Bestuurdersaansprakelijkheid

Bestuurders van een vennootschap handelen in beginsel altijd in naam van de onderneming. De hoofdregel hierbij is dat de onderneming zelf aansprakelijk is voor haar handelen en dus niet haar bestuurders. Toch kunnen er situaties ontstaan waarin de bestuurder zelf aansprakelijk is en je te maken krijgt met het aansprakelijkheidsrecht. De trend is dat deze situaties steeds vaker voorkomen.

Wanneer is een bestuurder aansprakelijk?

Bestuurders zijn op grond van de wet verplicht om hun functie als bestuurder behoorlijk uit te oefenen. Indien een bestuurder haar taak onbehoorlijk uitoefent, kan er sprake zijn van bestuurdersaansprakelijkheid. Dit is echter pas het geval indien de bestuurder een persoonlijk verwijt kan worden gemaakt. Er bestaan drie verschillende vormen van bestuurdersaansprakelijkheid:

  1. Interne bestuurdersaansprakelijkheid
  2. Bestuurdersaansprakelijkheid op grond van onrechtmatige daad
  3. Bestuurdersaansprakelijkheid bij een faillissement

Interne bestuurdersaansprakelijkheid

Bij de interne bestuurdersaansprakelijkheid wordt een bestuurder aansprakelijk gesteld door de onderneming zelf. Op grond van artikel 2:9 lid 2 BW is iedere bestuurder hoofdelijk aansprakelijk voor de schade die voortkomt uit onbehoorlijk bestuur, tenzij een bestuurder geen persoonlijk verwijt kan worden gemaakt en hij niet nalatig is geweest in het treffen van maatregelen om de gevolgen van het onbehoorlijk bestuur af te wenden. Het gaat hier in het aansprakelijkheidsrecht dus om een interne aansprakelijkheid van de onderneming op de bestuurder(s).

Bestuurdersaansprakelijkheid op grond van onrechtmatige daad

Een bestuurder kan ook persoonlijk aansprakelijk worden gesteld voor de schade van derden op grond van onrechtmatige daad.  Het gaat hier om aansprakelijkheid op grond van het handelen van de bestuurder zelf, los van het handelen van de onderneming. De bestuurder zelf heeft dan een onrechtmatige daad gepleegd ten opzichte van een derde, waarvoor hij aansprakelijk is. Dit is het geval wanneer de bestuurder in kwestie een op hem persoonlijk rustende zorgvuldigheidsnorm heeft geschonden.

Bestuurdersaansprakelijkheid bij een faillissement

Indien een onderneming failliet gaat, kan een bestuurder aansprakelijk worden gesteld door de curator op grond van kennelijk onbehoorlijk bestuur voor het gehele tekort in de faillissementsboedel.

Van kennelijk onbehoorlijk bestuur is sprake indien de bestuurder zijn taak kennelijk onbehoorlijk heeft vervuld en het aannemelijk is dat deze kennelijk onbehoorlijke taakvervulling een belangrijke oorzaak van het faillissement van de onderneming is geweest. Deze aansprakelijkheidstelling heeft vaak grote gevolgen, omdat de bestuurder aansprakelijk is voor het gehele tekort in het faillissement en dit tekort verhaald mag worden op zijn gehele privévermogen.

Ook crediteuren en derden kunnen een bestuurder aansprakelijk stellen indien er sprake is van een faillissement. Dit kan op grond van de onrechtmatige daad, zoals in de vorige paragraaf staat beschreven.

Hoe stel je een bestuurder aansprakelijk?

Een bestuurder kan door benadeelde crediteuren alleen aansprakelijk gesteld worden op grond van onrechtmatige daad. Derden die schade hebben geleden ten gevolge van het handelen van deze bestuurder, kunnen de bestuurder aansprakelijk stellen voor deze schade. De bestuurder dient dan wel persoonlijk betrokken te zijn geweest bij het ontstaan van de schade. In de meeste gevallen zal de aansprakelijkheid van de bestuurder echter gekoppeld worden aan de aansprakelijkheid van de onderneming.

Advocaat bestuursaansprakelijkheid

Bepaalde handelingen die worden uitgevoerd in het zicht van een faillissement kunnen fataal zijn voor de bestuurder en zijn aansprakelijkheid, advies vooraf is dan ook aan te raden. Ook al is er nog geen sprake van een faillissement maar de onderneming staat er al wel slecht voor, is het aan te raden om advies in te winnen bij een advocaat bestuurdersaansprakelijkheid over hoe je het beste kunt handelen en alle mogelijke risico’s van jouw handelen.

Ook als je een bestuurder aansprakelijk wilt stellen of indien je zelf als bestuurder aansprakelijk bent gesteld, staan onze advocaten bestuurdersaansprakelijkheid binnen onze sectie ondernemingsrecht voor jou klaar. Zij kunnen adviseren over de haalbaarheid van de aansprakelijkheidsstelling door een crediteur of de privérisico’s voor een bestuurder.

Neem contact met ons op