WOO HAA! De WHOA komt er aan!

Akkoord ter voorkoming van een faillissement: Het Wetsvoorstel Homologatie Onderhands Akkoord.

In Nederland ontbreekt een wettelijke regeling voor een dwangakkoord buiten faillissement. Een akkoord met de schuldeisers kan een aanstaand faillissement voorkomen.

Tot 2021 kon een (onderhands) akkoord slechts tot stand komen indien alle betrokken schuldeisers daarmee instemden. Doordat elke schuldeiser een onderhands akkoord kon weigeren, was het moeilijk en soms onmogelijk om tot overeenstemming te komen. De Wet Homologatie Onderhands Akkoord (hierna: WHOA) moet hierin verandering brengen.

De WHOA
De WHOA maakt het mogelijk om een onderhands akkoord tussen een onderneming en zijn schuldeisers over de herstructurering van schulden te laten goedkeuren door de rechtbank (homologeren). Door de goedkeuring worden alle schuldeisers van de onderneming gebonden aan de inhoud van het akkoord, ook degenen die tegen hebben gestemd. Daarom wordt ook wel gesproken van een dwangakkoord.

Het uitgangspunt is dat de onderneming zelf het initiatief neemt tot een akkoord. Het is echter ook mogelijk dat schuldeisers, aandeelhouders of de binnen de onderneming ingesteld ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging het initiatief nemen. Wanneer een akkoord betrekking heeft op verschillende categorieën schuldeisers – dat wil zeggen dat zij zodanig verschillende rechten hebben in faillissement of krijgen op basis van het akkoord, dat zij niet in een vergelijkbare positie verkeren – dan worden zij in verschillende klassen ingedeeld. Deze klasse(n) dienen over het voorstel te stemmen en het voorstel is aangenomen wanneer 2/3 van de schuldeisers heeft ingestemd binnen een klasse met het akkoord.

Wanneer er verschillende klassen zijn en ten minste één van deze klassen met het akkoord heeft ingestemd, kan de aanbieder van het akkoord aan de rechtbank vragen om het akkoord voor iedereen bindend te verklaren. Wanneer de rechtbank het akkoord voor iedereen bindend verklaart, zijn ook de schuldeisers die tegen het dwangakkoord hebben gestemd gebonden aan het akkoord.

Voorwaarden
Een akkoord komt alleen in aanmerking voor homologatie wanneer aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

  1. De onderneming verkeert in een toestand waarin aannemelijk is dat hij insolvent zal raken;
  2. Er is in ieder geval één klasse schuldeisers die het akkoord met de vereiste meerderheid steunt;
  3. Het akkoord is redelijk in de zin dat de schuldeisers bij het akkoord gebaat zijn of gaan er in ieder geval niet op achteruit. Dit betekent ten minste dat:
    1. De schuldeisers op basis van het akkoord niet in een wezenlijk slechtere positie komen dan in faillissement;
    2. De waarde die met het akkoord kan worden gerealiseerd (dat wil zeggen de ‘going concern’ of reorganisatiewaarde van de betrokken onderneming) eerlijk onder de schuldeisers moet zijn verdeeld, en;
    3. De schuldeisers tenminste 20% van hun vordering betaald krijgen, tenzij daartegen zwaarwegende omstandigheden bestaan.

Ingangsdatum
De WHOA is per 1 januari 2021 in werking getreden als onderdeel van de Faillissementswet. Denk je dat de WHOA voor jouw bedrijf uitkomst zal bieden, dan is het raadzaam snel contact met ons op te nemen.

Wat kunnen wij voor je betekenen
Wanneer je onderneming onder financiële druk staat of je zoekt een deskundige om mee te sparren, schroom dan niet contact op te nemen met mij of één van mijn collega’s. Wij kunnen je begeleiden ter voorkoming van een faillissement door middel van een buitengerechtelijk akkoord als ook bijstand bieden wanneer de afwending van een faillissement onmogelijk lijkt.

Mocht je als crediteur geconfronteerd worden met een onderhands akkoord of een insolvente schuldenaar, dan kunnen wij je ook bijstaan. Hierbij kunnen wij jouw positie als crediteur beoordelen, waar mogelijk verstevigen en begeleiden.

Heb je nog vragen naar aanleiding van deze blog, neem dan gerust contact op met een van onze insolventiespecialisten.