Nieuws
:Nieuws

Zekerheid? Goed lezen!

In tal van situaties kan er behoefte zijn aan financiële zekerheid. Denk bijvoorbeeld aan een verhuurder die er zeker van wil zijn dat hij in de toekomst zijn huurpenningen ontvangt. Eén van de manieren om die zekerheid te bewerkstelligen is het overeenkomen van een ‘borgtocht’, dat is de afspraak dat een borg aan een schuldeiser zal betalen wat de hoofdschuldenaar aan de schuldeiser had moeten betalen, maar nalaat.

Voor de particuliere borgtocht heeft de wetgever verschillende regelingen in de wet opgenomen om de rechtspositie van de particuliere borg te beschermen. Zo gelden het uitgangspunten dat een schuldeiser zich pas bij de particuliere borg mag melden op het moment dat de hoofdschuldenaar niet aan haar verplichtingen heeft voldaan en dat de borg de verweermiddelen van de hoofdschuldenaar tegen de schuldeiser kan inroepen (net als de schuldeiser kan de borg dus de omvang van de vordering betwisten). Bij niet-particuliere borgtochten mag echter van dit uitgangspunt worden afgeweken, met als gevolg dat dat in veel zakelijke contracten ook gebeurt.

In september 2014 liet de rechtbank Amsterdam zich uit over zo’n situatie. De borg had in dat geval afstand gedaan van de rechten die de wet aan de borg toekent en zich er bovendien toe verplicht om ‘op eerste verzoek van de schuldeiser, zonder opgaaf van redenen of nader bewijs te vragen, al hetgeen de schuldeiser volgens zijn schriftelijke verklaring uit hoofde van de borgtocht vordert’ aan de schuldeiser te betalen. Onder deze omstandigheden is er eigenlijk geen sprake meer van borgtocht maar van een garantie op eerste verzoek, aldus de rechtbank. De ‘borg’ komt onder deze omstandigheden geen wettelijke bescherming toe en hij moet dus gewoon betalen, ondanks dat zowel hij als de eigenlijke schuldenaar de omvang van het gevorderde bedrag betwisten.

Wat leren wij hieruit? Goed opletten bij de ondertekening van borgtochten of garanties! Dat de overeenkomst het woord ‘borg’ of ‘garantiegever’ bevat betekent niet dat er daarmee daadwerkelijk sprake is van een borgtocht of garantie; de inhoud van de overeenkomst is daarvoor bepalend.

Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen met of één van de advocaten van onze sectie ondernemingsrecht.

Gepubliceerd: 12 februari 2015

< naar overzicht