Nieuws
:Nieuws

Aansprakelijkheid bestuurder voor perikelen rond overname bedrijf

Uit de rechtspraak volgt dat het acquisitiebeleid - de overname van ondernemingen - deel uitmaakt van het algemene en financiële beleid van een vennootschap, waardoor het tot de kerntaken van het bestuur van de vennootschap behoort. In beginsel kan een individuele bestuurder zich dan ook niet verschonen van persoonlijke aansprakelijkheid door te stellen dat aan een andere bestuurder de verantwoordelijkheid voor het overnamebeleid is toebedeeld. Van elke bestuurder mag worden verwacht dat hij zich rekenschap geeft van de relevante feiten en omstandigheden die van belang zijn voor de gerechtvaardigdheid van een voorgenomen overnamebesluit.

In veel gevallen zal door middel van een due diligence-onderzoek worden geprobeerd om alle relevante feiten en omstandigheden bij een overname boven water te krijgen. Bij een dergelijk onderzoek worden potentiële risico’s die zijn verbonden aan de over te nemen onderneming in kaart gebracht. Bij een deugdelijk onderzoek komen ten minste de navolgende zaken aan de orde: de financiële toestand van de over te nemen vennootschap, de betrouwbaarheid van de administratie en de interne informatieverstrekking op financieel gebied en de lopende sleutelovereenkomsten. Het onderzoek dient ertoe om het bestuur in staat te stellen een besluit te nemen inzake de beoogde overname, maar ook om maatregelen te treffen tegen potentiële risico’s die uit het onderzoek naar voren zijn gekomen nadat de overname een feit is.

Als zich na de overname feiten voordoen waardoor schade wordt geleden, welke schade door een deugdelijk onderzoek had kunnen worden voorkomen, loopt het bestuur een aanzienlijk risico in het geval geen (deugdelijk) onderzoek is gedaan naar de over te nemen vennootschap. Daarnaast loopt het bestuur een risico, indien het bestuur door het instellen van het onderzoek bekend wordt geacht te zijn met risicovolle kwesties en vervolgens geen adequate maatregelen treft om deze risico’s te beperken. Het bestuur en de individuele bestuurder(s) kunnen in een dergelijke situatie aansprakelijk worden gehouden voor de nadelige gevolgen van de overname.       

Het is van het grootste belang om voorafgaand aan een overname de daaraan verbonden risico’s volledig in kaart te brengen. Onze specialisten verlenen in dit kader graag hun bijstand. Neemt u gerust contact met hen op als u meer wilt weten over dit onderwerp of andere (juridische) vragen heeft.

Gepubliceerd: 12 september 2016

< naar overzicht