsinstelling verplicht is om een bepaalde opdracht aan te besteden is de Aanbestedingswet van toepassing. Dat is logisch. Maar als e... lees verder »


Nieuws

I. De verplichting van de curator tot nakoming van (bepaalde) wederkerige overeenkomsten

Een wederkerige overeenkomst is (kort gezegd) een overeenkomst waarbij beide partijen op het moment dat een faillissement wordt uitgesproken nog (gedeeltelijk) moeten presteren. De... lees verder »


Nieuws

Werkgever mag uitingen van politiek of religie op de werkvloer verbieden

Het Europese Hof van Justitie heeft op 14 maart 2017 een uitspraak gedaan waaruit blijkt dat een werkgever zichtbare uitingen van geloof, filosofie of politiek op de werkvloer... lees verder »


Nieuws

Faillissementstrends

Het aantal uitgesproken faillissementen piekte in mei 2013 en daalt sindsdien. In augustus 2016 was het aantal faillissementen lager dan in augustus 2015 e... lees verder »


Nieuws

Dommerholt Advocaten viert veertig jarig bestaan

EERSTE ZAKELIJK EVENEMENT IN NIEUWE PATHÉ BIOSCOOP   ZWOLLE – Een staande ovatie was er donderdag voor vier cliënten van Frion die op het podium van de ... lees verder »


Nieuws

Aantal faillissementen daalt verder

Aantal faillissementen daalt verder. In 2016 zijn in Nederland in totaal 4.396 bedrijven en instellingen failliet verklaard. Dat is bijna 17% minder dan in 2015 en het laagste aant... lees verder »


Nieuws

Ouderdomsclausule; praktische tips

Bij de verkoop van met name oudere woningen wordt met grote regelmaat door de (makelaar van de) verkoper voorgesteld om een ouderdomsclausule op te nemen. De bedoeling daarvan is o... lees verder »


Nieuws

Exit: tijdelijke wet huurkoop onroerende zaak

Entry; huurkoop en financial lease onroerende zaken Per 1 januari jl. hebben we afscheid genomen van de Tijdelijke Wet Huurkoop Onroerende Zaken die al sinds 1973 bestond. Sinds 1 ... lees verder »


Nieuws

HANDHAVING WET DBA opgeschort. Wat betekent dit voor u als opdrachtgever of zzp’er?

Op 1 mei 2016 is de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelatie (wet DBA) in werking getreden. De zogenoemde VAR is afgeschaft. Daarmee is de vrijwaring vooraf dat sprake is van ee... lees verder »


Nieuws

Aanbesteding intrekken of stoppen; kan dat zomaar?

Zoals zo vaak is het antwoord op deze vraag; dat hangt er vanaf. Waar hangt het dan vanaf? Daarover het volgende. Als het een verplichte aanbesteding van een overheidsinstelling is... lees verder »


Nieuws

Ontbonden vennootschap failliet laten verklaren?

In een eerder artikel schreven wij over de risico's bij de eigen aangifte van het faillissement van een vennootschap. Als de vennootschap geen baten heeft, maar alleen schulden, da... lees verder »


Nieuws

Aansprakelijkheid bestuurder voor perikelen rond overname bedrijf

Uit de rechtspraak volgt dat het acquisitiebeleid - de overname van ondernemingen - deel uitmaakt van het algemene en financiële beleid van een vennootschap, waardoor het tot ... lees verder »


Nieuws

Vordering indienen ter verificatie? Altijd doen!

U hebt een vordering op een (rechts)persoon die failliet is verklaard. Heeft het zin de vordering ter verificatie in te dienen bij de curator? In veel faillissementen kan niets aan... lees verder »


Nieuws

Kwijting van aansprakelijkheid vanwege een onverantwoorde (dividend)uitkering

Als bestuurder van een besloten vennootschap (BV) kun je op grond van artikel 2:216 lid 3 Burgerlijk Wetboek (BW) aansprakelijk zijn, indien je op het moment van een uitkering aan ... lees verder »


Nieuws

Wet Huis voor klokkenluiders

Op 1 juli 2016 is de Wet Huis voor klokkenluiders in werking getreden. De wet beoogt een kader te scheppen voor het aankaarten van misstanden binnen een organisatie en klokkenluide... lees verder »


