Implementatiebesluit Richtlijn verhoging grensbedragen, betalingstermijnen en jaarrekeningregime

De betalingstermijn voor grote ondernemingen jegens kleinere ondernemingen (bijvoorbeeld hun leveranciers) is wettelijk vastgelegd. Deze betalingstermijn is sinds 1 juli 2022 onder bepaalde voorwaarden 30 dagen (voorheen 60 dagen).

Hiermee wordt voorkomen dat grote ondernemingen zakelijke crediteuren die geen grote onderneming zijn, dwingen tot het accepteren van onredelijk lange betalingstermijnen. Voor de kwalificatie als grote onderneming respectievelijk kleinere onderneming (meer specifiek: micro-onderneming/kleine onderneming/middelgrote onderneming) wordt aansluiting gezocht bij criteria uit het jaarrekeningenrecht.

De grensbedragen voor de kwalificatie als micro-onderneming, kleine onderneming, middelgrote onderneming en grote onderneming zijn met ingang van 13 maart 2024 verhoogd met de inwerkingtreding van het Implementatiebesluit Richtlijn verhoging grensbedragen. Een rechtspersoon kwalificeert nu als grote onderneming wanneer deze op twee opeenvolgende balansdata, zonder onderbreking nadien op twee opeenvolgende balansdata, heeft voldaan aan twee of drie van de volgende vereisten:

  • meer dan € 25 miljoen (voorheen € 20 miljoen) balanstotaal;
  • meer dan € 50 miljoen (voorheen € 40 miljoen) netto-omzet over het boekjaar;
  • gemiddeld gedurende het boekjaar, 250 of meer werknemers.

De verhoging van de grensbedragen heeft ook invloed op het jaarrekeningregime. Rechtspersonen die binnen bepaalde groottecriteria vallen, mogen gebruik maken van een verlicht jaarrekeningregime met lichtere inrichtings- en publicatieverplichtingen. Heb je vragen over dit onderwerp? Neem dan contact met ons op!