Nieuws
:Nieuws

Onderhoudsverplichting ongehuwde stiefouder

Onlangs heeft het Gerechtshof ’s-Gravenhage een opvallende uitspraak gedaan (Gerechtshof ’s-Gravenhage, 19 maart 2014, ECLI 2014:943). In deze zaak ging het (onder andere) om de vraag of de nieuwe partner die samenleeft met de verzorgende ouder, maar niet gehuwd is met die ouder, onderhoudsplichtig is voor de minderjarige kinderen van die ouder.

Volgens de wet is de stiefouder die gehuwd is of een geregistreerd partnerschap heeft met een ouder waarvan de kinderen tot zijn gezin behoren, onderhoudsplichtig jegens die kinderen (artikel 1:395 BW). In de wet staat dus expliciet dat de stiefouder alleen tijdens het huwelijk of geregistreerd partnerschap met de ouder van de kinderen onderhoudsplichtig is.

In deze zaak bekijkt het Gerechtshof of er een aanleiding is om te bepalen dat de nieuwe partner van moeder - hoewel hij niet gehuwd is en geen geregistreerd partnerschap heeft met moeder - tóch dient bij te dragen in de kosten van de minderjarigen. Het Gerechtshof benoemt dat ondanks dat er geen wettelijke onderhoudsplicht is, een dergelijke onderhoudsplicht toch kan ontstaan indien er tussen de nieuwe partner en de kinderen sprake is van een familierechtelijke betrekking (“family life”) in de zin van artikel 8 EVRM. Dit omdat family life ook financiële verplichtingen zoals aanspraak op onderhoud meebrengt. Het Gerechtshof benoemt verder dat gelet op de maatschappelijke ontwikkelingen het onderscheid tussen een formele stiefouder en een nieuwe partner die samenleeft met de verzorgende ouder mogelijk leidt tot ongelijkheid tussen beide en daarmee strijd met artikel 8 EVRM kan opleveren.

Het Gerechtshof komt in deze zaak uiteindelijk tot de conclusie dat er nog geen sprake is van family life tussen de nieuwe partner en de kinderen. Het Gerechtshof benoemt echter ook expliciet dat, indien de samenleving tussen de nieuwe partner en de ouder langer voortduurt en er meer tekenen van gezinsleven gaat vertonen, dit anders kan worden.

Deze uitspraak van het Gerechtshof maakt de berekening van kinderalimentatie bij samengestelde gezinnen nog complexer dan deze al was. Reden temeer om u goed te laten voorlichten indien deze situatie op u van toepassing is. Indien u hierover vragen heeft of een berekening wenst te laten opstellen, kunt u contact opnemen met een van onze advocaten van de sectie familierecht, via onze vestigingen: Zwolle (038) 427 20 20, Apeldoorn (055) 526 20 20, Heerenveen (0513) 433 433, Eelde (0592) 730 300 of Groningen (050) 721 06 20.

Gepubliceerd: 30 juni 2014

< naar overzicht