De juridische fusie

Een van de manieren om een bedrijfsovername juridisch vorm te geven  is een juridische fusie. Daarmee gaat het vermogen van de ene rechtspersoon onder algemene titel (met alle rechten en verplichtingen) over op de verkrijgende rechtspersoon.

Deze situatie moet worden onderscheiden van de aandelenfusie (waarbij overdracht van aandelen tussen de fuserende vennootschappen plaatsvindt) en de bedrijfsfusie (waarbij activa en passiva worden overgedragen tegen uitreiking van aandelen). Bij de juridische fusie moet een wettelijk vastgelegde procedure worden gevolgd. Een advocaat fusies kan je daarin ondersteunen.

Het gevolg van een juridische fusie

De juridische fusie heeft als gevolg dat de verkrijgende rechtspersoon in de plaats van de verdwijnende rechtspersoon (of rechtspersonen) treedt. De betrokken ondernemingen worden dus samengevoegd tot één onderneming.

Het verschil met bijvoorbeeld een activa passiva transactie is dat “cherry picking” niet mogelijk is: alles gaat mee over en er blijft niets achter in de verdwijnende vennootschap. Dit is een voordeel omdat (in beginsel) de vermogensovergang plaats kan vinden zonder dat toestemming aan schuldeisers en andere contractspartijen behoeft te worden gevraagd. De keerzijde is dat niet alleen alle lusten maar ook alle lasten mee overgaan.

Er kan onderscheid worden gemaakt tussen horizontale fusies (waarvan het doel veelal schaalvergroting is en het meestal gaat om een fusie tussen twee concurrenten) en verticale fusies, (waarbij twee ondernemingen op een verschillende niveau in een bedrijfskolom worden samengevoegd (bijvoorbeeld een broodfabriek en meelfabriek).

Verder is van belang dat een juridische fusie alleen mogelijk is tussen dezelfde soort rechtspersonen. Zijn de rechtspersonen niet van dezelfde soort (bijvoorbeeld een BV en een stichting) dan moet een van beiden eerst worden omgezet voordat een fusie kan plaatsvinden.

De procedure bij een juridische fusie

De verschillende fases bij een bedrijfsovername zijn iedere keer op hoofdlijnen gelijk (onderhandelingen, geheimhoudingsverklaring, intentieovereenkomst, due diligence onderzoek en het sluiten van een definitieve overeenkomst) maar bij een juridische fusie dient ook een wettelijk vastgelegde procedure te worden gevolgd, waarbij onder andere de volgende stappen moeten worden doorlopen:

  • Er wordt een fusievoorstel opgesteld en ondertekend door alle betrokken bestuurders van de te fuseren rechtspersonen.
  • Het voorstel wordt gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel, samen met de laatste drie jaarrekeningen.
  • Na aankondiging van de fusie hebben schuldeisers één maand om in verzet te komen.
  • Na afloop van één maand na de aankondiging wordt het aandeelhoudersbesluit tot fusie genomen.
  • Binnen zes maanden na de aankondiging dient de fusie gerealiseerd te worden door het passeren van de notariële akte

Een advocaat fusie heeft ruime ervaring in het adviseren over en het begeleiden van juridische fusies. Wij denken graag met je mee hoe we jouw fusie het beste vorm kunnen geven.

Neem contact met ons op