Contractenrecht

Bewust of onbewust, iedereen heeft wel eens te maken met contractenrecht (of overeenkomstenrecht). Bijvoorbeeld bij de koop van onroerend goed, de huur van een (bedrijfs)ruimte, het afsluiten van een abonnement of wanneer je besluit een samenwerking aan te gaan met je toekomstige zakenpartners.

Contract of overeenkomst?

In de praktijk worden de termen contract en overeenkomst door elkaar gebruikt. Tussen die definities bestaat eigenlijk geen verschil, maar de wet spreekt alleen van ‘overeenkomst’. Het verschil tussen een contract en een overeenkomst wordt in de praktijk weleens zo gemaakt dat een contract een schriftelijk document is terwijl een overeenkomst ook mondeling tot stand kan komen. We zien in de praktijk dat men wel vaak spreekt over een 'advocaat contractenrecht'.

Een overeenkomst komt tot stand door een aanbod van de ene partij en een aanvaarding van de wederpartij. Partijen spreken dan af wat ze over en weer voor elkaar en/of met elkaar gaan doen. Het geheel van die afspraken is in essentie het overeenkomstenrecht.

Waarom is het vastleggen van afspraken zo belangrijk?

De meeste overeenkomsten zijn zo recht toe recht aan en eenvoudig dat deze niet op schrift worden gesteld. Er wordt dan geen schriftelijk document opgesteld waar alle afspraken in staan uitgewerkt. Toch is het, zeker naarmate het onderwerp waar partijen afspraken over maken complexer wordt of het belang dat gemoeid gaat bij de overeenkomst groter wordt, verstandig de afspraken vast te leggen in een schriftelijk document. Je kan dit zelf doen, maar je kan dit ook door een advocaat contractrecht laten opstellen.

Hoe complexer een bepaald onderwerp is hoe meer en groter de risico’s kunnen zijn als een van de partijen niet alle afspraken nakomt of wanneer niet wordt geleverd wat is afgesproken. Bij het opstellen van een contract kan je samen met een contractenrecht advocaat goed doordenken welke risico’s er kunnen spelen en stel je regelingen op om daarop te anticiperen. Zo kun je bijvoorbeeld een boetebeding opnemen voor de situatie dat een van de partijen zijn of haar afspraken niet kan of wil nakomen.

Bewijstechnisch is een schriftelijk overeenkomst – hoe eenvoudig de afspraken ook zijn - erg belangrijk. Wanneer uitsluitend mondelinge afspraken gemaakt zijn kan in de toekomst onduidelijkheid bestaan over wat precies mondeling is afgesproken. Een schriftelijke overeenkomst biedt dan een uitkomst om te voorkomen dat partijen in vervelende discussies terechtkomen over hoe een mondelinge uitspraak precies moet worden geïnterpreteerd.

Sterker nog, je voorkomt dat je in een discussie terecht komt over de vraag of er überhaupt wel iets is besproken over een bepaald onderwerp. Een schriftelijke overeenkomst zorgt voor duidelijkheid en een ondertekend document heeft een bepaalde bewijskracht als er sprake is van een geschil.

Waar moet je aan denken bij het opstellen van een overeenkomst?

Het opstellen van overeenkomsten is maatwerk. Het verschilt van geval tot geval wat partijen bij een overeenkomst in een specifieke situatie voor of met elkaar gaan doen. Bij iedere overeenkomst zorgt een contractenrecht advocaat er in ieder geval voor dat er aandacht wordt besteed aan de volgende vraagstukken:

  • Wie zijn de partijen?
  • Wat zijn de specifieke belangen van partijen?
  • Wat mogen partijen precies van elkaar verwachten, oftewel wie gaat wat precies doen en wat staat daartegenover?
  • Welke risico’s komen bij de uitvoering van de overeenkomst kijken en wie is waarvoor aansprakelijk?
  • Wat moet je doen als de andere partij zijn verplichting niet, niet volledig of niet tijdig nakomt?
  • Wanneer kan een beroep worden gedaan op overmacht?
  • Voor wiens rekening komt eventuele schade wanneer een bepaald risico zich verwezenlijkt en op welke wijze stel je de schade dan vast?
  • Wat is de looptijd van de overeenkomst en welke mogelijkheden zijn er voor beëindiging?
  • Is het verstandig om beëindigingsmogelijkheden zoals ontbinding en vernietiging op te nemen of juist uit te sluiten?
  • Welke recht is op de overeenkomst van toepassing en welke rechter is bevoegd om geschillen over de overeenkomst aan voor te leggen?

Mogelijke geschillen die je wilt voorkomen

Een veel voorkomend discussiepunt is de vraag of men wel heeft gedaan wat de afspraak was. Er rijzen dan een hoop vragen. Is de afspraak wel correct nagekomen? Had de wederpartij het anders of beter moeten doen? Moet ik de wederpartij nog een kans geven of kan ik meteen de overeenkomst beëindigen? Wanneer mag iemand ontbinden? Om te voorkomen dat je hierover gaat steggelen met je contractspartij is het van belang goed te verwoorden wat de kern is van de verplichtingen. Schrijf zo concreet mogelijk op wat je verwacht van de wederpartij, binnen welke periode je het verwacht en wat de consequentie is als dat niet gebeurd.

Wat ook een belangrijk onderwerp is om te regelen in een contract om geschillen te voorkomen, is de beëindiging van de overeenkomst. Denk bijvoorbeeld aan de situatie dat je een onderneming opricht en drijft met verschillende partijen. Als de samenwerking na verloop van tijd niet goed meer loopt, wil je van tevoren weten wat je mogelijkheden zijn om uit de samenwerking te stappen of juist te blijven.

Als je ergens geen afspraken over hebt gemaakt dan val je bij een discussie terug op wat in de wet staat. Wat in de wet staat is misschien niet ideaal voor jou. Het contractenrecht kent veel vrijheid om overeen te komen met elkaar wat je wilt en hoe je het wilt. Doe er dus je voordeel mee en schakel tijdig met een contractenrecht advocaat!

Contractenrecht advocaat

Onze advocaten contractenrecht hebben ruime ervaring met het opstellen van verschillende soorten overeenkomsten. Door ons in een zo vroeg mogelijk stadium in te schakelen kunnen wij er tijdens de onderhandelingen al voor zorgen dat de afspraken die worden gemaakt aansluiten bij wat je uiteindelijk ook wilt gaan vastleggen in de schriftelijke versie.

Als sprake is van een geschil over de uitvoering van een overeenkomst dan is het belangrijk dat je de juiste stappen zet. Handel je niet volgens de overeenkomst en ook niet volgens bepaalde wettelijke vereisten, dan kan je de overeenkomst mogelijk op een verkeerde wijze beëindigen of kan dat ertoe leiden dat de andere partij niet (meer) aansprakelijk is voor eventuele schade. Onze gespecialiseerd in contractenrecht advocaten denken in zo’n situatie graag met je mee en stippelen samen met je een route uit zodat je voldoet aan alle vereisten.

Neem contact met ons op