Faillissement en pluraliteitsvereiste

Faillissement en pluraliteitsvereiste

De rechter dient bij een verzoek tot faillietverklaring te beoordelen of de schuldenaar in de toestand verkeert dat hij heeft opgehouden te betalen. In de rechtspraak is het vereis... lees verder »


Nieuws

Dwangakkoord buiten faillissement

Als een schuldenaar buiten faillissement een akkoord aanbiedt aan de schuldeisers dan wordt dat een buitengerechtelijk akkoord genoemd. Daarvoor is dan nodig dat alle schuldeisers ... lees verder »


Nieuws

Werknemer gaat strijd niet aan na ontslag

Vorig jaar is op 1 juli de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) van kracht geworden. Van de drie doelstellingen van het ontslagrecht is slechts een echt gehaald. De doelstellingen van de WW... lees verder »


Nieuws

Meerdere sets met algemene voorwaarden: welke is van toepassing?

In de wet is een regeling opgenomen voor het geval dat door meerdere partijen naar verschillende algemene voorwaarden wordt verwijzen. Aanbod en aanvaarding wijken van elkaar af. K... lees verder »


Nieuws

Curator en Toezicht

De curator beheert en vereffent de boedel. Dit betekent dat de curator inventariseert, de activa te gelde maakt en de opbrengst verdeelt onder de schuldeisers. De rechter-commissar... lees verder »


Nieuws

Failliete huurder en pandrecht

Als een huurder failliet gaat eindigt de huurovereenkomst niet vanzelf. De curator kan deze wel opzeggen met inachtneming van een (korte) opzegtermijn. Bijvoorbeeld in het geval va... lees verder »


Nieuws

ING Bank dient eenzijdige verhoging van de renteopslag terug te betalen

Een variabele rente bestaat doorgaans uit een EURIBOR component en een opslag. In twee vergelijkbare zaken oordeelde de Rechtbank Amsterdam (uitspraak 1 en uitspraak 2) dat de... lees verder »


Nieuws

Aansprakelijkheid arbodienst

Hof Amsterdam 16-2-2016: aansprakelijkheid arbodienst voor gemiste vangnetregeling ZW Op 16 februari 2016 deed het Gerechtshof te Amsterdam een interessante uitspraak over de aansp... lees verder »


Nieuws

Toestemming echtgenoot bij zekerheidstelling

Als een bestuurder van een vennootschap zich persoonlijk ten behoeve van zijn vennootschap verbindt, bijvoorbeeld door zich als borg te stellen of op andere wijze zekerheid te bied... lees verder »


Nieuws

Stuitende werking van brief vaak te streng beoordeeld

Rechtbanken en Hoven zijn vaak te streng bij hun beoordeling of een brief daadwerkelijk de verjaring van een vordering stuit. De maatstaf is helder: het moet gaan om een voldoende ... lees verder »


Nieuws

Wet aanpak schijnconstructies (WAS)

De Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS) is in 2015 tot stand gekomen om werknemers te beschermen tegen onderbetaling en om oneerlijke concurrentie tussen bedrijven tegen te gaan. De... lees verder »


Nieuws

OPGEPAST, VERKORTING PUBLICATIETERMIJN JAARREKENING!

Op 1 november 2015 is de nieuwe uitvoeringswet richtlijn jaarrekening in werking getreden. Een belangrijke wijziging in deze wet is een verhoging van de grensbedragen waarmee klein... lees verder »


Nieuws

Afschaffing van de Verklaring Arbeidsrelatie (VAR): de gevolgen voor u als opdrachtgever en als ZZP-er

De goedkeuring door de Eerste Kamer op 2 februari jl. van de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties houdt het definitieve einde in van de VAR. Maar wat betekent dat voor onde... lees verder »


Nieuws

Risico’s bij een eigen aangifte faillissement

Tot voor kort was in de literatuur een discussie gaande over de vraag of een bestuurder het eigen faillissement van een vennootschap mag aanvragen, indien op voorhand duidelijk is ... lees verder »


Nieuws

De aansprakelijkheid van de commanditaire vennoot

Natuurlijke personen kunnen onder meer met elkaar samenwerken in de vorm van een commanditaire vennootschap (CV).  Bij een CV is sprake van een of meer beherende vennoten en d... lees verder »


Nieuws

Aanbesteding; wat moet er in de afwijzende gunningsbeslissing staan?

