Aansprakelijkheidsrecht

Als ondernemer heb je behoefte aan het afdekken van bepaalde risico’s door een verzekering. Deze risico’s zijn vaak te groot of te onvoorspelbaar om daarvoor zelf een voorziening te treffen.

Cascoverzekeringen dekken het risico af van schade door verlies of beschadiging van een zaak. Opstal- en inventarisverzekeringen vallen hier bijvoorbeeld onder. Het betreft hier schadeverzekeringen. Een andere vorm van schadeverzekeringen zijn aansprakelijkheidsverzekeringen. Dit zijn verzekeringen die beschermen tegen de schade die jij lijdt als gevolg van het feit dat je aansprakelijk bent jegens een ander. Op enkele uitzonderingen na vergoedt een aansprakelijkheidsverzekering alle letselschade en zaakschade die door jou (of je werknemers) is veroorzaakt.

Is een aansprakelijkheidsverzekering verplicht?

Voor eigenaren en houders van motorrijtuigen onder de Wet Aansprakelijkheid Motorrijtuigen (WAM), voor jagers en voor exploitanten van kerncentrales is een aansprakelijkheidsverzekering verplicht. Daarbuiten niet, alhoewel de meeste mensen (zowel particulieren als ondernemers) wel een aansprakelijkheidsverzekering hebben.

Hoewel dus niet verplicht, is het wel uitermate verstandig om een aansprakelijkheidsverzekering te hebben. Er zijn namelijk verschillende wettelijke grondslagen op grond waarvan je als ondernemer aansprakelijk gesteld kunt worden en in sommige gevallen is het aan te raden een advocaat aansprakelijkheidsrecht in te schakelen.

Op welke gronden kun je aansprakelijk gesteld worden?

Je bent bijvoorbeeld als bezitter van een gebrekkige roerende zaak aansprakelijk voor de schade die een ander daardoor lijdt of je kunt als eigenaar of bedrijfsmatig gebruiker van een opstal aansprakelijk zijn. Ook als eigenaar van een dier loop je het risico aansprakelijk gesteld te worden, bijvoorbeeld als je paarden houdt en bedrijfsmatig gebruikt op een manege.

En als werkgever ben je aansprakelijk voor de fouten die je werknemers maken tijdens de werkzaamheden die ze voor je uitvoeren, maar ook voor schade die niet-ondergeschikten van jou veroorzaken als je ze inhuurt of inzet bij de uitoefening van jouw bedrijf, ben jij (mede)aansprakelijk.

Daarnaast ben je als werkgever aansprakelijk voor de arbeidsongevallen of beroepsziekten die jouw werknemers oplopen tijdens hun werkzaamheden, tenzij jij kunt aantonen dat je aan je wettelijke zorgplicht voor een veilige werkomgeving hebt voldaan. Ook kun je als producent van een product aansprakelijk gehouden worden voor de schade die dat product blijkt te veroorzaken. En met het vorenstaande zijn we zeker niet uitputtend geweest!

Vaak is er discussie over de vraag of je terecht aansprakelijk wordt gesteld door iemand die schade lijdt. Veel hangt daarbij af van de feitelijke omstandigheden van het geval, en natuurlijk ook van de inhoud van het contract dat eventueel is afgesloten en de mogelijke beperking van jouw aansprakelijkheid die je daarin hebt opgenomen. Laat je daarover adviseren door aan advocaat aansprakelijkheidsrecht.

Als het tóch een keer misgaat en er blijkt aansprakelijkheid aan jouw kant, dan is het goed om de risico’s bij een verzekering ondergebracht te hebben.

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering (BAV) en/of bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB)

Een AVB verzekert het bedrijf en de BAV de vrije beroepsbeoefenaar tegen het risico van aansprakelijkheid. Hoeveel premie je moet betalen, is afhankelijk van het soort bedrijf en de (financiële) risico’s die daarbinnen worden gelopen en (soms ook) van het aantal medewerkers en de omzet van het bedrijf. Voor sommige bedrijven is het mogelijk zuivere vermogensschade mee te verzekeren. Dit geldt met name voor bedrijven waarbij dit een risico is, zoals accountants, makelaars, verzekeringsagenten, maar ook advocaten. Zij sluiten vaak een beroepsaansprakelijkheidsverzekering af, waarbinnen ook zuivere vermogensschade gedekt is, juist omdat bij hun werkzaamheden niet zo snel sprake zal zijn van zaakschade of letselschade, maar wel van financiële schade als gevolg van een onjuist gegeven advies, een gemiste subsidie of een verlopen termijn.

Deze verzekering dekt ook de schade van je werknemer als hem of haar een arbeidsongeval overkomt, waarvoor je aansprakelijk blijkt te zijn.

WEGAM-dekking

Tegenwoordig zie je vaak dat een zogenaamde WEGAM-dekking (werkgeversaansprakelijkheid motorrijtuigen) in de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering is opgenomen. Deze verzekering is volledig gericht op de risico’s in het verkeer. De AVB is niet aan te spreken voor dit soort schades, omdat motorrijtuigen daarop niet meeverzekerd zijn. Als jouw werknemer voor het werk veel op de weg zit, kun je als de werkgever eigenlijk niet zonder een WEGAM-verzekering. Bij een ongeval kan de schade aan de auto van de werknemer verhaald worden op deze verzekering en mocht er onverhoopt sprake zijn van zwaar letsel, dan blijkt pas echt de toegevoegde waarde van de WEGAM-verzekering. De verzekering kan ook dekking bieden voor ongevallen zonder dat er motorrijtuigen bij betrokken zijn, bijvoorbeeld als fietser of voetganger. Onder werknemers worden ook uitzendkrachten en stagiaires verstaan.

Woon-werkverkeer valt niet onder het werkgeversrisico en valt in de regel niet onder de WEGAM. Er zijn echter verzekeraars waarbij woon-werkverkeer wel meeverzekerd is of kan worden. De dekking is overigens alleen voor werknemers. Bestuurders/passagiers die zich in het voertuig bevinden en die geen werknemer zijn, vallen hier dus niet onder. Het is verstandig voor die groep een andere passende verzekering te regelen zoals een schadeverzekering voor inzittenden (SVI) of ongevallen inzittenden verzekering (OIV).

“De keuze is reuze!”, zou je kunnen zeggen. Als je als ondernemer advies wilt over welke verzekeringsproducten voor jouw onderneming en de risico’s die je daarin mogelijk loopt, noodzakelijk of wenselijk zijn, laat je dan vooral door een assurantiekantoor bijpraten en voorlichten.

Advocaat aansprakelijkheidsrecht

Wil je advies over het contractueel zoveel mogelijk buiten de deur houden van aansprakelijkheden (bijvoorbeeld middels goede exoneratieclausules in je algemene voorwaarden) of mocht je hulp nodig hebben als je eenmaal aansprakelijk bent gesteld door een werknemer of een derde en/of de vraag of je verzekeringsdekking hebt, dan ben je bij ons aan het juiste adres. Neem vooral contact op, onze advocaat aansprakelijkheidsrecht denkt graag met je mee!

Neem contact met ons op