Ziektewet

Via de Ziektewet kan een zieke werknemer, die geen recht heeft op loondoorbetaling door een werkgever, toch aanspraak maken op een inkomen c.q. uitkering.

Wat regelt de Ziektewet en wat hebben werkgevers er eigenlijk aan? Dat is een vraag die regelmatig aan onze arbeidsrecht advocaten wordt gesteld.

Loondoorbetalingsverplichting

Als uitgangspunt heeft een zieke werknemer met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd recht op twee jaar loondoorbetaling door zijn werkgever. Gedurende die twee jaar moet niet alleen het loon doorbetaald worden, maar moeten zowel werkgever als werknemer ook voldoen aan hun re-integratie-verplichtingen. Op die verplichtingen wordt nader ingegaan in ons artikel over arbeidsongeschiktheid.

Ziektewet regels

Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd eindigt na afloop van de overeengekomen duur als uitgangspunt ook gewoon als een werknemer ziek is. Die werknemer heeft na afloop geen recht meer op loondoorbetaling via de werkgever, maar kan wel aanspraak maken op een Ziektewet-uitkering. Ook als een werknemer binnen vier weken na afloop van het dienstverband ziek wordt, als er sprake is van een stagiair of van een oproepovereenkomst of in deze gevallen gaan de regels van de Ziektewet gelden. De zieke werknemer heeft daarbij in de meeste gevallen recht op een Ziektewet-uitkering.

De (voormalig) werkgever moet de zieke werknemer ziek uit dienst melden en een uitkeringsaanvraag voor de Ziektewet-uitkering indienen bij het UWV. Het UWV toetst de aanvragen voor de Ziektewet en beoordeelt daarbij bijvoorbeeld ook of er voldoende re-integratie-inspanningen zijn verricht.  Als het UWV een Ziektewet-uitkering toekent, dan betaalt het UWV de Ziektewet-uitkering en zullen zij ook het verdere re-integratietraject begeleiden.

Maar let op! In een aantal situaties vallen ook werknemers in vaste dienst, automatisch onder de Ziektewet op het moment dat zij ziek worden. Het kan hier gaan om:

  • Werknemers die ziek worden vanwege orgaandonatie.
  • Werknemers die ziek zijn vanwege zwangerschap of bevalling.
  • Werknemers die onder een no-riskpolis vallen (dat zijn werknemers met een handicap of met een ‘ziekteverleden’).

In deze situaties ontvangt de werkgever ziekengeld van het UWV, om daarmee het salaris van de zieke werknemer alsnog zelf door te kunnen betalen. Ook is de werkgever in dat geval zelf verantwoordelijk voor de re-integratie van de werknemer.

Ziektewet werkgever eigenrisicodrager

Als werkgever kan je ervoor kiezen om eigenrisicodrager voor de Ziektewet te worden. Als werkgever voer je dan zelf de Ziektewet uit, je betaalt in alle gevallen zelf de uitkering aan je zieke werknemer die in de Ziektewet belandt.

De verantwoordelijkheid voor verzuimbegeleiding, re-integratie en het eventueel opleggen van sancties ligt dan ook volledig bij jou als werkgever. Je kan je hier als werkgever wel voor verzekeren via een ZW-eigenrisicoverzekering.

Voorkomen is beter dan genezen!

Als werkgever heb je er belang bij dat er zo min mogelijk werknemers ziek uit dienst gaan. Een werknemer die ziek uit dienst gaat, kan op termijn namelijk gevolgen hebben voor de te betalen premies. Het voorkomen van ziekte bij werknemers is een kunst voor de HR afdeling van ieder bedrijf. Een juridische blik op de mogelijke gevolgen van zieke werknemers geeft rust en zekerheid voor de toekomst.

Neem contact met ons op