Nieuws
:Nieuws

Paperlinx B.V.

Beste lezer,

Zoals u inmiddels heeft vernomen, is bij vonnis van de rechtbank Gelderland van 14 april 2015 surseance van betaling verleend aan Paperlinx B.V., gevestigd te (7202 BV) Zutphen aan de Pollaan 1. Deze vennootschap handelt ook wel onder de namen: BührmannUbbens Packaging, Velpa, Velpa Enveloppen, Proburo, Proost en Brandt Groep Industrieel Papier, Papiergroothandel Gebr. Jacobs, Hamex, Store Office Paper, BührmannUbbens, Proost en Brandt, Brievenbusdoosje en Paperlinx Benelux. Mr. J.S.W. Lucassen is benoemd tot rechter-commissaris en mr. J.B.A. Jansen tot bewindvoerder.

Bij vonnis van de rechtbank Gelderland van 16 april 2015 is de surseance van betaling omgezet in een faillissement. Mr. J.S.W. Lucassen is benoemd tot rechter-commissaris en mr. J.B.A. Jansen tot curator. Op 16 april 2015 is mr. G.J. Koers benoemd tot mede-curator.

In dit bericht willen wij een aantal aspecten uit dit faillissement onder uw aandacht brengen en u verzoeken om, indien u bij dit faillissement betrokken bent, op de hieronder gestelde wijze te reageren.

Crediteuren

Indien u crediteur bent van Paperlinx B.V. en u heeft nog geen bericht van ons ontvangen, dan kunt u uw eventuele vordering tot faillissementsdatum binnen één week na kennis te hebben genomen van dit bericht gespecificeerd bij de curatoren indienen. Voor een spoedige behandeling verzoek ik u om deze vordering, voorzien van de relevante onderliggende stukken per gewone post op het kantooradres van ons kantoor in Apeldoorn (Dommerholt Advocaten, t.a.v. mr. J.B.A. Jansen, Postbus 695, 7300 AR) in te dienen.

Indien u aanspraak maakt op een (bijzonder) voorrecht of eigendomsvoorbehoud, verzoeken wij u bewijsstukken daarvan mee te sturen. In geval van eigendomsvoorbehoud ontvangen wij graag van u een kopie van de leveringsvoorwaarden, alsmede een uiteenzetting op grond waarvan u van mening bent dat deze voorwaarden van toepassing zijn.

Debiteuren

Indien u debiteur bent van Paperlinx B.V. en één of meerdere facturen heeft ontvangen terzake uw (nog te) ontvangen levering(en) van het inmiddels gefailleerde Paperlinx B.V. kan er onduidelijkheid zijn ontstaan over de vraag aan wie u voornoemde factuur / facturen bevrijdend kunt betalen. Het kan zijn dat u hierover bericht hebt ontvangen van ING-Finlinx of KBC-Comfin. De curatoren hebben hierover in ieder geval overleg gehad met ING (Belgium SA/NV) en kunnen u ten aanzien van die facturen als volgt berichten.

Indien het verschuldigde aan Paperlinx B.V. ziet op facturen gedateerd op 12 april 2015 of eerder, dan dient u deze factuur / facturen te betalen aan Finlinx (Securisation BV). Finlix en TKB (B.V.) verzorgen in deze de incasso ten behoeve van ING. De betaalgegevens en -informatie ontving u reeds per brief. Bij vragen over de betaling(en) aan Finlinx, kunt u contact opnemen met TKB. De contactgegevens van TKB zijn: TKB B.V., Postbus 117, 1000 AC Amsterdam, telefoonnummer: (0)20 6200 666, incasso@tkb.nl, www.tkb.nl.

Indien het verschuldigde aan Paperlinx B.V. ziet op facturen gedateerd op 13 april 2015 of daarna, dan dient u deze (al dan niet pro forma) factuur / facturen te betalen aan de curatoren van Paperlinx B.V. Betaling dient te geschieden op de ABN Amro-boedelrekening: NL09 ABNA 061.50.31.323, t.n.v. mr. J.B.A. Jansen qq, o.v.v. het factuurnummer /de factuurnummers of uw debiteurnummer en het ordernummer / de ordernummers. Bij vragen over betaling(en) aan de curatoren, kunt u een mail sturen aan paperlinx@dommerholt.nl, o.v.v. het factuurnummer /de factuurnummers c.q. het ordernummer / de ordernummers waar uw vragen betrekking op heeft/hebben.

Voor zover u bericht heeft ontvangen van KBC-Comfin geldt dat de curatoren hierover nog in overleg zijn. Zodra daarover meer bekend is, zullen we daarover berichten.

Overig

In dit faillissement geldt in zijn algemeenheid dat de curatoren en hun team van collega’s veel vragen krijgen over diverse onderwerpen. Zij proberen daarbij adequaat en snel te reageren op vragen of verzoeken. Wij vragen u om begrip als u niet omgaand een antwoord ontvangt.

Met vriendelijke groet,
Mr. J.B.A. Jansen en mr. G.J. Koers

Curatoren Paperlinx
Gepubliceerd: 1 mei 2015

< naar overzicht