In de praktijk blijkt vaak dat (met name) afwijzende beslissingen bij een aanbesteding maar pover zijn gemotiveerd. Dat heeft regelmatig tot gevolg dat de afgewezen ondernemer eige... lees verder »


Nieuws

Billijke vergoeding; rechtsonzekerheid

Per 1 juli jl. heeft de vergoeding op basis van de kantonrechtersformule plaats gemaakt voor de transitievergoeding. Daarnaast kan een werknemer bij het einde van zijn dienstverban... lees verder »


Nieuws

AOW’ers: nieuwe kansen!

Per 1 juli jl. was het op basis van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) al makkelijker geworden om zonder een gang naar de rechter of het UWV afscheid te nemen van een ‘oudere&rsq... lees verder »


Nieuws

Doorstartende werkgever; opgepast!

Met de invoering van de Wet werk en zekerheid hebben er in het arbeidsrecht meerdere wijzigingen plaatsgevonden. Voor een doorstartende werkgever is van belang dat er aan het begri... lees verder »


Nieuws

Contractuele boete: schijnzekerheid?

In veel overeenkomsten worden boetebedingen verbonden aan bepaalde verplichtingen als stimulans om die verplichtingen na te komen. Als de ene contractspartij dan niet doet wat hij ... lees verder »


Nieuws

Recht op gelijkwaardige opvoeding: recht op 50-50 co-ouderschap?

Een kind over wie de ouders gezamenlijk het gezag uitoefenen, behoudt na het uit elkaar gaan van de ouders, recht op een gelijkwaardige verzorging en opvoeding door beide ouders. A... lees verder »


Nieuws

Bestuurdersaansprakelijkheid van feitelijk beleidsbepaler

Met enige regelmaat komt het voor dat een vennootschap failliet verklaard wordt en vervolgens de bestuurders van deze vennootschap door de curator aansprakelijk worden gesteld voor... lees verder »


Nieuws

Arbitraal beding aanpassen?

Partijen kunnen bij overeenkomst geschillen die tussen hen zijn ontstaan, dan wel zouden kunnen ontstaan, aan arbitrage onderwerpen. Arbitrage is rechtspraak door arbiters. Ar... lees verder »


Nieuws

Eerste Kamer stemt in met Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg

De Eerste Kamer heeft op 6 oktober 2015 ingestemd met het wetsvoorstel Kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Deze wet vervangt bij inwerkingtreding twee wetten op dit geb... lees verder »


Nieuws

Standaard hogere bestuurlijke boete voor overtreding Wet arbeid vreemdelingen is onredelijk

Woensdag 7 oktober 2015 (lees hier de uitspraak) heeft de Raad van State geoordeeld dat het huidige boetebeleid van de minister van SZW voor overtredingen van de Wet arbeid vreemde... lees verder »


Nieuws

Rijden onder invloed en de WAM-verzekering

Kan een WAM-verzekeraar zich tegenover zijn eigen consument-verzekeringsnemer met succes beroepen op de ‘opzetclausule’ in de motorrijtuigenverzekering, als er sprake i... lees verder »


Nieuws

Help, mijn aannemer is (bijna) failliet, wat kan ik doen?

Dat hangt af van wat daarover in de overeenkomst staat en of bepaalde algemene voorwaarden van toepassing zijn of alleen het Burgerlijk Wetboek. Als u vermoedt dat er een faillisse... lees verder »


Nieuws

Klacht indienen bij Commissie van Aanbestedingsexperts: goed idee?

Ondernemers kunnen al tweeëneenhalf jaar terecht bij de ‘Commissie van Aanbestedingsexperts’ wanneer zij ontevreden zijn over hoe de aanbestedingsregels zijn toege... lees verder »


Nieuws

Hypermarkt

Een projectontwikkelaar uit Eindhoven wil aan de A32 bij Steenwijk een zogenoemd retailpark met hypermarkt bouwen. Dit park heeft een oppervlakte van ongeveer 30.000 m2 en is gepla... lees verder »


Nieuws

Een bedrijf overnemen? Let op de pensioenen!

