Financiering en zekerheden

Er zijn verschillende redenen wanneer een ondernemer te maken krijgt met een financieringsvraagstuk. Denk aan de financiering van de aankoop van een onderneming of bijvoorbeeld de financiering ter overbrugging van een lastige periode waar op korte termijn liquiditeit moet worden gerealiseerd.

Wat vaak samenvalt met een financiering, is de wens van de geldverstrekker om bepaalde zekerheden te krijgen in het kader van de te verstrekken financiering. Hier lees je enkele veelvoorkomende praktijkvoorbeelden waar deze vraagstukken (kunnen) spelen.

Wanneer kan ik hiermee te maken krijgen?

Financiering kan een rol spelen bij een overname van aandelen of activa. Dan kan het bijvoorbeeld gaan over de financiering van de koopsom die bij een overname speelt.

Niet alle kopers beschikken over liquide middelen om ineens een koopsom te betalen. Vaak wordt afgesproken dat de koper de koopprijs schuldig blijft en een bedrag gelijk aan de koopprijs wordt omgezet in een geldlening tussen de verkoper en de koper. De koper krijgt dan de mogelijkheid om in termijnen de geldlening af te lossen waarmee de koopsom kan worden voldaan.

Een verkoper/geldverstrekker kan zekerheid wensen te krijgen dat de geldlening ook écht wordt terugbetaald. Dat kan op verschillende manieren. Er kan bijvoorbeeld in de overeenkomst worden opgenomen dat er geen winstuitkeringen vanuit de onderneming mogen worden gedaan totdat de geldlening is terugbetaald. Het is ook mogelijk dat er een hypotheek wordt gevestigd op één van de onroerende zaken van de koper totdat de geldlening is terugbetaald.

Het ander voorbeeld waarbij financiering een rol kan spelen is in het kader van een overbruggingskrediet dat wordt verstrekt door bijvoorbeeld een derde partij. Die derde partij kan als eis stellen dat er pandrechten worden gevestigd op de aandelen in de onderneming of op de vermogensbestanddelen (bedrijfsmiddelen en vorderingen) van de onderneming. Als de onderneming tekortschiet in bijvoorbeeld de terugbetaling van de lening, dan is de derde partij als geldverstrekker gerechtigd de vermogensbestanddelen van de onderneming te executeren (verkopen). Hiermee kan dan (een deel van) de geldlening worden afgelost.

Een financieringsvoorstel en de financieringsdocumentatie

Voorafgaand aan de financiering krijg je een voorstel. Dat kan een beknopte weergave zijn van de mogelijkheden, maar kunnen ook al concepten zijn van de financieringsdocumentatie.

Het is goed om een financieringsvoorstel en de financieringsdocumentatie ook te laten toetsen door een juridisch adviseur. Er kunnen namelijk haken en ogen zitten aan de voorwaarden van een financiering die van invloed zijn op bijvoorbeeld de operationele activiteiten van de onderneming. Verder is het van belang om kritisch te kijken naar de zekerheden die worden verlangd door de geldverstrekker.

Vanuit de positie van de financier is het verstandig om uitvoerig stil te staan bij essentiële bepalingen zoals de opeisbaarheid van de geldlening en de  aard en omvang van de gevraagde zekerheden. Vervolgens is het belangrijk om de gevraagde zekerheden ook op de juiste wijze te vestigen.

Wist je bijvoorbeeld dat een pandrecht alleen maar rechtsgeldig tot stand kan komen als de formulering juist is en de overeenkomst bij de Belastingdienst is geregistreerd? Het enige alternatief is een vastlegging van die rechten bij de notaris.

In de praktijk zien wij regelmatig dat het vestigen van zekerheden misgaat. Dat kan leiden tot een grote schadepost bij de geldverstrekker. Het is daarom van belang om de financieringsdocumentatie naar wens in te richten en aan alle formaliteiten te voldoen.

Waarom Dommerholt Advocaten?

Onze advocaten kunnen door hun ruime ervaring in de overname- en faillissementspraktijk grondig en op maat adviseren. Als je vragen hebt, neem dan contact op met onze ondernemingsrecht specialisten.

Neem contact met ons op