Turboliquidatie?

Stel, u drijft een onderneming vanuit een B.V. U wilt stoppen met deze onderneming, om welke reden dan ook. Dan zijn er de nodige mogelijkheden om dat te vorm te geven: verkoop van de aandelen van de B.V., liquidatie, faillissement of turboliquidatie van de B.V.

Die laatstgenoemde mogelijkheid komt u wellicht minder bekend voor dan de eerste drie opties, maar turboliquidatie is blijkens gegevens van de Kamer van Koophandel wel sinds 2013 in 88% van de gevallen de wijze waarop B.V.’s worden opgeheven. Deze populariteit is te verklaren op basis van het feit dat bij een turboliquidatie - in tegenstelling tot de reguliere liquidatie - de B.V. met directe ingang wordt ontbonden en er dus geen vereffening hoeft plaats te vinden. Daarmee zijn onder meer de volgende werk-zaamheden niet nodig: een depot van de rekening en verantwoording bij de Kamer van Koophandel gedurende twee maanden, een eventueel plan van verdeling deponeren bij de Kamer van Koophandel, een advertentie over de liquidatie in een dagblad en het bij de rechtbank opvragen van een akte van non-verzet. Dit alles scheelt uiteraard tijd en kosten.

Dan rijst uiteraard wel de vraag: wanneer is een turboliquidatie mogelijk? Volgens artikel 2:19 lid 4 BW kan dat als de B.V. geen baten meer heeft. Of er werkelijk geen sprake is van een - al dan niet mogelijke - bate, dient zorgvuldig te worden vastgesteld, niet in de laatste plaats vanwege mogelijke bestuurdersaansprakelijkheid.

Vaak wordt gedacht dat turboliquidatie niet mogelijk is als de B.V. schulden heeft. Dan zou een faillissement de enige oplossing zijn. Dat is echter onjuist. Sterker nog, de Hoge Raad bepaalde in zijn arrest van 18 december 2015 dat het niet toegestaan is om het faillissement van de eigen B.V. aan te vragen als deze geen enkele bate heeft. Indien de aanvrager dat toch doet, loopt hij het grote risico voor hoge kosten te komen staan.

Kortom: als uw B.V. geen baten heeft, maar wel schulden, dan is een turboliquidatie veelal mogelijk en zelfs te prefereren boven een faillissement.

Zoals uit het voorgaande blijkt, is de keuze tussen wel of geen turboliquidatie toepassen om uw B.V. op te heffen geen eenvoudige. Ook is deze keuze niet zonder risico’s.