WSNP advocaat

De Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen, ook wel afgekort WSNP, maakt het voor burgers mogelijk om na 36 maanden weer schuldenvrij te zijn.

Een WSNP traject is niet iets waar de advocaten bij Dommerholt Advocaten zich op richten. Bij Dommerholt Advocaten richten wij ons primair op ondernemers, ondernemingen en instellingen. Het is belangrijk om altijd een specialist in te schakelen. Een bewuste keuze om ons als Dommerholt Advocaten te richten op de zakelijke dienstverlening. Omdat er wel eens vragen binnenkomen over hoe een WSNP traject precies werkt, delen wij onze kennis hierover graag in dit artikel.

Failliet gaan als natuurlijk persoon

Want ook als natuurlijk persoon kan je failliet gaan. In de praktijk heeft dat weinig nut, want als er geen geld is om de schuldeisers te betalen wordt het faillissement snel weer beëindigd en kunnen de schuldeisers weer betaling vorderen alsof er nooit een faillissement is geweest.  Voor veel gefailleerde personen is daarmee hun financiële positie uitzichtloos.

Om hen toch uitzicht te bieden heeft de wetgever de WSNP geschreven. De WSNP is een soort faillissement, maar als de schuldenaar zich gedurende een bepaalde periode –meestal drie jaar-  aan voorwaarden houdt, kan hij na die periode een zogenaamde schone lei krijgen. Hetgeen de schuldenaar in die drie jaar voor de boedel heeft gespaard, wordt verdeeld onder de schuldeisers. Van hetgeen ze dan nog niet betaald hebben gekregen kunnen de schuldeisers geen betaling meer afdwingen van hun schuldenaar. Feitelijk is de schuldenaar dan schuldenvrij.

Wanneer kan je WSNP aanvragen?

Een schuldenaar komt alleen in aanmerking als hij niet meer in staat is om zijn schulden te betalen of inmiddels al opgehouden is met het betalen van zijn schulden. Hij moet echter wel te goeder trouw zijn geweest bij het ontstaan van die schulden. Dat wil zeggen dat als de schulden zijn ontstaan doordat de schuldenaar bijvoorbeeld een strafbaar feit heeft gepleegd of zijn wettelijke verplichtingen niet is nagekomen, hij niet wordt toegelaten tot de WSNP.

Hoe verloopt een WSNP traject?

De schuldenaar moet zich eerst wenden tot de gemeente van zijn woonplaats om schuldhulpverlening te verzoeken. In dat traject wordt eerst onderzocht of een buitenwettelijk schuldhulptraject mogelijk is. Lukt dat niet dan kan de schuldenaar met een verklaring van de gemeente zich wenden tot de rechtbank met het verzoek om een wettelijke schuldsaneringsregeling toe te passen.

Wijst de rechtbank dat verzoek toe, dan benoemt de rechtbank een bewindvoerder die het verdere traject gedurende die drie jaar begeleidt en er toezicht op houdt. De schuldenaar ontvangt gedurende de WSNP-periode inkomen rond bijstandsniveau. Al het meerdere dat hij eventueel ontvangt aan inkomen, gaat naar de boedelrekening om daarmee aan het einde van het traject de schuldeisers mee te betalen. Als alles gedurende die drie jaar goed is verlopen, wordt de WSNP beëindigd en verkrijgt de schuldenaar zijn ‘schone lei’. Dat is overigens niets tastbaars, maar de beëindigingsuitspraak van de rechtbank, waaruit blijkt dat alles correct is afgewikkeld.

De rol van een advocaat in het WSNP traject

Voor het aanvragen van de WSNP is geen advocaat nodig. Een advocaat zou gedurende het traject nodig kunnen zijn als er een conflict is ontstaan met de bewindvoerder, bijvoorbeeld, of als de rechtbank ten onrechte een verzoek tot toepassing van de WSNP heeft afgewezen of de WSNP ten onrechte tussentijds heeft beëindigd.

Voor nuttige informatie over de WSNP kan men de site van Bureau WSNP te ’s-Hertogenbosch raadplegen: www.bureauwsnp.nl. Deze organisatie is landelijk aangewezen voor informatie en advies over de WSNP.