Nieuws
:Nieuws

Uw B.V.-statuten zijn mogelijk ongemerkt gewijzigd in 2012!

Sinds 1 oktober 2012 is de Wet vereenvoudiging en flexibilisering BV-recht van kracht (Wet Flex-B.V.).

Voor deze wet geldt de overgangspaling van artikel 71 Overgangswet Nieuw Burgerlijk Wetboek. Dit artikel bepaalt dat een bepaling in statuten of overeenkomsten die naar ‘oud’ recht verwijzen of de zakelijke inhoud daarvan weergeven, voortaan naar het nieuwe recht of de inhoud daarvan verwijzen.

Een voorbeeld van een bepaling in statuten waar vaak wordt verwezen naar de wet dan wel de wet zakelijk wordt weergegeven, is de oproepingstermijn voor de algemene vergadering van aandeelhouders. Voor de oproeping gold vóór de wetswijziging een termijn van minimaal 15 dagen. Ná de wetswijziging is deze termijn verkort tot 8 dagen. Gelet op bovenstaande overgangsbepaling zal een bestuur (in beginsel) daarom niet meer een termijn van 15 dagen in acht hoeven te nemen, maar kan worden volstaan met een termijn van 8 dagen.

Het lastige is dat niet alle statutaire bepalingen die lijken te verwijzen naar het oude recht, automatisch worden gewijzigd door de invoering van de Wet Flex-B.V. Dit is bijvoorbeeld niet het geval als bij het opstellen van de statuten niet is beoogd om de wet slechts te herhalen en er aan het artikel toch in bepaalde mate zelfstandigheid toekomt, dus los van de wet. De statutaire bepaling blijft dan ‘gewoon’ van kracht en moet dan ook worden nageleefd. De genoemde overgangsbepaling kan daarom leiden tot een hoop onzekerheid en discussie omtrent de inhoud van  de statuten.

Voorkom dat u rekening houdt met verouderde verwijzingen in uw statuten. Laat u bij een dreigend geschil of twistpunt op dit punt met medeaandeelhouders of bestuurders goed voorlichten en bijstaan. Neem hiervoor contact op met een van onze specialisten op het gebied van ondernemingsrecht.

Gepubliceerd: 3 november 2014

< naar overzicht