Algemene voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden die Dommerholt Advocaten N.V. (‘Dommerholt Advocaten’) voor de cliënt uitvoert. Daaronder vallen ook gewijzigde of aanvullende opdrachten en de rechtsbetrekkingen die daaruit voortvloeien of daarmee verband houden. De cliënt is de in de opdrachtbevestiging genoemde (rechts)persoon. Met de cliënt gemaakte afspraken die van deze voorwaarden afwijken gaan voor. Deze voorwaarden zijn in de Nederlandse, Duitse en Engelse taal opgesteld. De Nederlandse tekst is bij een verschil van inhoud en/of strekking doorslaggevend.
 2. Op deze voorwaarden kan ongeacht de grondslag van de aansprakelijkstelling een beroep worden gedaan. Deze voorwaarden zijn eveneens bedongen ten behoeve van aan Dommerholt Advocaten verbonden werknemers en (rechts)personen en andere derden die betrokken zijn bij uitvoering van de opdracht. Deze werknemers, (rechts)personen en derden kunnen zich te allen tijde beroepen op deze voorwaarden en dit ten behoeve van hen overeengekomen derdenbeding.
 3. Alle opdrachten worden geacht uitsluitend te zijn gegeven aan en aanvaard door Dommerholt Advocaten, ook als het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd. De werking van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW wordt volledig uitgesloten. Door het verstrekken van de opdracht aan Dommerholt Advocaten doet de cliënt afstand van het recht om enige gelieerde partij, werknemers en vennoten van Dommerholt Advocaten daaronder uitdrukkelijk begrepen, wegens doen of nalaten in de uitvoering van een opdracht aansprakelijk te stellen uit hoofde van toerekenbare tekortkoming of onrechtmatige daad.
 4. Opdrachten worden door Dommerholt Advocaten uitsluitend uitgevoerd ten behoeve van de cliënt. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden, en meer in het algemeen aan de wijze waarop aan die verstrekte opdrachten al dan niet uitvoering is gegeven, geen rechten ontlenen.
 5. De opdracht van de cliënt geeft Dommerholt Advocaten de bevoegdheid om namens de cliënt overeenkomsten met derden te sluiten, zoals met deurwaarders, koeriers etc. Voor eventuele tekortkomingen van deze derden is Dommerholt Advocaten alleen aansprakelijk voor zover de derde aansprakelijk is jegens Dommerholt Advocaten en de schade heeft vergoed aan Dommerholt Advocaten.
 6. Dommerholt Advocaten is op grond van wet- en regelgeving verplicht de identiteit van de cliënt vast te stellen. Dommerholt Advocaten kan op grond van de wet verplicht zijn ongebruikelijke transacties van de cliënt bij de autoriteiten te melden zonder de cliënt daarvan op de hoogte te stellen.
 7. De vergoeding van Dommerholt Advocaten is het aantal gewerkte uren tegen de uurtarieven van de advocaten die de opdracht uitvoeren. Bij het totaal wordt 6% kantoorkosten opgeteld plus eventuele onkosten, zoals griffierechten en deurwaarderskosten. Alle tarieven en kosten zijn exclusief btw. De uurtarieven worden jaarlijks bepaald aan de hand van de ervaring en deskundigheid van de persoon die de opdracht uitvoert en de inflatiecijfers over het jaar daarvoor.
 8. De cliënt ontvangt maandelijks een rekening voor de werkzaamheden van Dommerholt Advocaten tenzij anders overeengekomen is. De rekening dient binnen 14 dagen te worden betaald. Na 14 dagen wordt 1% rente per maand berekend, zonder dat een ingebrekestelling is vereist. Dommerholt Advocaten kan een voorschot in rekening brengen voor werkzaamheden en/of onkosten. Blijft de betaling uit, dan kunnen de uit te voeren werkzaamheden worden opgeschort, nadat Dommerholt Advocaten daarvoor heeft gewaarschuwd.
 9. Dommerholt Advocaten heeft een beroepsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten die voldoet aan de regels die de Nederlandse Orde van Advocaten voorschrijft. Indien zich bij de uitvoering van een opdracht een gebeurtenis voordoet die tot aansprakelijkheid van Dommerholt Advocaten leidt, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat in dat geval onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eigen risico dat voor rekening van Dommerholt Advocaten komt.
 10. Indien in verband met de uitvoering van een opdracht of anderszins schade aan personen of zaken wordt toegebracht waarvoor Dommerholt Advocaten aansprakelijk is, is die aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat in dat geval onder de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eigen risico dat voor rekening van Dommerholt Advocaten komt.
 11. Als één van de hiervoor genoemde verzekeringen niet uitkeert en/of Dommerholt Advocaten geen beroep op artikel 9 en/of 10 zou toekomen, is de aansprakelijkheid van Dommerholt Advocaten in elk geval beperkt tot tweemaal de vergoeding die de cliënt voor de betreffende opdracht heeft betaald over de 12 maanden voorafgaand aan de gebeurtenis, met een maximum van € 50.000,- (exclusief btw).
 12. De cliënt is verplicht om een vermeende tekortkoming van Dommerholt Advocaten bij de uitvoering van de opdracht zo spoedig mogelijk te melden. Iedere rechtsvordering op Dommerholt Advocaten voortvloeiend uit een tekortkoming vervalt wanneer deze niet binnen een jaar nadat de schade is ontdekt of redelijkerwijs ontdekt had kunnen worden bij de bevoegde rechter aanhangig is gemaakt. Deze bepaling geldt niet voor de cliënt die een natuurlijk persoon is en niet handelt in de uitoefening van bedrijf of beroep.
 13. De in deze algemene voorwaarden opgenomen aansprakelijkheidsbeperkingen en -uitsluitingen gelden ook voor het geval ten onrechte een opdracht geweigerd is en dat tot schade heeft geleid.
 14. Dommerholt Advocaten is verwerkingsverantwoordelijke zoals vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dommerholt Advocaten gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens. Lees hier ons privacybeleid.
 15. Op de rechtsverhouding tussen Dommerholt Advocaten en de cliënt is het Nederlands recht van toepassing. Verder is onze klachtenregeling van toepassing. Deze is te vinden op dommerholt.nl/klachtenregeling. Ook het reglement van de Geschillencommissie Advocatuur is van toepassing. Dit is te raadplegen via www.advocatenorde.nl en www.degeschillencommissie.nl.
 16. Dommerholt Advocaten en de cliënt leggen eventuele geschillen voor aan de bevoegde rechter in Zwolle, tenzij één van de partijen er voor kiest de procedure bij de Geschillencommissie Advocatuur te starten.

English: Read our terms and conditions here >

French: Cliquez ici pour afficher nos conditions générales >

Deutsch: Lesen Sie hier die Allgemeinen Geschäftsbedingungen >

 

Download algemene voorwaarden