Insolventierecht

Insolventierecht omvat alle juridische aspecten van rechtspersonen en ondernemingen in financiële moeilijkheden, zonder dat er al sprake is van een faillissement. Het biedt oplossingen voor schuldenaars die hun financiële verplichtingen niet meer kunnen nakomen.

WAT IS INSOLVENTIERECHT

De termen faillissementsrecht en insolventierecht worden vaak naast of door elkaar gebruikt. Het faillissementsrecht wordt eigenlijk meer als verzamelnaam gebruikt voor het faillissement, de surseance van betaling en de Wettelijke Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP).

Het insolventierecht ziet meer op alle juridische aspecten van rechtspersonen en ondernemingen in financiële moeilijkheden zonder dat (nog) sprake is van een faillissement. Insolventie treedt op wanneer een schuldenaar of onderneming niet meer in staat is om aan de financiële verplichtingen te voldoen.

WAT DOET EEN INSOLVENTIERECHT ADVOCAAT?

Een insolventierecht advocaat biedt gespecialiseerd juridisch advies, bijstand en begeleiding in geval van financiële moeilijkheden. Onze advocaat geeft juridisch advies met als doel het beschermen van de belangen van de klant en het vinden van effectieve oplossingen voor de financiële problemen. Van het verstrekken van deskundig advies over een eventuele faillissementsprocedure tot het onderhandelen over een schuldenregeling met de schuldeisers, onze insolventie advocaat kan je helpen. Het advies is gericht op het bieden van begeleiding, het verminderen van juridische risico's en ondersteuning om een ​​eventuele nieuwe start te maken.

ONZE INSOLVENTIEADVOCAAT KAN JE HELPEN BIJ:

De insolventierecht advocaten van Dommerholt Advocaten staan klaar om je te adviseren en bij te staan in zaken als :

 • Advies verlenen: wij adviseren klanten over hun rechten, plichten en opties met betrekking tot insolventie zoals de mogelijkheid van een faillissement en alternatieve oplossingen;
 • Risicoanalyse: wij adviseren bedrijven in moeilijkheden over de juridische en financiële risico’s;
 • Overname en doorstart: het geven van juridisch advies en begeleiding in het hele proces van een overname of doorstart, zowel in als buiten het faillissement;
 • Acquisities en desinvesteringen: het adviseren en begeleiden van bedrijven bij het verwerven of afstoten van activa of ondernemingen tijdens een insolventieproces;
 • Surseance: Het adviseren en begeleiden van bedrijven die surseance van betaling hebben aangevraagd of de wens hebben om dat te doen;
 • Faillissement: advies geven bij het voorbereiden, begeleiden en indienen van een faillissementsaanvraag bij de bevoegde rechtbank;
 • Crediteurenbeheer: wij adviseren over hoe je als bedrijf vanuit juridisch en financieel perspectief het beste kunt omgaan met schuldeisers en hun vorderingen in het insolventieproces;
 • Geschillenbeslechting: wanneer er een geschil ontstaat tijdens het faillissementsproces, kunnen wij adviseren rondom de juridische procedures, namens of met de klant onderhandelen om dit geschil op te lossen en - als uiterste redmiddel - voor de klant een gerechtelijke procedure voeren.
 • Herstructurering en reorganisatie: een insolventierecht advocaat adviseert over herstructurering of reorganisatie van een bedrijf om faillissement te voorkomen of om een doorstart te maken na een faillissement;
 • Bestuurdersaansprakelijkheid: het adviseren van bestuurders en toezichthouders over hun aansprakelijkheid in insolventiesituaties;
 • Actio Pauliana: juridisch advies geven en bijstand verlenen met betrekking tot de Actio Pauliana;
 • WHOA: het adviseren en begeleiden van bedrijven over de Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA);
 • Eigendomsvoorbehoud: wij bieden advies en ondersteuning aan schuldeisers om in geval van een faillissement van de schuldenaar de onbetaald gebleven, geleverde zaken zo mogelijk uit de boedel van het faillissement op te vorderen.

BUSINESS RECOVERY

Op het moment dat een ondernemer betalingsproblemen binnen zijn organisatie krijgt of voorziet dat hij in de nabije toekomst zijn betalingsverplichtingen niet volledig kan nakomen, is het verstandig om in dat geval zo spoedig mogelijk contact op te nemen met één van onze insolventierecht advocaten. Het is van groot belang om op tijd te weten wat wel en niet mogelijk is om een faillissement te voorkomen. Zeker als een bedrijf betalingsproblemen heeft ontstaat het risico dat de bestuurder in bepaalde situaties persoonlijk aansprakelijk wordt, ook als de betalingsverplichting formeel is aangegaan door een rechtspersoon en dus niet door hemzelf in privé. Het is dus zaak om goed geïnformeerd te worden over de vraag vanaf welk moment bepaalde handelingen wel of niet meer door de bestuurder mogen worden verricht. Wij werken regelmatig samen met de financiële deskundige van het bedrijf of de accountant aan een oplossing van de financiële problemen.

BESTUURDERSAANSPRAKELIJKHEID

Een bestuurder van een vennootschap handelt in principe altijd namens de onderneming. Als de onderneming een rechtspersoon is, is die onderneming zelf aansprakelijk voor de ontstane schulden en niet de bestuurder(s) van de vennootschap. Onder bepaalde omstandigheden kan echter ook een bestuurder in privé aansprakelijk worden gesteld voor de schulden van de vennootschap (door schuldeisers) of de curator in geval van een later uitgesproken faillissement.

WHOA

De WHOA regelt de mogelijkheden voor het aanbieden van een onderhands akkoord met alle schuldeisers om een faillissement te voorkomen. Deze betrekkelijk nieuwe wettelijke regeling (2021) biedt bedrijven in financiële moeilijkheden de mogelijkheid om buiten de insolventieprocedure een akkoord te bereiken met de schuldeisers en/of aandeelhouders waarna de onderneming in gereorganiseerde vorm haar activiteiten kan voortzetten.

HERSTRUCTURERING

Herstructurering wordt vaak geassocieerd met de reorganisatie van een onderneming in een verlieslatende situatie. Echter, dit is niet de enige reden. Naast het aanpakken van verlies, kan herstructurering ook betrekking hebben op het wijzigen van de juridische structuur van een bedrijf of het terugbrengen van het personeelsbestand.

ACTIO PAULIANA

Actio Pauliana is een juridisch instrument dat schuldeisers in staat stelt om bepaalde transacties aan te vechten in geval zij hierdoor zijn benadeeld. Ook de curator in een faillissement heeft de mogelijkheid om bepaalde rechtshandelingen van de schuldenaar die voorafgaand aan het faillissement zijn verricht en waardoor de gezamenlijke schuldeisers zijn benadeeld, ongedaan te maken. De Actio Pauliana is een juridisch ingewikkelde materie, zodat het zaak is hierover tijdig advies te vragen.

SPECIALIST INSOLVENTIERECHT

Bij Dommerholt Advocaten weet je zeker dat je met specialisten te maken hebt. Op al onze vestigingen zijn verschillende insolventie specialisten werkzaam die verbonden zijn aan de specialisatievereniging INSOLAD. Daarnaast treden een aantal advocaten ook regelmatig op als docent insolventierecht bij verschillende erkende onderwijsinstellingen en het postacademisch onderwijs van universiteiten. Onze insolventierecht advocaten geven je graag juridisch advies.

Neem contact met ons op