Wat is het verschil tussen een overname, fusie en splitsing?

Een overname, fusie of splitsing. Het zijn bekende begrippen die de meeste ondernemers vast wel kennen. Maar wanneer spreek je eigenlijk van een overname, fusie of splitsing en welke gevolgen brengen deze rechtsfiguren met zich mee? In deze blog zet ik de verschillen voor je op een rij. 

Overname

Bij een overname wordt een bedrijf overgenomen door een – meestal groter – overnemend bedrijf. In dat geval kan er sprake zijn van een aandelenovername en/of overname van activa en passiva. Bij een aandelenovername worden de aandelen door de ene vennootschap overgedragen aan de andere vennootschap. Bij de activa en passiva overname worden alle activa en passiva uit een vennootschap overgedragen aan een andere vennootschap. De overnemende vennootschap kan in beide gevallen ook een nieuw op te richten vennootschap zijn, die door een van de bij de overname betrokken partijen wordt opgericht.

Een overname is niet in de wet geregeld, maar komt tot stand door het sluiten van een koopovereenkomst waarin partijen de overdracht van de aandelen en/of activa en passiva van de ene vennootschap naar de andere vennootschap overeen komen. Voordat beide partijen de koopovereenkomst sluiten, ook wel SPA (share purchase agreement) genoemd, hebben ze vaak al een heel traject gevolgd. In dit traject zijn de volgende stappen gebruikelijk:

  1. NDA (non-disclosure agreement);
  2. LOI (letter of intent);
  3. Verstrekking van allerlei bedrijfsinformatie
  4. DDO (due diligence onderzoek);
  5. onderhandelingen;
  6. SPA;
  7. Daadwerkelijke overname.

Bovenstaande volgorde staat niet vast en in de praktijk volgt iedere overname zijn eigen traject. Ook komt het voor dat de partijen niet altijd alle stappen uitvoeren.

De overname is definitief vanaf het moment dat de aandelen en/of activa en passiva daadwerkelijk zijn overgedragen aan de overnemende vennootschap.

Fusie

De begrippen ‘overname’ en ‘fusie’ worden vaak door elkaar gehaald, maar verschillen wezenlijk van elkaar. Bij een fusie worden de vermogens van twee of meer rechtspersonen samengevoegd tot een vermogen in één van de twee samenvoegende rechtspersonen of in een nieuw op te richten rechtspersoon (de verkrijgende rechtspersoon). In tegenstelling tot de overname kent de fusie wel een wettelijke regeling, die te vinden is in artikel 2:309 e.v. van het Burgerlijk Wetboek.

Bij een fusie worden de vermogens overgedragen aan de verkrijgende rechtspersoon onder algemene titel. Dit betekent dat het gehele vermogen, inclusief alle rechten en verplichtingen, rechtstreeks overgaat. Verder zal de rechtspersoon waarvan vermogen overgaat op een andere rechtspersoon, van rechtswege ophouden te bestaan. De leden en aandeelhouders van de verdwijnende rechtspersoon worden – uitzonderingen daargelaten – door de fusie automatisch lid en aandeelhouder van de verkrijgende rechtspersoon. De positie van leden en aandeelhouders wordt in beginsel dus niet aangetast door een fusie.

Een voorbeeld: Firma A gaat fuseren met Firma B. Hiervoor richten zij een nieuwe rechtspersoon op, Firma C. Het gehele vermogen van zowel Firma A als Firma B gaat over op Firma C. Door de fusie houden Firma A en Firma B van rechtswege op te bestaan. De leden en aandeelhouders van Firma A en Firma B worden allemaal leden en aandeelhouders van Firma C.

Splitsing

Naast een overname en fusie, kennen we ook een splitsing. Een splitsing kent twee verschillende vormen:

Zuivere splitsing: het vermogen van de splitsende rechtspersoon gaat over op twee of meer andere verkrijgende rechtspersonen. De splitsende rechtspersoon houdt op te bestaan;
Afsplitsing: het vermogen van de splitsende rechtspersoon gaat over op een of meer andere verkrijgende rechtspersonen. De splitsende rechtspersoon blijft wel bestaan.

Ook voor de splitsing bestaat een wettelijke regeling, die te vinden is in artikel 2:334a e.v. van het Burgerlijk Wetboek. De rechtsgevolgen van een splitsing zijn nagenoeg hetzelfde als die van een fusie: het vermogen wordt verkregen onder algemene titel en de leden en aandeelhouders worden in beginsel lid of aandeelhouder van alle verkrijgende rechtspersonen.

Een overname, fusie of splitsing kan dus verschillende gevolgen hebben voor de betrokken rechtspersonen. Het is daarom verstandig om direct aan het begin van een traject juridisch advies in te winnen. Onze ondernemingsrecht advocaten adviseren je graag over welke optie het beste bij jouw situatie past. Neem gerust contact met ons op.