Faillissementen en insolventie

Een faillissement is een algemeen beslag op het volledige vermogen van een schuldenaar. Het doel van een faillissement is om dat vermogen van de schuldenaar te gelde te maken en de opbrengst te verdelen onder zijn schuldeisers volgens de wettelijke rangregeling.

Iedereen kan volgens de wet failliet verklaard worden, zowel bedrijven als stichtingen, verenigingen (zogenaamde rechtspersonen). Maar ook mensen van vlees en bloed (natuurlijke personen), zowel meerder- als minderjarig, kunnen failliet verklaard worden.

Insolventierecht

In plaats van faillissementsrecht wordt ook wel eens de term insolventierecht gebruikt. Tussen beide termen zitten wel technische verschillen die vooral historisch van aard zijn, maar de term insolventierecht wordt tegenwoordig meer als verzamelnaam gebruikt voor het faillissement, de surseance van betaling en de Wettelijke Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP).

Het faillissement

Indien een schuldenaar niet langer zijn financiële verplichtingen kan nakomen kan hij in een ‘toestand van ophouden te betalen’ komen. De Faillissementswet bepaalt dat als iemand in zo’n toestand terecht is gekomen, de rechtbank zijn faillissement kan uitspreken. Dat faillissement kan worden uitgesproken op verzoek van een schuldeiser of op eigen aangifte van de schuldenaar zelf. Ook het Openbaar Ministerie kan vanwege het openbare belang iemands faillissement aanvragen, maar een dergelijk verzoek wordt zelden gedaan.

Om failliet verklaard te kunnen worden dient de schuldenaar minimaal twee schuldeisers onbetaald te laten. Het gaat er dus niet om hoeveel geld je op de bankrekening hebt staan, maar hoeveel schuldeisers je onbetaald laat. Overigens kan één schuldeiser het faillissement van zijn schuldenaar aanvragen, mits de schuldeiser kan aantonen dat er naast hem nog een andere schuldeiser bestaat. De vordering van deze tweede schuldeiser wordt steunvordering genoemd en dient ter ondersteuning van het faillissementsverzoek van de eerste schuldeiser. De tweede schuldeiser hoeft niet mee te werken aan het faillissementsverzoek. Het kan zelfs zijn dat hij helemaal geen belang heeft bij het faillissement, bijvoorbeeld omdat de schuldenaar een met hem getroffen betalingsregeling netjes nakomt. De schuldeiser die het faillissement aanvraagt hoeft echter alleen maar het bestaan van een steunvordering aan te tonen.

Als de rechtbank het faillissement uitspreekt benoemt de rechtbank een curator. De curator is vanaf die dag in plaats van de schuldenaar als enige bevoegd om over het vermogen van de schuldenaar te beschikken. De curator inventariseert wat er aan vermogensbestanddelen is en verkoopt die voor de hoogst mogelijke opbrengst. Ook schrijft de curator alle hem bekende schuldeisers aan en nodigt hen uit hun vordering bij hem in te dienen. Tot slot onderzoekt de curator wat de oorzaak van het faillissement is en of er strafbare feiten zijn gepleegd.

Een faillissement kan na een jaar worden afgewikkeld, maar kan ook vele jaren duren. Gemiddeld duurt een faillissement ongeveer drie jaar. De manier waarop een faillissement eindigt hangt af van de vraag hoeveel geld er in de boedel zit en of er uitbetaald kan worden aan schuldeisers.

Faillissementsverslagen

De curator dient periodiek een openbaar verslag in waarin hij verslag doet van de stand van het faillissement. Deze openbare faillissementsverslagen, alsmede andere informatie over het faillissement is te vinden in het Centraal Insolventie Register (CIR).

De surseance van betaling

Waar een faillissement gericht is op het te gelde maken van het aanwezige vermogen, is de surseance van betaling gericht op het tijdelijk bevriezen van de incassomaatregelen van schuldeisers. Op deze manier krijgt de schuldenaar wat lucht om een oplossing te bereiken voor zijn financiële problemen. Waar in de meeste gevallen een rechtspersoon, zoals een vennootschap, met het beëindigen van het faillissement ophoudt te bestaan, heeft de surseance juist als doel om de rechtspersoon een gezonde toekomst te geven.

Een surseance kan alleen worden aangevraagd door de schuldenaar zelf en het geldt alleen voor rechtspersonen. De rechtbank benoemt geen curator, maar een bewindvoerder. Ook blijft de schuldenaar bevoegd om over het vermogen te beschikken, maar alleen gezamenlijk met de bewindvoerder. Als blijkt dat de surseance niet succesvol is, wordt de surseance alsnog omgezet in een faillissement. Er zijn in Nederland maar weinig succesvolle surseances.

De WSNP

De Wettelijke Schuldsaneringsregeling voor Natuurlijke Personen, de WSNP, is een onderdeel van de Faillissementswet met als doel natuurlijke personen die financieel in een uitzichtloze situatie zitten te helpen.

Business recovery

Op het moment dat een ondernemer betalingsproblemen binnen zijn organisatie krijgt, is het verstandig contact op te nemen met één van onze insolventieadvocaten. Het is belangrijk om op tijd te weten wat mogelijk en wat niet mogelijk is om een faillissement te voorkomen. Zeker als een bedrijf betalingsproblemen heeft ontstaat het risico dat de bestuurder in bepaalde situaties persoonlijk aansprakelijk gesteld wordt. Het is dus zaak te weten welke handelingen wel en welke niet mogen worden verricht. Samen met de financiële deskundige van het bedrijf, bijvoorbeeld de accountant, gaan we werken aan een oplossing.

De wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA) regelt de mogelijkheden voor het aanbieden van een onderhands akkoord met alle schuldeisers om een faillissement te voorkomen. De WHOA is belangrijk geworden voor veel bedrijven.

Incassoprocedure

Ben je schuldeiser en wil je weten welke mogelijkheden er zijn om betaling te vorderen of het faillissement van je schuldenaar aan te vragen? In dat geval kan je een incassoprocedure starten.

Juridische insolventie experts

Onze experts houden je graag op de hoogte van belangrijke ontwikkelingen en delen aangaande diverse onderwerpen hun kennis met jou. Je kunt daarbij denken aan antwoorden op vragen als:

Ook voor specifieke vragen of situaties zorgen we ervoor dat we de juiste juridische ondersteuning kunnen bieden. Denk daarbij ook aan:

  • Risicoanalyse van bedrijven in moeilijkheden
  • (Onderhandse) schuldenregeling met crediteuren
  • Herstructurering, (her)financiering en/of bedrijfssanering
  • Begeleiding bij het realiseren van een doorstart in en buiten faillissement
  • Acquisities en desinvesteringen bij insolventie
  • Bestuurdersaansprakelijkheid, misbruikwetgeving en actio pauliana
  • Crediteurenakkoord of dwangakkoord
  • Pre-pack bij faillissement

Bij Dommerholt Advocaten weet je zeker dat je met specialisten te maken hebt. Op al onze vestigingen zijn verschillende specialisten werkzaam die verbonden zijn aan de specialisatievereniging INSOLAD. Bovendien treden we ook regelmatig op als docent insolventierecht bij verschillende erkende onderwijsinstellingen en het postacademisch onderwijs van universiteiten.

Direct contact opnemen