Nieuws
:Nieuws

Vennoten niet meer automatisch failliet door faillissement vof

Sinds april 1927 houdt de Hoge Raad zich steevast aan zijn rechtspraak dat het faillissement van een vennootschap onder firma (vof) automatisch ook die van haar vennoten tot gevolg heeft. Hier was dus geen aparte faillissementsaanvraag van de vennoten voor nodig. De Hoge Raad wijkt in zijn arrest van 6 februari 2015 echter af van deze bijna een eeuw oude regel.  

Voor een faillissement is vereist dat de schuldenaar in een toestand verkeert waarin hij is opgehouden zijn (opeisbare) schulden  te betalen. Ook moeten twee of meer schuldeisers onbetaald worden gelaten. Deze eisen golden tot voor kort alleen voor de vof, maar nu ook voor de individuele vennoten.

Nergens in de Faillissementswet is bepaald dat het faillissement van de individuele vennoten noodzakelijkerwijs volgt uit het faillissement van de vof. De wet bepaalt slechts dat de aangifte tot faillietverklaring van een vennootschap onder firma ook de naam en de woonplaats van de vennoten moet inhouden.

Verder is elk der vennoten hoofdelijk verbonden voor de verbintenissen van de vennootschap. Deze rusten ook op hen persoonlijk. Volgens de Hoge Raad zal het faillissement van de vennoten gelet daarop doorgaans onvermijdelijk zijn bij het faillissement van de vof. Maar dit behoeft niet noodzakelijkerwijs het geval te zijn.

Het is namelijk mogelijk dat een vennoot zelf voldoende (privé)vermogen heeft. Bovendien heeft de vof een afgescheiden vermogen. Dit betekent dat de vorderingen op de vof en op de vennoten als afzonderlijke vorderingen moeten worden beschouwd, die onafhankelijk van elkaar kunnen worden ingesteld en verhaald.

Ook de invoering van de schuldsaneringsregeling voor natuurlijke personen heeft tot gevolg dat de aloude regel niet meer op zijn plaats is, nu de schuldsaneringsregeling open staat voor natuurlijke personen met zakelijke schulden. De vennoten die een wsnp-verzoek hebben ingediend moeten op grond hiervan niet zonder meer failliet worden verklaard bij faillissement van de vof.

Bovendien staat het op gespannen voet met Europese jurisprudentie en het EVRM om een vennoot failliet te verklaren, zonder dat zijn eigen faillissement is aangevraagd en is getoetst of hij ook daadwerkelijk in een toestand verkeert dat hij heeft opgehouden te betalen.

Sinds deze gewijzigde rechtspraak moet een faillissementsaanvraag niet alleen meer gericht worden tegen de vof maar ook specifiek tegen de afzonderlijke vennoten. Ten aanzien van de individuele vennoten zal in die aanvraag onderbouwd moeten worden dat ook de afzonderlijke vennoten wat betreft hun privévermogen in een toestand verkeren dat zij hebben opgehouden te betalen en meerdere schuldeisers onbetaald laten. Pas dan kan een faillissement van een individuele vennoot worden uitgesproken.

Voor vragen of als u behoefte heeft aan nadere informatie, kunt u terecht bij onze specialisten op het gebied van faillissementsrecht en insolventierecht, te bereiken via onze vestigingen: Zwolle (038) 427 20 20, Apeldoorn (055) 526 20 20, Heerenveen (0513) 433 433, Eelde (0592) 730 300 of Groningen (050) 721 06 20.

Gepubliceerd: 23 april 2015

< naar overzicht