Sociaal zekerheidsrecht

Het sociaal zekerheidsrecht omvat alle wetten en regelingen die ervoor zorgen dat er op het moment van bijvoorbeeld arbeidsongeschiktheid, ziekte, pensioen of werkloosheid toch een inkomen door de overheid beschikbaar wordt gesteld.

In Nederland kennen wij een goed sociaal vangnet. Er is sprake van een uitgebreid publiek stelsel van sociale voorzieningen en sociale verzekeringen. Daarin staat duidelijk omschreven onder welke voorwaarden je in aanmerking kunt komen voor welke voorzieningen of verzekeringen en hoe daarop zal worden gecontroleerd. Strikte toepassing en controle van een juiste toepassing van die wetten en regelingen is noodzakelijk om er voor te zorgen dat er geen misbruik van wordt gemaakt.

Wetten in het sociaal zekerheidsrecht

Het sociaal zekerheidsrecht omvat onder meer de Werkloosheidswet (WW), de Ziektewet (ZW), de Algemene Ouderdomswet (AOW) en de Wet werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA). Iedere wet kent specifieke voorzieningen en maatregelen voor specifiek omschreven situaties. Het kan zo zijn dat er meerdere wetten of regelingen van toepassing zijn. Om te weten waarvoor je in aanmerking kunt komen in welke situatie is het verstandig om je te laten bijstaan dan wel te laten adviseren door een gespecialiseerde advocaat sociaal zekerheidsrecht. Je komt dan bij onze arbeidsrecht sectie uit. Onze arbeidsrecht advocaten zijn gespecialiseerd in alle onderdelen die je kan scharen onder het sociaal zekerheidsrecht.

Verantwoordelijkheid werkgever

Daar waar het sociaal vangnet een publieke voorziening is, heeft de overheid de afgelopen jaren de verantwoordelijkheid voor ziekte en re-integratie van werknemers steeds meer bij de werkgever neer gelegd. De loondoorbetaling tijdens de eerste twee jaar ziekte en de verhoogde premies voor grotere ondernemingen bij toekenning van een WGA-uitkering zijn daar voorbeelden van. Ook het risico dat een werkgever te maken krijgt met verhoogde premies als een werknemer ziek uit dienst gaat en aansluitend in aanmerking komt voor een ZW-uitkering is daar een voorbeeld van. De werknemer is in zo’n geval weliswaar uit beeld bij de werkgever doordat de arbeidsovereenkomst is geëindigd, maar je kunt wel geconfronteerd worden met de gevolgen van dat ziek uit dienst gaan. Hoe houd je als werkgever dan nog de regie?

Wat ook tot het sociaal zekerheidsrecht behoort, zijn de loonsancties. Als je als werkgever niet voldoende doet voor de re-integratie van de werknemer, dan kun je geconfronteerd worden met een verlenging van de loondoorbetalingsverplichting door het UWV.  Een dergelijke sanctie kan een flinke kostenpost opleveren voor de werkgever en is niet altijd terecht. Onze arbeidsrecht advocaten adviseren regelmatig over het voorkomen voor zo’n sanctie en over wat je kunt doen als je er als werkgever onverhoopt toch mee te maken krijgt.

Advocaat sociaal zekerheidsrecht

Het sociaal zekerheidsrecht maakt onderdeel uit van de dagelijkse praktijk van onze arbeidsrecht advocaten. Zij adviseren over waarop je moet letten als het gaat om (langdurig) ziekteverzuim en re-integratie en staan je bij in bezwaar- en beroepsprocedures tegen besluiten van het UWV. Ook adviseren zij over sociaal zekerheidsrechtelijke regelingen, waar mogelijk een beroep op kan worden gedaan en die een tegemoetkoming in de kosten in kunnen houden.

Het sociaal zekerheidsrecht is een rechtsgebied dat altijd in beweging is. Hieronder zetten wij een aantal kwesties uiteen waar we jou mee kunnen helpen. Is jouw bedrijf al sociaal zeker?

(Langdurige) arbeidsongeschiktheid

 • Stagnerende re-integratiedossiers
 • Vangnetregeling ZW
 • 1e en 2e spoortraject
 • Twijfels over adviezen bedrijfsarts
 • Deskundigenoordeel UWV
 • Loonsanctie
 • WIA-uitkering, WGA of IVA
 • Gedifferentieerde premie/ eigen risicodragerschap
 • Ziek uit dienst situatie
 • Voortzetting of beëindiging dienstverband na twee jaar ziekte
 • Ontslag langdurig zieke werknemer en transitievergoeding
 • Re-integratie en hernieuwde uitval

Werkloosheid

 • Voorwaarden toekenning WW
 • Duur en omvang WW
 • Passende arbeid
 • WW/ transitievergoeding/ bovenwettelijke uitkeringen
 • WW en eigen risicodragerschap (overheid/ onderwijs)
Neem contact met ons op