Bestuursrecht

Bestuursrecht beschrijft de regels waaraan de overheid zich moet houden bij het nemen van besluiten. Maar ook individuen, bedrijven en andere organisaties hebben te maken met deze regels. Bijvoorbeeld wanneer ze bezwaar willen maken tegen een besluit van de overheid.

Omdat bestuursrecht een heel breed terrein bestrijkt en er zo veel verschillende overheidsorganisaties zijn krijgt vrijwel iedere onderneming vroeg of laat wel te maken met een bestuursrechtelijke vraag. Onze advocaten Ruimtelijke ordening en milieurecht zijn aparte specialistische rechtsgebieden die wel sterk verbonden zijn aan het bestuursrecht. Vandaar dat we deze ook apart hier benoemen.

Ruimtelijke ordening

Ruimtelijke ordening gaat over bestemmingsplannen, omgevingsvergunningen, pacht of onteigening, planschade of bodemverontreiniging, natuurbeschermingsrecht, grondbeleid, overheidscontracten, exploitatieovereenkomsten of schadekwesties. Wij adviseren u kundig en gaan graag voor u de discussie aan. Want uw belangen zijn het waard. De ruime ervaring van onze advocaten leert dat ruimtelijke ordening soms vraagt om een ordening van standpunten en uitgangspunten. En vaak is er meer mogelijk dan u denkt.

Milieurecht

Milieurecht is een specialistisch en soms ook wel maatschappelijk gevoelig terrein. We zijn het snel met elkaar eens, dat ons milieu veel bescherming verdient. Maar aan de andere wilt u ook graag op een efficiënte en effectieve manier uw bedrijf runnen. Soms staat dat met elkaar op gespannen voet. De vraag kan zijn of en hoe uw bedrijfsactiviteiten matchen met alle geldende milieurechtelijke bepalingen. Wat zijn de uitgangspunten voor het verlenen van milieuvergunningen en –ontheffingen? Hoe sterk staat u in een conflict over bodem-, water- en/of luchtverontreiniging?

Wij zijn specialisten op het gebied van milieurecht en hebben veel ervaring met overheidsprocedures. Samen met u en de betreffende overheidsinstantie komen we in overleg veelal tot een passende oplossing, want procederen kost veel tijd en geld. Maar we zullen ook die weg niet nalaten als dat de juiste weg lijkt te zijn.

Dommerholt Advocaten adviseert u bij:

Maar er is meer dan ruimtelijke ordening en milieu. Zo adviseren wij u graag bij vragen en kwesties op het gebied van:

  • Toezicht en Handhaving
  • Monumentenwetgeving
  • Subsidierecht
  • Schadevergoedingsrecht
  • Openbaarheid van bestuur
  • Horeca- en evenementenregelgeving
  • Bestuursprocesrecht
  • Europees bestuursrecht
  • Voedselveiligheid
  • Schaarse vergunningen