De aandeelhouder

Je bent aandeelhouder van een bedrijf, je wilt aandeelhouder worden of je wordt geconfronteerd met een aandeelhouder. Wat is precies een aandeelhouder? In deze pagina staan we stil bij deze vraag.

Wat is een aandeelhouder?

Een aandeelhouder is een natuurlijkpersoon (mensen) of een rechtspersoon die ten minste één aandeel van een vennootschap bezit. Deze vennootschap is bijvoorbeeld een besloten vennootschap of een naamloze vennootschap. Een aandeelhouder wordt ook wel gezien als een soort ‘eigenaar’ van een vennootschap. Dit betekent onder andere dat je profiteert van de voordelen en de succes van de vennootschap. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het verkrijgen van de winst van de vennootschap.

Rechten en plichten van een aandeelhouder

Een aantal rechten en plichten van aandeelhouders zijn dat zij recht hebben op dividend, zij bevoegd zijn de algemene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen (zie hierna voor een nadere uitleg), zij de nominale waarde van de aandelen moeten betalen, zij stemrecht hebben tijdens een aandeelhoudersvergadering en dat zij (in beginsel) het recht hebben haar eigen belang voorop te stellen.

De algemene vergadering van aandeelhouders

Alle aandeelhouders samen vormen de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (“AvA”). Aan de AvA komen in beginsel alle bevoegdheden toe die niet aan het bestuur of anderen is toegekend.

Het bestuur van een vennootschap moet de AvA alle verlangde informatie geven, tenzij een zwaarwichtig belang van de vennootschap zich daartegen verzet. De AvA kan daarnaast ook instructies geven aan het bestuur. Het bestuur moet deze instructies opvolgen, tenzij deze in strijd zijn met het belang van de vennootschap en haar onderneming. Daaronder kunnen ook belangen vallen zoals die van werknemers en crediteuren.

Besluiten worden binnen de AvA genomen met een gewone meerderheid van stemmen, tenzij de wet of de statuten voor bepaalde besluiten een grotere meerderheid voorschrijven. Aan bepaalde aandelen kunnen meer stemrechten worden toegekend. Daarnaast is het mogelijk om in de statuten te bepalen dat aan bepaalde aandelen geen stemrecht is verbonden. Ook is het mogelijk om in de statuten te bepalen dat aan bepaalde aandelen geen winstrecht is verbonden. Een aandeel kan niet stemrecht- en winstrechtloos zijn

Mogelijke geschillen tussen aandeelhouders

Een geschil met een aandeelhouder wil je graag voorkomen. Wanneer verschillende partijen een samenwerking willen aangaan door het oprichten van een vennootschap, zullen partijen in de regel goed met elkaar door één deur kunnen en worden zij gezamenlijk aandeelhouder. Echter, dit kan snel veranderen als bepaalde omstandigheden zich voordoen. Hierbij kun je denken aan omstandigheden op persoonlijk vlak (zoals overlijden en ziekte), maar ook aan omstandigheden op zakelijk vlak (zoals veranderingen in de marktomstandigheden of het ontstaan van meningsverschillen).

Het is daarom raadzaam om onderling vooraf (dus voorafgaand aan de samenwerking) afspraken te maken hoe met elkaar als aandeelhouder om te gaan bij het samenwerken en hoe om te gaan met bepaalde omstandigheden. Deze afspraken worden dan vastgelegd in een aandeelhoudersovereenkomst. Op deze manier worden negatieve gevolgen zo veel mogelijk beperkt.

De inzet van een advocaat door een aandeelhouder óf tegen een aandeelhouder

Een advocaat kan door of tegen een aandeelhouder ingezet worden wanneer er tussen aandeelhouders onderling of richting het bestuur een geschil is ontstaan, ter voorkoming van een geschil door bijvoorbeeld het laten opstellen van een aandeelhoudersovereenkomst, voor het uitkopen of uitstoten van een medeaandeelhouder of juist ter advisering van de aandeelhouder(s). Bovendien kan een ondernemingsrecht advocaat worden ingeschakeld door een aandeelhouder als deze schuldeiser is van de vennootschap.

Neem contact met ons op