Contractovername

Contracten vormen voor veel bedrijven een belangrijk, dan wel een essentieel onderdeel van de bedrijfsuitoefening. Bijvoorbeeld de huurovereenkomst voor een horecazaak of een distributieovereenkomst met een belangrijke distributeur. Contractovername kan dan ook om diverse redenen gewenst zijn.

Wanneer speelt contractovername?

Contractovername kan om diverse redenen gewenst zijn, bijvoorbeeld in het geval van bedrijfsovername met een activa-passiva transactie. Bij de activa-passiva transactie moeten de activa en passiva van de onderneming die deel uitmaken van de transactie – dus ook alle losse contracten -  ieder afzonderlijk worden geleverd conform de vereisten die de wet stelt. Voor contracten geldt dat levering plaatsvindt door middel van contractovername.

Binnen het contractenrecht is de wettelijke regeling voor contractovername is vastgelegd in artikel 6:159 BW. Uit artikel 6:159 BW volgen twee vereisten voor rechtsgeldige contractovername, namelijk dat contractoverneming moet plaatsvinden bij akte en dat medewerking van de wederpartij vereist is.

Contractoverneming bij akte

Allereerst geldt dat contractoverneming moet plaatsvinden bij akte. Het betreft hier een geschrift tussen de overdragende partij en de derde aan wie het contract wordt overgedragen. Uit rechtspraak blijkt dat enkel e-mailcorrespondentie tussen de overdragende partij en de derde onvoldoende is voor contractovername. In de wet is namelijk specifiek vastgesteld dat een akte een (door beide partijen) ondertekend geschrift betreft.

Contractovername met medewerking van de wederpartij

De wederpartij dient medewerking te verlenen aan de contractovername. De gedachte hierachter is dat de wederpartij te maken zal krijgen met een voor haar nieuwe - en mogelijk ongewenste - contractpartij. Expliciete schriftelijke toestemming is echter niet vereist voor een rechtsgeldige contractovername, aangezien de noodzakelijke medewerking vormvrij is. De medewerking kan dus zowel schriftelijk, mondeling als ook stilzwijgend plaatsvinden. Uit rechtspraak blijkt dat uit gedragingen van een wederpartij kan worden afgeleid dat zij de derde partij als contractspartij is gaan zien. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als betalingen worden verricht aan de overnemende partij.

Ondanks dat het verlenen van medewerking vormvrij is, wordt geadviseerd om de medewerking schriftelijk vast te leggen. Op deze manier zal achteraf de minste discussie ontstaan en worden onduidelijkheden en risico’s omtrent de contractovername mogelijk voorkomen.

Nietigheid: contractovername heeft nooit plaatsgevonden

Op het moment dat aan beide hierboven genoemde vereisten wordt voldaan, komt de contractoverneming jegens alle drie partijen op hetzelfde moment tot stand. Zonder akte of medewerking zal de contractovername nietig, dus niet geldig, zijn. Dit houdt in dat de contractovername nooit heeft plaatsgevonden. Zorg er dus voor dat de contractovername duidelijk wordt vastgelegd in een akte en dat je er zeker van bent dat de wederpartij medewerking verleend.

Heb je advies nodig bij het overdragen van contracten, word je geconfronteerd met een nieuwe wederpartij of heb je andere vragen? Neem dan gerust contact op met één van onze in ondernemingsrecht gespecialiseerde advocaten.