Incasso advocaat

Niets is frustrerender dan een debiteur die jouw factuur niet betaalt, terwijl je wel gewoon het product hebt geleverd of jouw dienst hebt verricht. Als het sturen van betalingsherinneringen niet meer helpt, is het tijd over te stappen naar een incasso advocaat.

Het verschil tussen een incassobureau, deurwaarder en incasso advocaat

Er zijn verschillende partijen die je kunnen helpen bij een incassoprocedure. Er zijn incasso advocaten, maar ook incassobureaus en deurwaarders. Maar wanneer schakel je nu wie in? Ook al richten wij ons als Dommerholt Advocaten voornamelijk op de zakelijke markt, het verschil en de keuzes voor wie je inschakelt is als particulier en onderneming nagenoeg gelijk.

Incassobureaus zijn bedrijven die – al dan niet geautomatiseerd- de incasso van jouw vorderingen verzorgen. Zij sturen aanmaningen en overleggen over bijvoorbeeld betalingsregelingen. Het zijn echter geen advocatenkantoren. Ze zijn dus niet bevoegd om over jouw vordering te procederen als daar verplichte procesvertegenwoordiging (een advocaat) voor nodig is, zoals bij grotere vorderingen en als er conservatoir beslag gelegd moet worden. In die gevallen moeten ze de verdere incasso alsnog afstaan aan een advocaat. Het feit dat er wellicht juristen bij een incassobureau werkzaam zijn, maakt dat niet anders.

Deurwaarders hebben veelal twee soorten functies. Enerzijds zijn zij wettelijk aangewezen om bepaalde officiële stukken, zoals dagvaardingen en beslagstukken, uit te reiken. En anderzijds hebben ze een meer commerciële rol doordat ook zij geregeld incassowerkzaamheden verrichten, vergelijkbaar aan incassobureaus. Ook hiervoor geldt echter dat een deurwaarder het voeren van een gerechtelijke procedure moet afstaan aan een advocaat, indien de wet voorschrijft dat er wettelijke procesvertegenwoordiging vereist is.

Incasso advocaten kunnen net als incassobureaus en deurwaarders de incasso van jouw vorderingen verzorgen. Ze kunnen aanmaningen versturen, betalingsregelingen treffen, maar daar bovenop zijn ze zelfstandig bevoegd om de rechtbank te verzoeken om conservatoir beslag te leggen of om te procederen. Waar andere incasso adviseurs hun werkzaamheden moeten overdragen aan advocaten, kan een advocaat incasso het hele traject afwikkelen. Tussentijdse overdracht is dus niet nodig.

Een incassoprocedure bij een onderneming/instelling

Op het moment dat jouw debiteur niet betaald voor hetgeen jij geleverd hebt, is het mogelijk om een incassoprocedure te starten samen met een incasso advocaat van Dommerholt Advocaten. Een incassoprocedure start altijd door eerst tezamen met een incasso advocaat het gehele incassotraject én de daarbij behorende kosten te bespreken. Normaliter wordt jouw debiteur eerst aangeschreven met het verzoek om tot betaling van jouw vordering over te gaan. Blijft betaling uit, dan volgt nog een aanmaning. Tevens wordt daarbij gewezen op de gevolgen van het uitblijven van betaling, zoals het doorbelasten van de incassokosten en de verschuldigde rente en de mogelijkheid dat de vordering zal worden voorgelegd aan de rechter. Indien de debiteur betaalt, kan vanzelfsprekend het dossier gesloten worden, maar wellicht wil de debiteur wel betalen, maar kan hij dat niet. In dat geval zal in overleg een betalingsregeling getroffen worden. Wij als jouw advocaat incasso, zien er op toe dat die regeling stipt wordt nagekomen. En indien nodig zullen we, altijd in overleg, tot dagvaarden en eventueel beslaglegging overgaan.

Wie start een incassoprocedure?

In de regel besluit jij als schuldeiser zelf om een incassoprocedure te starten. Dit zal jouw incasso advocaat voor je doen, vanzelfsprekend in overleg. De incassodagvaarding ontvang je eerst in concept en vervolgens word je over elke stap tijdig geïnformeerd, zodat je exact weet wat je kunt verwachten.

Hoe start je (als schuldeiser) een incassoprocedure?

Indien de betalingstermijn van jouw factuur verstreken is zonder dat je een betaling hebt ontvangen, zal in eerste instantie een herinnering worden verstuurd. Blijft betaling uit dan wordt een aanmaning of ingebrekestelling gestuurd. Jouw debiteur is dan ook rente verschuldigd en gehouden de incassokosten te vergoeden. Wordt er dan nog niet betaald, dan kan één van onze incasso advocaten voor jou de gerechtelijke incassoprocedure starten en eventueel beslag leggen onder jouw debiteur. Zodra de rechter jouw vordering heeft toegewezen, kun je met het vonnis betaling afdwingen uit het aanwezige vermogen van jouw debiteur.

Hulp nodig bij een incassoprocedure?

Heb jij te maken met een niet betalende debiteur, neem dan contact met ons op om te bezien welke stappen gezet kunnen worden om de debiteur tot betaling te dwingen. Word jij juist aangesproken door een schuldeiser om tot betaling over te gaan van een vordering die je betwist? Neem dan ook contact met ons op. Wij kunnen in dat geval ook namens jou verweer voeren.

Neem contact met ons op