Nieuws
:Nieuws

Nieuwe wetgeving zorg in aantocht

Het wetsvoorstel Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) is in de zomer aangenomen door de Tweede en nu in behandeling bij de Eerste Kamer. De Wkkgz  zal de Wet klachtrecht cliënten zorgsector en de Kwaliteitswet zorginstellingen gaan vervangen.

Elke zorgaanbieder zal op basis van de Wkkgz gehouden zijn ‘goede zorg’ te leveren, over een klachtenregeling te beschikken en zich aan te sluiten bij een geschilleninstantie.

Goede zorg is in de Wkkgz ook zeker de verantwoordelijkheid van het bestuur. Zij moeten de zorg onder meer ‘veilig’ organiseren en checken hoe zorgverleners in het verleden hebben gefunctioneerd. Verder zullen zorgaanbieders gehouden worden aan de richtlijnen en protocollen die het Kwaliteitsinstituut gaat opnemen in een openbaar register.

Iedere zorgaanbieder krijgt de vrijheid een klachtenregeling te maken die rekening houdt met de aard van de zorg en de categorie van cliënten. Zo zal het hebben van een klachtencommissie niet per definitie verplicht zijn. Wel bestaat straks de wettelijke verplichting een klachtenfunctionaris aan te wijzen en dient de zorgaanbieder binnen zes weken met een oordeel over de klacht te komen en te laten weten welke maatregelen hij treft. Klagers kunnen ‘in beroep’ gaan bij een externe geschilleninstantie die bindend kan adviseren en een vergoeding van geleden schade kan toekennen tot in ieder geval € 25.000,-.

De Wkkgz zal onder het toezicht vallen van de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Laat tijdig checken of u als zorginstelling of beroepsbeoefenaar binnen de zorg aan de (nieuwe) regels voor kwaliteit, klachten en geschillen voldoet.

Voor meer informatie kunt u terecht bij onze specialist op het gebied van gezondheidsrecht, te bereiken via onze vestigingen: Zwolle (038) 427 20 20, Apeldoorn (055) 526 20 20, Heerenveen (0513) 433 433 of Eelde (0592) 730 300.

 Gepubliceerd: 4 oktober 2013

 


[1] Het wetsvoorstel Wkkgz maakte eerder onderdeel uit van het wetsvoorstel Wet cliëntenrechten zorg (Wcz). Naar aanleiding van forse kritiek maakte het Ministerie van VWS begin 2013 bekend dat de Wcz waaraan sinds 2007 werd gewerkt, niet doorging. Onderdelen van de Wcz die betrekking hadden op goed bestuur, medezeggenschap, de 'Wgbo-bepalingen' en de Wet toelating zorginstellingen zijn uit het voorstel geschrapt. Komend voorjaar zal het volgende wetsvoorstel (goed bestuur) aan de Tweede Kamer worden gezonden.

< naar overzicht