Nieuws
:Nieuws

Contractuele boete: schijnzekerheid?

In veel overeenkomsten worden boetebedingen verbonden aan bepaalde verplichtingen als stimulans om die verplichtingen na te komen. Als de ene contractspartij dan niet doet wat hij heeft beloofd dan heeft de andere partij recht op een (aanzienlijk) boetebedrag.

In de praktijk zijn de afgesproken boetes hoog. Daarom wordt daarover nog wel eens geprocedeerd, waarbij dan een beroep op matiging van de boete wordt gedaan. Kunt u er nu wel of niet vanuit gaan dat u aanspraak kunt maken op de gehele vooraf bedongen boete wanneer uw wederpartij niet doet wat hij zou moeten doen?

In de wet staat dat voor matiging van een bedongen boete pas reden kan zijn als ‘de billijkheid dit klaarblijkelijk eist’. Uit de rechtspraak blijkt dat de rechter pas mag matigen wanneer toepassing van het boetebeding tot een buitensporig en daarom onaanvaardbaar resultaat zou leiden. Er moet daarbij niet alleen worden gelet op de verhouding tussen de werkelijke schade en de hoogte van de boete, maar ook op de aard van de overeenkomst, de inhoud en de strekking van het boetebeding en de omstandigheden waaronder het is ingeroepen.

Zoals u zult begrijpen bieden de genoemde aanknopingspunten ruimte voor allerlei verschillende interpretaties en visies; rechters zijn immers ook maar mensen. Het is daarom verstandig om op voorhand goed na te denken over de reden voor het opnemen van het boetebeding, de verhouding tussen de boete en de schade die zou kunnen ontstaan wanneer uw wederpartij zijn afspraken niet nakomt en de wijze waarop u het boetebeding wilt vormgeven.

Een goed gemotiveerd en op maat gemaakt boetebeding dat onderscheid maakt tussen de aard en de mate van de overtreding enerzijds en de hoogte van de te verbeuren boete anderzijds en dat bovendien is voorzien van een plafond (maximale boete), maakt de beste kans om in een procedure onaangetast te blijven. In een boetebeding opnemen dat de boete niet voor matiging vatbaar is, zoals in de praktijk vaak gebeurt, helpt in ieder geval niet.

Wanneer u zaken doet met particulieren geldt dat al te onredelijke bedingen nietig kunnen zijn, met als gevolg dat u helemaal geen aanspraak meer kunt maken op een boete, zelfs niet op een gematigd bedrag.

Kortom: het loont om u op dit vlak met betrekking tot belangrijke contracten goed te laten voorlichten! Dat kost u weinig en is erg nuttig. Onze specialisten op het gebied van ondernemingsrecht staan voor u klaar.

Gepubliceerd: 17 november 2015

< naar overzicht