Faillissementsrecht

Een faillissement is een algemeen beslag op het volledige vermogen van een schuldenaar. Het doel van een faillissement is om dat vermogen van de schuldenaar voor de beste prijs te gelde te maken en de opbrengst daarna te verdelen onder zijn schuldeisers volgens de wettelijke rangregeling.

Zowel bedrijven als stichtingen en verenigingen (zogenaamde rechtspersonen) kunnen in staat van faillissement worden verklaard. Maar ook mensen van vlees en bloed (zgn. natuurlijke personen), ongeacht of zij meerderjarig of minderjarig zijn, kunnen failliet worden verklaard.

WAT IS EEN FAILLISSEMENT

Indien een schuldenaar niet langer zijn financiële verplichtingen kan nakomen, kan hij in een toestand komen te verkeren dat ‘hij heeft opgehouden te betalen’. De Faillissementswet bepaalt dat als de schuldenaar in een dergelijke toestand terecht is gekomen, de rechtbank zijn faillissement kan uitspreken. Dat faillissement kan worden uitgesproken op verzoek van een schuldeiser of op eigen aangifte van de schuldenaar zelf. Ook het Openbaar Ministerie kan vanwege het openbare belang iemands faillissement aanvragen, hoewel een dergelijk verzoek zelden wordt gedaan.

Om failliet verklaard te worden dient de schuldenaar minimaal twee schuldeisers onbetaald te hebben gelaten. Het gaat er dus niet om of de schuldenaar in theorie over voldoende vermogen beschikt om zijn opeisbare financiële verplichtingen te kunnen nakomen, maar of hij over voldoende liquiditeiten beschikt om de achterstallige schulden aan zijn (twee of meer) schuldeisers te betalen. Overigens kan reeds één schuldeiser het faillissement van zijn schuldenaar aanvragen, maar daarbij heeft hij wel aan te tonen dat er naast hem nog een andere schuldeiser niet wordt betaald. De vordering van deze tweede schuldeiser wordt ook wel de steunvordering genoemd omdat deze dient ter ondersteuning van het faillissementsverzoek van de eerste schuldeiser. De tweede schuldeiser hoeft niet mee te werken aan het faillissementsverzoek. Het kan zelfs zijn dat hij helemaal geen belang heeft bij het faillissement, bijvoorbeeld omdat de schuldenaar de met hem getroffen betalingsregeling netjes nakomt. De schuldeiser die het faillissement aanvraagt hoeft echter alleen maar het bestaan van een steunvordering aan te tonen.

WAT DOET EEN FAILLISSEMENTSRECHT ADVOCAAT?

Een faillissementsrecht advocaat kan door de rechtbank worden benoemd als curator in een door de rechtbank uitgesproken faillissement. Vanuit zijn expertise als curator en insolventiespecialist speelt de advocaat ook een belangrijke rol in het begeleiden van bedrijven bij een dreigend faillissement. Onze advocaten adviseren over alle relevante juridische aspecten die verband houden met financiële moeilijkheden en staan bedrijven bij in iedere fase van het faillissementsproces. Dat varieert van het verstrekken van deskundig advies tot het vertegenwoordigen van partijen in geval van een geschil. Onze faillissementsrecht advocaat is erin gespecialiseerd om bedrijven en instellingen te adviseren en te ondersteunen in geval van financiële crisis en onzekerheid.

WAT DOET EEN CURATOR

Als de rechtbank het faillissement uitspreekt wordt tevens een curator benoemd. De curator is vanaf faillissementsdatum in plaats van de schuldenaar als enige bevoegd om over zijn vermogen te beschikken. De curator inventariseert welke vermogensbestanddelen tot de failliete boedel behoren. Ook schrijft de curator alle hem bekende schuldeisers aan en nodigt hen uit hun vordering bij hem in te dienen. Het is vervolgens zijn taak om de boedelbestanddelen voor de hoogst mogelijke opbrengst te gelde te maken. Tot slot is de curator wettelijk verplicht om te onderzoeken wat de oorzaak van het faillissement is en of er strafbare feiten zijn gepleegd.

In een enkel geval kan een faillissement binnen een jaar worden afgewikkeld, maar de ervaring leert dat een faillissement vaak enkele jaren loopt, met name indien er een procedure moet worden gevoerd of als er een meer uitgebreid rechtmatigheidsonderzoek wordt ingesteld. Gemiddeld genomen duurt een faillissement ongeveer drie jaar. De manier waarop een faillissement wordt afgewikkeld hangt af van de vraag hoeveel geld er in de boedel zit en aan welke (bevoorrechte) schuldeisers een gehele of gedeeltelijke uitkering kan worden gedaan.

De curator dient periodiek een openbaar verslag in waarin hij verslag doet van de stand van het faillissement en de ontwikkelingen die zich in de betreffende verslagperiode hebben voorgedaan. Deze openbare faillissementsverslagen, alsmede andere relevante informatie over het faillissement is te vinden in het Centraal Insolventie Register (CIR).

