Algemene Voorwaarden

 1. De bedingen van deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere opdracht, daaronder begrepen iedere vervolgopdracht of gewijzigde of aanvullende opdracht, die aan Dommerholt Advocaten N.V. (“Dommerholt”) of de daarvoor werkzame (rechts)personen wordt gegeven, alsmede op alle rechtsbetrekkingen als gevolg daarvan of in verband daarmee.
 2. Deze algemene voorwaarden worden mede bedongen ten behoeve van iedere derde die al dan niet in dienstverband bij de uitvoering van enige opdracht wordt ingeschakeld of in verband daarmee aansprakelijk is of kan zijn.
 3. Een opdracht wordt uitsluitend uitgevoerd door Dommerholt, ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht feitelijk door een bepaalde persoon wordt uitgevoerd. In afwijking van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 van het Burgerlijk Wetboek zijn de (rechts)personen die de opdracht uitvoeren niet persoonlijk gebonden of aansprakelijk.
 4. Dommerholt zal bij de uitvoering van de opdracht de vertrouwelijkheid van de relatie met cliënt zo goed als mogelijk waarborgen. Echter; (i) de cliënt verleent toestemming om al dan niet in verband met de opdracht binnen de organisatie van Dommerholt bekende gegevens ter kennis te brengen van diegenen binnen Dommerholt voor wie dat nuttig is in verband met de behandeling van de opdracht dan wel het relatiebeheer; (ii) de cliënt verleent toestemming om bij de communicatie gebruik te maken van e-mail.
 5. Dommerholt kan op grond van geldende regelgeving verplicht zijn de identiteit van cliënten vast te stellen en ongebruikelijke transacties van de cliënten onder omstandigheden bij de autoriteiten te melden, zonder de cliënt daarvan in kennis te mogen stellen. Door Dommerholt een opdracht te geven bevestigt de cliënt hiermee bekend te zijn en voor zover nodig daarvoor zijn toestemming te geven.
 6. Onder de dienstverlening van Dommerholt valt onder meer:
  - het verlenen van juridische diensten en uitvoeren van opdrachten;
  - het zo nu en dan eventueel toesturen van een nieuwsbrief of andere (juridische) informatie of informatie gerelateerd aan Dommerholt;
  - het zo nu en dan eventueel toesturen van informatie, uitnodigingen of aankondigingen en de inschrijving voor evenementen;
  - het zo nu en dan eventueel toesturen van evaluaties van evenementen en de dienstverlening.
 7. De opdracht van de cliënt aan Dommerholt houdt mede de bevoegdheid in namens de cliënt overeenkomsten met hulppersonen te sluiten, zoals met deurwaarders, koeriers etc. Dommerholt is niet verder aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden, dan tot hetgeen de betrokken derde ter zake aan Dommerholt verschuldigd is.
 8. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld aan de hand van de gewerkte uren vermenigvuldigd met de toepasselijke tarieven zoals die door Dommerholt jaarlijks worden vastgesteld, onder meer aan de hand van de ervaring en deskundigheid van de persoon die de opdracht uitvoert en de inflatiecijfers. Ter dekking van algemene kantoorkosten wordt 6% kantoorkosten over het honorarium in rekening gebracht. Ten behoeve van de cliënt betaalde onkosten worden apart in rekening gebracht of vermeld op een declaratie.
 9. Het honorarium wordt in beginsel maandelijks in rekening gebracht. De betalingstermijn is 14 dagen te rekenen vanaf de datum van de declaratie. Bij te late betaling is de cliënt zonder verdere ingebrekestelling in verzuim en over het onbetaalde bedrag een rente van 1% per maand verschuldigd.
 10. Dommerholt kan altijd een voorschot in rekening brengen voor verrichte of te verrichten werkzaamheden en/of te maken onkosten. Werkzaamheden kunnen opgeschort worden als het voorschot of enige andere opeisbare declaratie niet betaald wordt.
 11. Indien zich bij de uitvoering van een opdracht een gebeurtenis voordoet die tot aansprakelijkheid van Dommerholt leidt, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat in dat geval onder de door Dommerholt afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eigen risico.
 12. Indien Dommerholt aansprakelijk is voor schade aan personen of zaken, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat onder de algemene aansprakelijkheidsverzekering (AVB) van Dommerholt wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eigen risico.
 13. Indien om welke reden dan ook geen van de genoemde verzekeringen aanspraak geeft op enig bedrag, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag overeenkomend met tweemaal het gedeclareerde honorarium voor de opdracht waaruit de aansprakelijkheid voortvloeit, echter altijd tot een maximum van € 50.000,-.
 14. Een vordering tot schadevergoeding op Dommerholt vervalt indien deze niet binnen een jaar nadat de schade is ontdekt of redelijkerwijs ontdekt had kunnen worden bij de bevoegde rechter aanhangig is gemaakt, behalve als het een vordering van een particuliere consument betreft.
 15. Dommerholt verwerkt uw persoonsgegevens in overeenstemming met onze privacyverklaring zoals te vinden is op onze website. (zie: https://www.dommerholt.nl/wie-zijn-wij/privacy-en-cookies-beleid/).
 16. Op de rechtsverhouding tussen Dommerholt en haar opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen tussen de cliënt en Dommerholt zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Zwolle, tenzij één van de partijen er voor kiest de procedure bij de Geschillencommissie Advocatuur te volgen (zie www.geschillencommissie.nl).

Lees verder