Vaak wordt bij de overname van een bedrijf de bestaande pensioenregeling ook één op één overgenomen. Aan alternatieven wordt niet veel aandacht besteed.... lees verder »


Nieuws

Modelovereenkomsten kunnen vanwege de WWZ in de prullenbak

Op 1 juli 2015 is de grootste verandering van ons ontslagrecht sedert de tweede wereldoorlog ingevoerd. De Wet Werk en Zekerheid is sedert die datum een feit. Voor meer informatie ... lees verder »


Nieuws

Wet Werk en Zekerheid

Geslaagde bijeenkomst, mooie samenwerking, grote opkomst Vrijdag 5 juni 2015 vond de ondernemerslunch plaats bij Dommerholt Advocaten. Een mooie samenwerking tussen MKB Regio Zwoll... lees verder »


Nieuws

Bent u op de toekomst voorbereid?

Per 1 januari 2015 is in arbeidsrechtland al veel veranderd. Zo geldt alweer enige tijd ‘de aanzegverplichting’ voor werkgevers bij contracten voor bepaalde tijd en zij... lees verder »


Paperlinx B.V.

Paperlinx B.V.

Beste lezer, Zoals u inmiddels heeft vernomen, is bij vonnis van de rechtbank Gelderland van 14 april 2015 surseance van betaling verleend aan Paperlinx B.V., gevestigd te (7202 BV... lees verder »


Nieuws

Concurrentie na afloop van een franchiseovereenkomst toegestaan?

U als franchisegever vindt het comfortabel dat een franchisenemer zich na de beëindiging van een franchiseovereenkomst nog een tijdje moet onthouden van het verrichten van act... lees verder »


Nieuws

Concernvrijstelling en aansprakelijkheid

Bij concerns die uit meerdere vennootschappen bestaan wordt vaak alleen een geconsolideerde jaarrekening opgemaakt. Dat is voldoende als de moedermaatschappij heeft verklaard hoofd... lees verder »


Nieuws

Vennoten niet meer automatisch failliet door faillissement vof

Sinds april 1927 houdt de Hoge Raad zich steevast aan zijn rechtspraak dat het faillissement van een vennootschap onder firma (vof) automatisch ook die van haar vennoten tot gevolg... lees verder »


Nieuws

De gedragsverklaring aanbesteden; aanvragen of niet?

De afgelopen periode kregen wij relatief veel vragen over de ‘gedragsverklaring aanbesteden’ (GVA), een document dat volgens de wet bij de inschrijving op aanbestedinge... lees verder »


Nieuws

IN EEN NOTENDOP: tijdig klagen over gebreken

Stel: u bent koper van een pand en u ontdekt op een gegeven moment een gebrek. De wet zegt dat u binnen bekwame tijd nadat u dit gebrek heeft ontdekt óf na het moment dat u ... lees verder »


Bestuurdersaansprakelijkheid en holdings

Bestuurdersaansprakelijkheid en holdings

Als ondernemer maakt u vaak gebruik van een holding. Deze holding is aandeelhouder van de dochtervennootschappen en vaak ook hun bestuurder. Nu weet u dat bij uitzondering bestuurd... lees verder »


Retentierecht van de onderaannemer: een wassen neus?

Retentierecht van de onderaannemer: een wassen neus?

In de bouw blijkt maar al te vaak dat het retentierecht niet of nauwelijks toe te passen is en zeker niet voor onderaannemers. Ik zal dat probleem hierna bespreken en oplossingen a... lees verder »


Stilzwijgende raamovereenkomst of duurovereenkomst? Hoe opzeggen?

Stilzwijgende raamovereenkomst of duurovereenkomst? Hoe opzeggen?