ONZE FAILLISSEMENTSRECHT ADVOCAAT KAN JE HELPEN BIJ:

De faillissementsrecht advocaten van Dommerholt Advocaten staan klaar om je te adviseren bij een faillissement en geven juridisch advies in zaken als:

  • Advies verlenen: het adviseren van bedrijven over hun rechten, verplichtingen en opties met betrekking tot faillissement en insolventie;
  • Doorstart: juridisch advies geven en begeleiding bieden aan bedrijven die een doorstart willen realiseren, zowel binnen als buiten een faillissement.
  • Faillissementsaanvraag indienen: het voorbereiden en indienen van de faillissementsaanvraag bij de rechtbank;
  • Crediteurenbeheer: wij adviseren over hoe je als bedrijf het beste kunt omgaan met schuldeisers en hun vorderingen waaronder het aanbieden van een crediteurenakkoord;
  • Vermogensbeheer: het helpen bij het identificeren, evalueren en beheren van de activa van de onderneming;
  • Geschillenbeslechting: mocht er een geschil ontstaan tijdens het faillissementsproces, geven wij advies rondom de juridische procedures en onderhandelingen om deze geschillen op te lossen;
  • Pre-pack: wij adviseren en begeleiden bij het opstellen van overeenkomsten voor een pre-pack. Een strategie waarbij een bedrijf voorafgaand aan een faillissement een gecontroleerde herstructurering overeenkomt met een potentiële koper;
  • Herstructurering en reorganisatie: in sommige gevallen adviseert een faillissementsrecht advocaat over herstructurering of reorganisatie van een bedrijf om faillissement te voorkomen of om een doorstart te maken na een faillissement;
  • Belangenbehartiging van verschillende partijen: afhankelijk van de situatie kan onze advocaat optreden namens de schuldenaar, crediteuren, bestuurders, of andere belanghebbenden in het faillissementsproces.

FAILLISSEMENT AANVRAGEN

Een faillissement kan van toepassing zijn op verschillende rechtsvormen, waaronder rechtspersonen zoals besloten vennootschappen en stichtingen. Maar kan eveneens van toepassing zijn op  natuurlijke personen zoals particulieren, zonder of met een onderneming, zoals zzp'ers, vennoten van een VOF, of beherend vennoten van een commanditaire vennootschap. Een faillissementsaanvraag kan zowel door een schuldeiser als de schuldenaar zelf worden ingediend. Maar ook (in uitzonderingsgevallen) het openbaar ministerie of de WSNP-bewindvoerder kunnen een faillissementsaanvraag doen.

HERSTRUCTURERING

Het begrip herstructurering van een bedrijf omvat verschillende juridische, financiële en personele aspecten. Vaak wordt herstructurering geassocieerd met het reorganiseren van een onderneming wanneer deze verlieslatend is, maar dit is niet altijd de enige reden. Naast het verbeteren van de financiële situatie van de onderneming, kan een herstructurering ook betrekking hebben op het aanpassen van de juridische structuur van een bedrijf of het terugbrengen van het personeelsbestand.

INCASSOPROCEDURE

Er zijn verschillende mogelijkheden om een betaling te vorderen van een schuldenaar (debiteur) of om zijn faillissement aan te vragen. In dat geval kan de advocaat een incassoprocedure starten of een verzoek tot faillietverklaring bij de bevoegde rechtbank indienen.

DE SURSEANCE VAN BETALING

Een faillissement is gericht op het te gelde maken van het aanwezige vermogen van de schuldenaar. De surseance van betaling is gericht op het tijdelijk bevriezen van de invorderingsmaatregelen van schuldeisers. Door deze gerechtelijke maatregel krijgt de schuldenaar ruimte om een oplossing te bereiken voor zijn financiële problemen zonder dat de onderneming noodgedwongen moet worden gestaakt zoals in een faillissementssituatie het geval is. De surseance heeft juist als doel om de rechtspersoon na een reorganisatie weer een gezonde toekomst te geven.

Een surseance kan alleen worden aangevraagd door de schuldenaar zelf en deze regeling is alleen toepasselijk op rechtspersonen. De rechtbank benoemt geen curator, maar een bewindvoerder. Ook blijft de schuldenaar bevoegd om over het vermogen te beschikken en de bedrijfsactiviteiten voort te zetten, maar alleen gezamenlijk met de bewindvoerder. Als blijkt dat de surseance niet succesvol is, wordt de surseance alsnog omgezet in een faillissement. In Nederland zijn de meeste surseances weinig kansrijk of succesvol. In de praktijk wordt een surseance vaak al spoedig omgezet in een faillissement. Dit omdat er vaak onvoldoende financiële middelen zijn om de bedrijfsactiviteiten voor langere tijd voort te zetten én een crediteurenakkoord aan te bieden aan de schuldeisers voor alle achterstallige schulden.

ADVOCAAT GESPECIALISEERD IN FAILLISSEMENTEN

Onze advocaten informeren en adviseren graag over belangrijke ontwikkelingen op het gebied van het faillissements- en insolventierecht. Zij staan klaar om op specifieke vragen of situaties de passende juridische ondersteuning te bieden. Ben je op zoek naar een advocaat die gespecialiseerd is in faillissementen? Neem dan gerust contact met ons op.

Neem contact met ons op