Geheimhoudingsovereenkomst / NDA

Je kunt als ondernemer veel situaties bedenken waarin je vertrouwelijke informatie met iemand anders deelt, bijvoorbeeld bij een mogelijke overname of samenwerking. Je wilt wel voorkomen dat die informatie vervolgens wordt doorgegeven aan anderen of dat de andere partij de informatie voor zijn eigen onderneming gaat gebruiken.

Dat kan je voorkomen door een geheimhoudingsovereenkomst aan te gaan met de persoon of onderneming waarmee je de informatie deelt. Dat wordt ook wel non-disclosure agreement of ‘NDA’ genoemd.

Wat is een NDA en wanneer gebruik je het?

Een NDA biedt je de mogelijkheid om vertrouwelijke (bedrijfs)informatie uit te wisselen aan andere partijen. In de NDA spreek je af welke informatie wordt gedeeld, welke informatie geheim is, voor welk doel de informatie wordt verstrekt en wat de andere partij wel en niet mag doen met de informatie.

Situaties waarin een NDA een oplossing kan bieden zijn bijvoorbeeld: (i) het geven van informatie aan een investeerder of leverancier die nog niet door intellectuele eigendomsrechten worden beschermd, (ii) het voeren van gesprekken met een overnamekandidaat of (iii) een werknemer die concurrentiegevoelige informatie van de werkgever onder ogen krijgt.

Het belang van het opnemen van een boetebeding in de NDA

Als de andere partij in strijd handelt met de NDA door de informatie toch met anderen te delen, dan kan je de schade die je daardoor lijdt verhalen. Hierbij kan worden gedacht aan gederfde winst.

Bij de overtreding van een NDA is het vaak lastig om concreet de hoogte van de schade aan te tonen. Hierdoor kan je alsnog met lege handen komen te staan: de vertrouwelijke informatie is openbaar geworden en je kan de geleden schade niet concreet genoeg maken. Een oplossing daarvoor is het opnemen van een boetebeding.  Een boetebeding is een afspraak in de NDA waaruit volgt dat de andere partij bij schending van de NDA direct een geldbedrag verschuldigd is, zonder dat je de daadwerkelijk geleden schade hoeft te onderbouwen.

Als het boetebeding op de juiste wijze is geformuleerd dan hoeft dat niet te betekenen dat de boete altijd in de plaats komt van het recht op vergoeding van de daadwerkelijk geleden schade. Om dit te bewerkstelligen moet in het boetebeding worden opgenomen dat je te allen tijde het recht hebt om (aanvullend) de daadwerkelijk geleden schade te vorderen. De juiste formulering is belangrijk; wij zien regelmatig een onjuiste formulering die tot gevolg heeft dat het boetebeding niet of niet helemaal geldig is.

Naar de rechter

Het is bij het opstellen van de NDA ook van belang om na te denken over het oplossen van eventuele geschillen. Als je opneemt dat een bepaalde rechtbank bevoegd is, dan wordt een procedure over de NDA gevoerd bij de overheidsrechter en is de procedure in principe openbaar.  Als het om zeer gevoelige informatie gaat of over een zeer vertrouwelijke (potentiële) samenwerking die (nog) niet openbaar mag worden, dan is het soms aan te bevelen om te kiezen voor arbitrage. Dat zijn onafhankelijke instanties die nationale en internationale geschillen beslechten op vertrouwelijke en niet openbare basis.

Juridisch advies of hulp nodig bij het opstellen van een geheimhoudingsbepaling?

Wij hebben ruime ervaring met het opstellen van geheimhoudingsbepalingen in verschillende situaties. Wij kunnen je adviseren over de formulering van het beding en je bijstaan in situaties waarin het beding wordt geschonden.

Wil je een NDA opstellen of stuurt jouw contractspartij je een NDA? Onze ondernemingsrecht advocaten adviseren je graag.

Neem contact met ons op