Stel u heeft een distributiebedrijf of een goed lopende webwinkel. Het vervoer doet u niet in eigen beheer, maar u schakelt daarvoor verschillende vervoerders in.  Afhankelijk... lees verder »


Meldingsplicht grootaandeelhouders

Meldingsplicht grootaandeelhouders

In de afgelopen periode is in de media aandacht besteed aan de verplichting voor familiebedrijven om inzichtelijk te maken wie hun aandeelhouders zijn. Wat is dit voor regeling? We... lees verder »


Bestuurder aansprakelijk tegenover bank

Bestuurder aansprakelijk tegenover bank

VOOR BETALINGSOPDRACHT OP FAILLISSEMENTSDATUM In de Faillissementswet (van 1893 (!) ) is opgenomen dat een uitgesproken faillissement terugwerkt tot 00.00 uur van de dag waarop het... lees verder »


Verhuur van roerende zaken bij faillissement

Verhuur van roerende zaken bij faillissement

Binnen faillissement bestaan zogenoemde ‘boedelschulden’. Dit zijn schulden die voortvloeien uit de wet of rechterlijke uitspraken of schulden die in het kader van de a... lees verder »


Bezoldiging bestuurders in de zorg

Bezoldiging bestuurders in de zorg

Sinds 1 januari 2015 is de Wet verlaging bezoldigingsmaxima (WNT 2) van kracht. De WNT 2 wijzigt in de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector ... lees verder »


Zekerheid? Goed lezen!

Zekerheid? Goed lezen!

In tal van situaties kan er behoefte zijn aan financiële zekerheid. Denk bijvoorbeeld aan een verhuurder die er zeker van wil zijn dat hij in de toekomst zijn huurpenningen on... lees verder »


Werknemers werken in Duitsland? Meldplicht!

Werknemers werken in Duitsland? Meldplicht!

Sinds 1 januari 2015 geldt in Duitsland een minimumloon. Ook niet-Duitse werkgevers moeten dat minimumloon toepassen als zij hun werknemers werkzaamheden laten verrichten in D... lees verder »


De crediteur en pandrecht

De crediteur en pandrecht

Binnen en buiten faillissement bestaat de rechtsregel dat crediteuren van een schuldenaar in principe gelijk worden behandeld. Gevolg  is dat het vermogen van de schuldenaar g... lees verder »


Voorzichtig met e-mail!

Voorzichtig met e-mail!

In veel bedrijven hebben werknemers een beperkte bevoegdheid om contracten te sluiten. Denk bijvoorbeeld aan een sales- of facility manager. Maar wat nu als zij buiten hun boekje g... lees verder »


TE LAAT PUBLICEREN: Bestuurdersaansprakelijkheid?

TE LAAT PUBLICEREN: Bestuurdersaansprakelijkheid?

Wanneer u als bestuurder de jaarrekening te laat deponeert loopt u het risico om bij een faillissement op grond van art. 2:248 lid 2 BW door de curator aansprakelijk te worden gest... lees verder »


Bank mag niet altijd kredietrelatie opzeggen

Bank mag niet altijd kredietrelatie opzeggen

Veel ondernemingen hebben een kredietfaciliteit bij een bank. Omdat zij voor de continuïteit van de onderneming het krediet nodig hebben, bevinden zij zich in een afhanke... lees verder »


Het retentierecht: één obstakel minder

Het retentierecht: één obstakel minder

In de achterliggende periode heeft onze sectie faillissementsrecht enkele relevante ontwikkelingen gesignaleerd met betrekking tot het retentierecht. Het retentierecht is een jurid... lees verder »


Uw B.V.-statuten zijn mogelijk ongemerkt gewijzigd in 2012!

Uw B.V.-statuten zijn mogelijk ongemerkt gewijzigd in 2012!

Sinds 1 oktober 2012 is de Wet vereenvoudiging en flexibilisering BV-recht van kracht (Wet Flex-B.V.). Voor deze wet geldt de overgangspaling van artikel 71 Overgangswet Nieuw Burg... lees verder »


Uitkering van dividend door een BV

Uitkering van dividend door een BV

Sinds 1 oktober 2012 is de Wet vereenvoudiging en flexibilisering BV-recht (Wet Flex-B.V.) van kracht. Onder andere de bepalingen omtrent winstuitkeringen aan aandeelhouders zijn d... lees verder »


Per 1 november mag er meer achter uw woning/bedrijf.

