Nieuws
:Nieuws

TE LAAT PUBLICEREN: Bestuurdersaansprakelijkheid?

Wanneer u als bestuurder de jaarrekening te laat deponeert loopt u het risico om bij een faillissement op grond van art. 2:248 lid 2 BW door de curator aansprakelijk te worden gesteld voor het boedeltekort. Dat kan gaan om zeer grote bedragen.

Een uitzondering wordt gemaakt in geval van een zogenaamd ‘onbelangrijk verzuim’ bij te late deponering. Of daarvan sprake is hangt af van de omstandigheden van het geval, waarbij hogere eisen worden gesteld naarmate de termijnoverschrijding groter is.

Recentelijk heeft de Hoge Raad in het Verify-arrest geoordeeld of er sprake was van een zo’n ‘onbelangrijk verzuim’ bij de indiening van de jaarrekening. Er was bij een van de later gefailleerde vennootschappen sprake van een overschrijding van de deponeringstermijn van zes maanden. Een van de betrokken bestuurders werd in dat verband aansprakelijk gesteld voor het boedeltekort.

De Rechtbank wees de vordering van de curator af. Het Hof bekrachtigde dit vonnis. Daarbij nam het Hof onder andere in aanmerking dat de overschrijding van zes maanden maar voor een periode van drie weken samenviel met de periode waarin de betrokkene bestuurder was van die vennootschap. Het Hof heeft vervolgens geoordeeld dat de overschrijding van drie weken gold als een ‘onbelangrijk verzuim’.

De Hoge Raad kon zich niet vinden in dit oordeel van het Hof. Voor het antwoord op de vraag of al dan niet niet sprake is van een ‘onbelangrijk verzuim’ is van belang of er sprake is geweest van een onbehoorlijke taakvervulling door het bestuur als geheel en niet door een individuele bestuurder. Volgens de Hoge Raad had het Hof zich dus niet mogen beperken tot de drie weken dat de betrokkene bestuurder was, maar had de gehele periode van zes maanden in ogenschouw genomen moeten worden. 

Uit het bovenstaande volgt dat het tijdig deponeren van de jaarrekening van groot belang is en dat u daar als bestuurder altijd scherp op moet zijn!

Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen met of één van de advocaten van onze sectie ondernemingsrecht.

Gepubliceerd: 10 november 2014

< naar overzicht