Leningsovereenkomst

Een overeenkomst van geldlening (of lening, leningsovereenkomst) is een kredietovereenkomst. In deze overeenkomst verbindt de uitlener zich aan de lener tot het verstrekken van een som geld en waarbij de lener zich verbindt aan de uitlener de som geld terug te betalen.

De bepalingen over de leningsovereenkomst zijn grotendeels van regelend recht. Dat houdt in dat je van een aantal bepalingen contractueel mag afwijken.

Een voorbeeld van een leningsovereenkomst is vaak wel op internet te vinden: toch doen partijen die een leningsovereenkomst met elkaar willen aangaan er verstandig aan om zich hierover te laten adviseren.

Een leningsovereenkomst wordt vaak verstrekt voor (aanvulling van) het werkkapitaal, de financiering van bijvoorbeeld de koopprijs voor een overname of voor de overbrugging van een lastige financiële situatie waarin de onderneming zich bevindt.

Veelvoorkomende vragen bij leningsovereenkomsten zijn onder meer:

  • Wanneer is een leningsovereenkomst rechtsgeldig?
  • Wanneer is de vordering opeisbaar?
  • Is er rente verschuldigd?

Wat staat er in een leningsovereenkomst?

Ten eerste staat in de leningsovereenkomst het bedrag wat door de uitlener aan de lener wordt verstrekt en op welke wijze dat gebeurt. Het bedrag kan ineens ter beschikking worden gesteld of in termijn, eventueel ook gekoppeld aan het behalen van bepaalde resultaten.

Ten tweede staat in de leningsovereenkomst de looptijd van de lening en de termijn voor aflossing c.q. uiterste datum voor terugbetaling van het geleende bedrag. Dat laatste lijkt een vanzelfsprekendheid maar dat is niet altijd zo. Soms spreken partijen hierover niets af of nemen alleen op dat de lener de geldsom moet terugbetalen wanneer zij hiertoe in staat is. In dat geval kunnen er discussies ontstaan over de vraag wanneer de geldsom opeisbaar is: de wet geeft de rechter in zo'n situatie dan de mogelijkheid om het tijdstip voor opeisbaarheid nader te bepalen. Dat zorgt dus voor een onzekere situatie.

Ten derde is de verschuldigdheid en berekening van de rente belangrijk. In de verhouding tussen bedrijven is het uitgangspunt dat over de lening rente verschuldigd is (tenzij partijen daarvan afwijken). Vaak wordt een hogere rente bedongen dan de wettelijke rente, maar dat is ook afhankelijk van het risico dat de uitlener neemt het met verstrekken van de lening.

Het vierde belangrijke onderdeel zijn de opeisingsgronden. Dat zijn gronden waarop de lening ineens of gedeeltelijk opeisbaar is. Gebruikelijk is dat een lening opeisbaar wordt als de lener zijn terugbetalingsverplichtingen niet nakomt of failleert. Vaak worden er ook specifieke opeisingsgronden in opgenomen die gerelateerd zijn aan het doel waarvoor de geldlening wordt verstrekt, bijvoorbeeld in geval van een transactie waarbij de zeggenschap in de lener (en koper) wijzigt en hierdoor de lening opeisbaar wordt.

Wanneer is een leningsovereenkomst rechtsgeldig?

En belangrijk: wanneer niet en waarom is daarover wel eens onduidelijkheid?

Het uitgangspunt is dat een leningsovereenkomst vormvrij is: dat houdt in dat deze zowel mondeling als ook schriftelijk mag worden overeengekomen. Voor geldleningen waarbij particulieren betrokken zijn gelden enkele aanvullende (dwingende) regels omdat zij door de wet beschermd worden. De twee voorwaarden voor de geldigheid van een lening zijn dat het bedrag daadwerkelijk ter beschikking is gesteld en dat de overeenkomst van geldlening schriftelijk is aangegaan.

Geschillen over leningsovereenkomsten

Tussen partijen kunnen naar aanleiding van de tussen hen geldende geldleningsovereenkomsten niet alleen geschillen ontstaan over de opeisbaarheid van de lening maar ook of en in hoeverre de lener aan zijn terugbetalingsverplichting heeft voldaan.

Om discussie hierover te voorkomen, kunnen partijen een bepaling opnemen waarbij de administratie van de geldgever leidend is voor het bewijs voor de vraag of de lener aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.

Zo zijn er meer discussies die kunnen ontstaan over geldleningen. Daar zijn gelukkig oplossingen voor. Heb je hier vragen over? Neem dan contact op met een van onze ondernemingsrecht specialisten.

Neem contact met ons op