Nieuws
:Nieuws

Meldingsplicht grootaandeelhouders

In de afgelopen periode is in de media aandacht besteed aan de verplichting voor familiebedrijven om inzichtelijk te maken wie hun aandeelhouders zijn. Wat is dit voor regeling? Welke gegevens moeten inzichtelijk worden gemaakt en wie heeft toegang tot deze gegevens? En wanneer treedt deze regeling in werking? Hieronder volgt een beknopt antwoord op deze vragen.

In een voorstel voor de Europese vierde anti-witwasrichtlijn staat voor Europese lidstaten de verplichting opgenomen om een centraal aandeelhoudersregister aan te houden. In dit register moeten gegevens worden geregistreerd van uiteindelijk belanghebbenden (ultimate beneficial owners) van B.V.’s en niet beursgenoteerde N.V.’s. Een natuurlijk persoon wordt vermoed uiteindelijk belanghebbende te zijn als sprake is van een (al dan niet indirect) aandelenbelang van 25% plus één aandeel. Omdat het niet alleen gaat om aandelen maar ook om daaraan verbonden zeggenschap, biedt een constructie waarbij een Stichting Administratiekantoor de aandelen houdt geen oplossing om registratie te vermijden.

Van de uiteindelijk belanghebbende moeten tenminste de volgende gegevens worden geregistreerd:

  • naam
  • geboortedatum
  • nationaliteit
  • land van verblijf en
  • het procentuele belang in de rechtspersoon.

De toegang tot het centraal aandeelhoudersregister zal worden verleend aan overheidsinstellingen, financiële en juridische instellingen in het kader van customer due diligence onderzoek en natuurlijke en/of rechtspersonen als zij een legitiem belang daarbij hebben. Dit legitiem belang moet verband houden met belastingfraude of financiering van terrorisme. Als voorbeeld van een legitiem belang is ook wel genoemd een onderzoek naar financiering van terrorisme of belastingfraude door een onderzoeksjournalist.

De lidstaten hebben de vrijheid om in nationale wetgeving een ruimer begrip van uiteindelijk belanghebbende te hanteren en om een ruimere toegang te bieden tot het centraal aandeelhoudersregister dan die uit de richtlijn volgt. Zo zou Nederland bijvoorbeeld een lager percentage voor het aandelenbelang van een uiteindelijk belanghebbende kunnen vaststellen en het centraal aandeelhoudersregister voor het brede publiek toegankelijk kunnen maken zoals nu ook het geval is met het handelsregister.

Het voorstel voor de Europese vierde anti-witwasrichtlijn zal nog moeten worden bekrachtigd door het Europees Parlement (naar verwachting in maart of april 2015) en de Raad van Ministers. Daarna heeft Nederland twee jaar de tijd om de bepalingen uit de richtlijn om te zetten in nationale wetgeving.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met één van onze branche specialisten van familiebedrijven.

Gepubliceerd: 16 maart 2015
 

< naar overzicht