Nieuws
:Nieuws

Inspraak gemeentelijke Verordening Maatschappelijke Ondersteuning 2015

Op 1 januari 2015 treedt de nieuwe Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015 in werking. Deze datum komt snel dichterbij. Een aantal zorgtaken dat nu door het Rijk wordt uitgevoerd wordt overgedragen aan de gemeenten. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om begeleiding en beschermd wonen.

Op grond van de WMO 2015 is elke gemeente ook verplicht om een beleidsplan en een verordening te laten vaststellen door de gemeenteraad, bij voorkeur voor 1 november 2014 maar in elk geval voor januari 2015, waaruit blijkt hoe zij aan de opgedragen taken een vervolg geven.

Op dit moment liggen daarom bij veel gemeenten de concept-verordeningen WMO ter inzage voor inspraak en daarna is het aan de gemeenteraad om de verordening vast te stellen.

In de gemeentelijke verordening staan o.a. bepalingen die zien op de kwaliteit van zorg, de verhouding prijs-kwaliteit bij de vaststelling van de tarieven die de gemeente hanteert voor door derden geleverde diensten, bepalingen t.a.v. de organisatie van klachtregelingen en het vormgeven van medezeggenschap bij aanbieders van zorg.

Het is voor zorgaanbieders van belang om inzicht te hebben in de verordening en het ondersteunende beleidsplan. Daarin staat immers welk traject (uw) cliënten moeten doorlopen om in aanmerking te komen voor (maatwerk)voorzieningen of een persoonsgebonden budget.

De termijn van inspraak geeft u als zorgaanbieder bovendien ook de kans om uw stem te laten horen over de inhoud van de nieuwe verordening. Dat is een goede mogelijkheid om uw invloed uit te oefenen in de gemeente van vestiging.

Heeft u vragen over de (concept)verordening in de gemeenten waar u zorg verleent of wilt u daarop inspreken, dan kunnen wij u daarover uiteraard adviseren.

Wij kijken graag met u mee.

Jacolien van den Bergh :
E: jgj.bergh@dommerholt.nl
T: 06 12 60 12 50

Siebrand Maakal :
E : s.maakal@dommerholt.nl
T: 06 25 05 14 20

Heerenveen, 6 oktober 2014

< naar overzicht