Disclaimer

Inhoud website

De inhoud van deze website is door ons, Dommerholt Advocaten, met de grootst mogelijke zorg en aandacht samengesteld. Wij kunnen echter niet garanderen dat de inhoud en met name de daarin vervatte informatie op ieder moment en in alle opzichten juist en volledig is.

Aan de (juridische) informatie op de website kunnen geen rechten worden ontleend. Wij zijn niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade welke ontstaat door gebruikmaking van, het vertrouwen op of handelingen verricht naar aanleiding van de op deze website verstrekte informatie. Dit geldt tevens voor eventuele ter beschikking gestelde programmatuur en (on)bereikbaarheid van de website.

De websites van derden waarnaar op deze website hyperlinks zijn opgenomen, worden niet door ons gecontroleerd, gemaakt en/of onderhouden, tenzij anders vermeld.

Copyright en andere intellectuele eigendomsrechten

Onze website(s) en de inhoud daarvan, inclusief afbeeldingen, video’s, teksten, geluiden, gegevens en programmatuur, zijn beschermd door het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Deze rechten komen toe aan ons, Dommerholt Advocaten, tenzij anders vermeld. Niets van deze website of de inhoud daarvan mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, hetzij mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Dommerholt Advocaten.

Alle merken, waaronder woord- en beeldmerken, op deze website zijn eigendom van Dommerholt Advocaten. Zonder onze schriftelijke toestemming is het niet toegestaan hiervan gebruik te maken.

Indien je content van onze website wilt gebruiken, vragen wij je een e-mail te sturen naar [email protected] en daarbij aan te geven welke content je zou willen gebruiken en waarvoor. Wij nemen jouw verzoek in behandeling en zullen hierover contact met je opnemen.

Wijzigingen disclaimer

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze disclaimer. Het verdient aanbeveling om deze disclaimer geregeld te raadplegen, zodat je van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.