Nieuws
:Nieuws

Meerdere sets met algemene voorwaarden: welke is van toepassing?

In de wet is een regeling opgenomen voor het geval dat door meerdere partijen naar verschillende algemene voorwaarden wordt verwijzen. Aanbod en aanvaarding wijken van elkaar af. Kortgezegd komt aan de tweede verwijzing in dat geval geen werking toe, indien de eerste verwijzing niet uitdrukkelijk van de hand wordt gewezen. De wet voorziet niet in een regeling voor het geval er sprake is van battle of forms van meerdere algemene voorwaarden van dezelfde partij.

In de zaak Visser/Avero is er  sprake is van twee verschillende sets met algemene voorwaarden van dezelfde partij die betrekking hebben op één overeenkomst, echter niet duidelijk is aangegeven welk van de twee van toepassing is. Indien wegens strijdigheid met de verschillende voorwaarden onenigheid tussen partijen bestaat omtrent de vraag welke van de twee sets van toepassing is, heeft de Hoge Raad bepaald dat in een dergelijke situatie geen van beide sets algemene voorwaarden onderdeel uitmaken van de overeenkomst.  De gebruiker van de voorwaarden vist achter het net.

In de  zaak ForFarmers/Doens werd een overeenkomst tussen partijen gesloten waarop twee verschillende, van de verkoper afkomstige sets met algemene voorwaarden van toepassing waren verklaard. Er was dus geen sprake van een situatie zoals in het hiervoor genoemde arrest, waarin niet was aangegeven welke set met voorwaarden van toepassing is. Voor beide partijen was duidelijk dat de twee sets cumulatief geldend waren. De Hoge Raad heeft in deze zaak bepaald dat in een dergelijk geval – wanneer in de verschillende algemene voorwaarden onderling tegenstrijdige bedingen voorkomen – door uitleg dient te worden vastgesteld welk van deze beide bedingen voorrang heeft. Deze uitleg dient te geschieden volgens het Haviltex criterium: er moet worden gekeken naar wat partijen in de gegeven omstandigheden over en weer redelijkerwijs aan deze algemene voorwaarden mochten toekennen en op hetgeen zij te dien aanzien redelijkerwijs van elkaar mochten verwachten.

Om problemen te voorkomen is het verstandig om bij het sluiten van een overeenkomst vast te leggen welke algemene voorwaarden van toepassing zijn. Zeker in het geval sprake is van meerdere sets met voorwaarden die onderling tegenstrijdigheden bevatten.

Voor vragen kunt u contact opnemen met één van onze andere specialisten op het gebied van ondernemingsrecht, te bereiken via onze vestigingen: Zwolle (038) 427 20 20, Apeldoorn (055) 526 20 20, Heerenveen (0513) 433 433, Eelde (0592) 730 300 of Groningen (050) 721 06 20.

Gepubliceerd: 21 juni 2016

< naar overzicht