Per 1 november mag er meer achter uw woning/bedrijf.

Versoepeling regelgeving met betrekking tot vergunningvrij bouwen en mogelijkheid tot mantelzorgvoorzieningen. Vanaf 1 november a.s. worden de regels voor vergunningsvrij bouwen ve... lees verder »


Werkgever aansprakelijk voor val werknemer over een eigen deurmat?

Werkgever aansprakelijk voor val werknemer over een eigen deurmat?

Een werknemer wordt begin mei 2006 tijdens zijn werk als heftruckchauffeur aangereden op de werkvloer. Hij heeft bij dit arbeidsongeval vier gebroken tenen opgelopen en loopt daard... lees verder »


Inspraak gemeentelijke Verordening Maatschappelijke Ondersteuning 2015

Inspraak gemeentelijke Verordening Maatschappelijke Ondersteuning 2015

Op 1 januari 2015 treedt de nieuwe Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015 in werking. Deze datum komt snel dichterbij. Een aantal zorgtaken dat nu door het Rijk wordt uitgevoerd w... lees verder »


De toekomst van het crediteurenakkoord

De toekomst van het crediteurenakkoord

Voor noodlijdende bedrijven is een crediteurenakkoord vaak een laatste strohalm ter voorkoming van faillissement. Met nieuwe wetgeving moeten de mogelijkheden daartoe worden verrui... lees verder »


Nieuws

Ontslagbeleid in de Zorg wordt aangepast

Minister Asscher en staatssecretaris Van Rijn hebben op 3 oktober 2014 in een brief aan de Tweede Kamer aangekondigd dat het ontslagbeleid in de zorg wordt aangepast. Ontslagaanvra... lees verder »


Nieuws

Teleurstellende gunningsbeslissing; tijd voor actie?

De aanbesteding van WMO-diensten heeft al veel stof doen opwaaien. De belangrijkste reden daarvoor is dat het een complex onderwerp is waar maar moeilijk ‘iets algemeens&rsqu... lees verder »


Inschrijvers op aanbestedingen opgelet!

Inschrijvers op aanbestedingen opgelet!

In de laatste maanden zijn er weer meerdere uitspraken van rechtbanken gepubliceerd waaruit blijkt dat inschrijvers bij aanbestedingen uitermate secuur te werk moeten gaan, omdat z... lees verder »


Foto's feestelijke opening vestiging Zwolle, 11 september 2014

Foto's feestelijke opening vestiging Zwolle, 11 september 2014

Download hier de foto's in hoge kwaliteit lees verder »


Regio drijft op familiebedrijven

Regio drijft op familiebedrijven

Zwolle, 5 september 2014 Het vermoeden bestond al langer, maar uit onderzoek van de Stichting Metropool Zwolle blijkt dat zich in de Regio Zwolle verhoudingsgewijze meer familiebed... lees verder »


Nieuws

Ondernemersbijeenkomst Kraanbolwerk

Zwolle, 4 september 2014 Het Kraanbolwerk: hèt snijvlak van economische, ruimtelijke en infrastructurele ontwikkeling in Zwolle. Dit prachtige stadshavengebied met uitloop n... lees verder »


Nieuws

Wat te doen als uw afnemer niet betaalt? Het recht van reclame.

Uit cijfers van het CBS blijkt dat in het eerste kwartaal van 2014 2619 faillissementen zijn uitgesproken. In tijden van crisis is de kans aanwezig dat uw verkoopfacturen niet lang... lees verder »


Onderhoudsverplichting ongehuwde stiefouder

Onderhoudsverplichting ongehuwde stiefouder

Onlangs heeft het Gerechtshof ’s-Gravenhage een opvallende uitspraak gedaan (Gerechtshof ’s-Gravenhage, 19 maart 2014, ECLI 2014:943). In deze zaak ging het (onder ande... lees verder »


Nieuws

Rechten voor consumenten - verplichtingen voor ondernemers

Ondernemers die via het internet regelmatig overeenkomsten aangaan met consumenten hebben het de afgelopen jaren – al dan niet vrijwillig – ondervonden: de Nederlandse ... lees verder »


