Gezondheidsrecht

ontzorgen is ons motto

Het gezondheidsrecht is een dynamisch rechtsgebied. Het draait niet alleen om de rechten van de patiënt en de hulpverlener, maar ook om de organisatie, de financiering van de gezondheidszorg, de kwaliteit van de zorgverlening en de aansprakelijkheid.

Wij staan voor u klaar:

Bij Dommerholt Advocaten weten we er alles van. Wij staan zorginstellingen, zorgverzekeraars en (para-)medische beroepsbeoefenaars bij op het gebied van:

 • Kwaliteitswetgeving (denk aan regels rondom verantwoordelijkheidsverdeling in de zorg, voorbehouden handelingen, klachtrecht, Inspectie voor de Gezondheidszorg)
 • Governance (bijvoorbeeld: verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid bestuurders en toezichthouders, medezeggenschap, Governancecode Zorg, zelfregulering)
 • Conflictbemiddeling (zoals klachtrecht, geschillen in maatschappen of andere samenwerkingsverbanden, geschillen binnen/tussen een Raad van Toezicht, Raad van Commissarissen of Raad van Bestuur)
 • Tuchtzaken (artsen, tandartsen, apothekers, gezondheidszorgpsychologen, psychotherapeuten, fysiotherapeuten, verloskundigen en verpleegkundigen)
 • Opleidings- en registratiegeschillen (geschillenprocedures over de opleiding tussen AIOS, opleider of opleidingsinstelling en bezwaarprocedures over het besluit van een registratiecommissie om een specialist of profielarts niet te herregistreren of om een opleidingsinstelling niet te erkennen)
 • Toezicht in de zorg, o.a. handhavingstrajecten als gevolg van aanwijzingen of overige handhavingsbesluiten van bijvoorbeeld IGJ (Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd)
 • Overige bestuursrechtelijke geschillen met de overheid, o.a. omtrent vergunningen en tarieven (geneesmiddelenprijzen etc.)
 • Het bestuursrechtelijk ‘bestemmen’ van zorgvastgoed
 • Adviseren en/of procederen in het kader van de WMO, de WLZ en de Jeugdwet
 • Privacywetgeving (zoals de AVG) (het op orde brengen van de privacy binnen zorginstellingen, rechten van patiënten, vraagstukken rondom het delen van patiëntgegevens met derden, het opstellen van documentatie)
 • Contractvorming ten aanzien van wetenschappelijk onderzoek
 • Continuïteitsvraagstukken

Dommerholt is thuis in de gezondheidszorg

Onze sectie ‘Gezondheidsrecht’ kenmerkt zich niet alleen door een uitstekende kennis van zorg specifieke wet- en regelgeving, maar ook door ervaring en betrokkenheid. Deze veelzijdige ervaring is direct toepasbaar in de praktijk. Net als in onze juridische kwaliteit, investeren we continu in betrokkenheid bij de zorg. Dat draagt bij aan de tactvolle aanpak in een branche, waarin juridische, ethische en persoonlijke belangen zo zeer met elkaar zijn vervlochten.