Verzekeringsrecht advocaat

Het verzekeringsrecht omvat alle juridische vraagstukken die rondom een verzekering kunnen rijzen. Een verzekering is een overeenkomst tussen een verzekeringsmaatschappij (verder te noemen: de verzekeraar) en een verzekeringnemer (een bedrijf of een particulier).

In het verzekeringsrecht sta je als verzekerde of verzekeringnemer centraal. Zowel zakelijk als privé heb je vaak een palet aan lopende verzekeringen. Deze zijn bedoeld om risico’s te dekken die je zelf niet kunt of wilt dragen.

In veel gevallen is er bij schade geen discussie en wordt alles snel afgewikkeld, maar helaas doen zich ook problemen en discussies voor waarbij in sommige gevallen een advocaat verzekeringsrecht bij wordt betrokken. Daarbij kan het gaan om een verschil van mening met betrekking tot uitleg van polisvoorwaarden, de hoogte van een schade-uitkering, maar ook kunnen zich gevallen voordoen waarbij dekking of uitkering wordt geweigerd, omdat er sprake zou zijn van verzwijging bij het aangaan van de verzekering.

De onzekerheid als voorwaarde voor een verzekeringsovereenkomst

Tegen betaling van maandelijkse of jaarlijkse premiebedragen verplicht de verzekeraar zich tot het doen van één of meerdere uitkeringen, maar daarbij geldt wél als uitgangspunt dat de vraag óf en tot welk bedrag er door de verzekeraar betaald moet worden, onzeker is voor beide partijen, op het moment dat men de verzekeringsovereenkomst sluit.

En daarmee hebben we meteen één van de belangrijkste kenmerken te pakken! De verzekeringsovereenkomst gaat uit van ‘onzekerheid’. Anders gezegd: het al brandende huis is op dat moment niet meer tegen brandschade te verzekeren.

Het vertrouwen als basis van een verzekeringsovereenkomst

Een tweede belangrijke kenmerk van de verzekeringsovereenkomst is het onderlinge vertrouwen waarop de overeenkomst is gebaseerd. De verzekeraar is – zowel bij de aanvang/aanvraag van de verzekeringsovereenkomst als ook daarna bij de schadeafwikkeling – voor een groot deel afhankelijk van de informatieverstrekking van de verzekeringnemer/verzekerde. Hij moet er dus op kunnen vertrouwen dat er volledige en juiste informatie wordt verschaft over de omstandigheden waaronder het verzekerde evenement zich heeft voorgedaan en over de schadeomvang. Concreet: dat er eerlijk wordt verklaard over bijvoorbeeld de ouderdom en onderhoud status (en dus de waarde) van je opstal of bedrijfsinventaris die bij een brand verloren zijn gegaan. Het vertrouwensbeginsel vraagt ook dat je volledig bent bij het invullen van je gezondheidsverklaring (bijvoorbeeld als zelfstandig ondernemer of zzp-er) bij de aanvraag van je arbeidsongeschiktheidsverzekering en dus geen relevante medische voorgeschiedenis verzwijgt.

Op het schenden van een op jou rustende mededelingsplicht staan zware sancties die variëren van een lagere tot helemaal geen uitkering en het beëindigen van je verzekeringsovereenkomst. Een advocaat verzekering is in dit geval zeker aan te raden.

En als men tot het oordeel komt dat er (bewust) is gefraudeerd, dan loop je (rechts)persoon ook nog het risico om een EVR-registratie van je gegevens opgelegd te krijgen. Dat kan verregaande invloed hebben op je financiële situatie (van bankieren tot hypotheek afsluiten) en je mogelijkheden om een nieuwe of andere verzekering af te sluiten.

Schade- en sommenverzekering

Verzekeringen vallen onder te verdelen in schadeverzekeringen of sommenverzekeringen.

Schadeverzekering
Een schadeverzekering is een verzekering met als strekking de vergoeding van geleden ‘vermogensschade’. Dit begrip omvat in het recht zowel gemaakte kosten als gederfde winst. Het gaat bij dit type verzekering om schade die je in ‘je vermogen’ lijdt. Anders gezegd: schade die je ‘in je portemonnee voelt’, bijvoorbeeld omdat je inventaris of bedrijfspand (brand- of stormschade) beschadigd raakt en je kosten moet maken om het te laten herstellen. Maar je kunt hierbij ook denken aan de situaties waarin je gevraagd wordt je portemonnee te trekken omdat je aansprakelijk gesteld wordt. Bijvoorbeeld vanwege de gevolgen van een slecht geleverde dienst (gevolgschade van wanprestatie) of fouten van jezelf of jouw personeel die schade aan zaken van derden of aan personen hebben veroorzaakt. Jij wordt gevraagd de schade die de ander heeft geleden, te vergoeden. Dat betekent dus een betaling vanuit je vermogen en daarmee is het vermogensschade die jij lijdt.

Sommenverzekering
Een sommenverzekering mist de hierboven geschetste directe band met geleden schade en concrete kosten die nodig zijn om het nadeel weer op te heffen. Bij de sommenverzekering maakt het niet uit of en in hoeverre met de verzekerde uitkering schade wordt vergoed. Het zich voordoen van het verzekerde evenement op zich geeft het recht op een vooraf vastgestelde uitkering. Je kunt dan denken aan (bepaalde rubrieken uit) een ongevallenverzekering, waarbij vaste bedragen worden toegekend voor bijvoorbeeld verlies van een vingertop. Los van de vraag in hoeverre er concreet schade wordt geleden door dit verlies (wellicht heb je er alleen ‘cosmetisch’ last van, maar hindert het je verder nergens bij en lijd je geen schade), wordt er een bedrag toegekend.

Beide typen verzekering hebben een eigen pakket aan regels én gevolgen. Er zijn ook verzekeringen die als een mengvorm te duiden zijn of verzekeringen waarbij nauwkeurig gekeken moet worden om te kunnen bepalen welk type verzekering het is (arbeidsongeschiktheidsverzekeringen bijvoorbeeld. De hulp van een 'advocaat verzekering'  is dan aan te raden.

Wanneer schakel je in advocaat verzekeringsrecht in?

Zeker als je – om welke reden dan ook - in een discussie over je recht op uitkering verzeild raakt, is het inschakelen van een advocaat verzekeringsrecht geen overbodige luxe. Juist vanwege de hierboven geschetste achtergronden van het verzekeringsrecht, kom je namelijk soms in een ‘alles-of-niets’-situatie terecht.

Een advocaat verzekeringsrecht kan onder meer behulpzaam zijn bij:

Neem contact met ons op