Nieuws

Nieuw ontslagrecht: Wetsvoorstel werk en zekerheid

Download hier de whitepaper     lees verder »


Dommerholt is verhuisd naar Ondernemershuis

Dommerholt is verhuisd naar Ondernemershuis

Advocatenkantoor verstevigt positie in Regio Zwolle Zwolle, 23 mei 2014 Het advocatenkantoor Dommerholt is vanuit de Zwolse binnenstad verhuisd naar het gebouw van de Kamer van Koo... lees verder »


Nieuws

Fiscale regelgeving verandert

Het Wetsvoorstel Hervorming Kindregelingen dat inmiddels bij de Eerste Kamer ligt, brengt de 11 kindregelingen in 2014 terug naar 4 kindregelingen in 2015. Overeind blijven de... lees verder »


Waarschuwen voor prijsverhoging bij meerwerk!

Waarschuwen voor prijsverhoging bij meerwerk!

Bij de aanneming van werk gelden altijd een aantal regels die in het Burgerlijk Wetboek zijn opgenomen, óók als UAV 2012, soortgelijke regelingen of de eigen algemene... lees verder »


Zakelijke huurovereenkomsten en contractsovername: van wie huur ik eigenlijk?

Zakelijke huurovereenkomsten en contractsovername: van wie huur ik eigenlijk?

Dit lijkt op het eerste gezicht een vrij simpele vraag. U duikt even in uw boekhouding en pakt de huurovereenkomst erbij om te zien met wie u de huurovereenkomst destijds bent aang... lees verder »


Eigendomsvoorbehoud; beperkt, uitgebreid of verruimd?

Eigendomsvoorbehoud; beperkt, uitgebreid of verruimd?

Heeft u in de algemene voorwaarden van uw bedrijf wel een eigendomsvoorbehoud opgenomen? En heeft u er wel bij stilgestaan dat u door een juiste formulering van een  bedi... lees verder »


Bedrijfseconomisch ontslag? AOW-ers er als eerste uit!

Bedrijfseconomisch ontslag? AOW-ers er als eerste uit!

Met ingang van 1 april 2014 is het Ontslagbesluit aangepast en verandert de toepassing van het afspiegelingsbeginsel bij het aanvragen van een ontslag wegens bedrijfseconomische re... lees verder »


Nieuws

Privéaansprakelijkheid voor een bestuurder? Wees goed voorbereid.

Veel ondernemers drijven hun onderneming vanuit een rechtspersoon, bijvoorbeeld een B.V. De redenen daartoe kunnen divers zijn. Vaak spelen fiscale en aansprakelijkheidsrisico&rsqu... lees verder »


Aanzegverplichting werkgevers komt snel dichterbij…….

Aanzegverplichting werkgevers komt snel dichterbij…….

Dat er op basis van het wetsvoorstel Wet werk en zekerheid een hoop kan gaan veranderen, zal u als werkgever niet zijn ontgaan. Op dit moment ligt het wetsvoorstel bij de Tweede Ka... lees verder »


Nieuws

Regeling voor onverwachte schuld uit een erfenis

Staatssecretaris Teeven (Veiligheid en Justitie) komt erfgenamen tegemoet die te maken krijgen met een onverwachte schuld uit een erfenis, waarvoor zij met eigen geld aansprakelijk... lees verder »


Eigendomsvoorbehoud goed onderbouwd?

Eigendomsvoorbehoud goed onderbouwd?

In onze faillissementspraktijk komen wij vaak crediteuren tegen die denken dat zij de door hen geleverde zaken terug kunnen nemen als deze nog niet betaald zijn. Zij doen daarbij d... lees verder »


PRE-PACK

PRE-PACK

De Pre-pack in opmars In de afgelopen  tijd is meerder malen voorafgaand aan een faillissement de zgn. Pre-pack methode toegepast waarbij in stilte een doorstart werd voorbere... lees verder »


Waarschuwen voor prijsverhoging bij meerwerk!

Waarschuwen voor prijsverhoging bij meerwerk!

Bij de aanneming van werk gelden altijd een aantal regels die in het Burgerlijk Wetboek zijn opgenomen, óók als UAV 2012, soortgelijke regelingen of de eigen algemene... lees verder »


Dommerholt Advocaten opent vijfde vestiging in Groningen

Dommerholt Advocaten opent vijfde vestiging in Groningen

Dommerholt Advocaten opent in januari 2014 zijn vijfde vestiging in Groningen. Het advocatenkantoor is met 45 advocaten en ruim 100 medewerkers één van de grotere adv... lees verder »


Faillissement van de huurder: kan de verhuurder toch zijn schade verhalen?

Faillissement van de huurder: kan de verhuurder toch zijn schade verhalen?

Steeds meer verhuurders van onroerend goed worden geconfronteerd met het faillissement van hun huurder met als gevolg dat zij vaak (aanzienlijke) schade lijden. In een recent arres... lees verder »


Leuker kunnen we het niet maken, wel makkelijker?!?!...

Leuker kunnen we het niet maken, wel makkelijker?!?!...

Komt het er wel of komt het er niet, een wijziging in het ontslagrecht? Recent heeft de Raad van State advies uitgebracht over het wetsvoorstel Wet werk en zekerheid. Het wetsvoors... lees verder »


Symposium Goed bestuur binnen MKB familiebedrijven

Symposium Goed bestuur binnen MKB familiebedrijven

Op woensdag 27 november werden de uitkomsten van het onderzoek ‘Goed bestuur bij MKB familiebedrijven’ gepresenteerd door het lectoraat familiebedrijven van de hogescho... lees verder »


Vrije advocaatkeuze voor rechtsbijstand verzekerden!

Vrije advocaatkeuze voor rechtsbijstand verzekerden!

Het Hof van Justitie van de Europese Unie heeft op 7 november 2013 beslist dat mensen die een rechtsbijstandsverzekering hebben, vrij zijn om in een gerechtelijke of administratiev... lees verder »


Nieuwe wetgeving zorg in aantocht

Nieuwe wetgeving zorg in aantocht

Het wetsvoorstel Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) is in de zomer aangenomen door de Tweede en nu in behandeling bij de Eerste Kamer. De Wkkgz  zal de We... lees verder »


Faillissement en boedelvorderingen

Faillissement en boedelvorderingen

Als concurrente (niet-bevoorrechte) schuldeiser van een vennootschap zult u bij faillissement volgens de statistieken maar zelden (een deel van) uw vordering betaald krijgen vanuit... lees verder »


Liquiditeitsproblemen: is een faillissement altijd de oplossing?

Liquiditeitsproblemen: is een faillissement altijd de oplossing?

In de huidige economische tijd komen steeds meer ondernemers in financiële problemen te verkeren. Vaak ziet men geen uitweg meer en wordt (uiteindelijk en noodgedwongen) het e... lees verder »


Afspraak is afspraak?

Afspraak is afspraak?

Een contract is niets meer - maar ook niets minder - dan een spoorboekje dat antwoorden probeert te verschaffen. Wie moet wat doen? Wanneer? Wat als er iets misgaat? Het maken van ... lees verder »


Afbreken van onderhandelingen, mag dat?

Afbreken van onderhandelingen, mag dat?

Ondernemers krijgen er dagelijks mee te maken: het sluiten van overeenkomsten. Bij kleine overeenkomsten heeft dit niet zoveel voeten in de aarde, maar bij de grote(re) overeenkoms... lees verder »


Versoepeling meldingsplicht voor objectfinanciers

Versoepeling meldingsplicht voor objectfinanciers

Op deze plaats werd eerder aandacht besteed aan de versterking van het bodemrecht van de fiscus, en de meldingsplicht die per 1 april 2013 (volledig) is gaan gelden. Pandhoude... lees verder »


Versterking bodem(voor)recht; moet u nu actie ondernemen?

Versterking bodem(voor)recht; moet u nu actie ondernemen?

Als onderdeel van het Belastingplan 2013 is per 1 januari 2013 een nieuw artikel (22bis) aan de Invorderingswet toegevoegd. Deze wijziging moet een einde maken aan (verhuur)constru... lees verder »


Filter