Crediteuren met zekerheid

Onderstaande formulier is bedoeld voor een 'Crediteur met zekerheid'. Dit betekent dat de vordering betrekking heeft op een factuur en/of er beroep wordt gedaan op een bijzondere bepaling als eigendomsvoorbehoud, recht van reclame, recht van retentie of zekerheidsrecht (pand/hypotheek).

Na het invullen van dit formulier, wordt er naar het hieronder opgegeven e-mailadres een bevestiging van ontvangst verstuurd inclusief een kopie van de ingediende vordering. Binnen 2 weken wordt er met de hieronder opgegeven contactpersoon contact opgenomen en wordt er aangegeven hoe het verloop eruit ziet. Het kan zijn dat er dan al bekend is wat er met de vordering gebeurt, dat wordt dan uiteraard verteld. Indien er door de grootte van het faillissement en/of hoeveelheid ingediende vorderingen meer tijd nodig is, wordt dat dan ook aangegeven.

Vordering indienen

*De verplicht in te vullen velden zijn aangegeven met een sterretje

 • Dit e-mailadres zal worden gebruikt voor correspondentie over de ingediende vordering. Als dit e-mailadres in de toekomst wijzigt, geef dit dan s.v.p. aan ons door
 • Bijvoorbeeld het debiteurnummer van de failliet of het factuurnummer waar de vordering betrekking op heeft.
 • Graag een korte omschrijving van deze vordering. Bijvoorbeeld: dienstverlening, huur, koop/verkoop, lease, aanneming van werk, etc.
 • Dit IBAN rekeningnummer zal worden gebruikt bij een eventuele uitkering aan crediteuren. Als dit rekeningnummer in de toekomst wijzigt, geef dit dan s.v.p. aan ons door.
 • Als bewijsstukken dienen te worden meegezonden: kopieën van openstaande facturen.
  Sleep je bestanden hier of
  Geaccepteerde bestandstypen: gif, jpg, jpeg, png, txt, odf, pdf, doc, docx, xls, xlsx.
 • Is deze vordering gebaseerd op een schriftelijke overeenkomst? Kies ‘ja’ en upload hieronder de overeenkomst. Is dit niet op de situatie van toepassing? Kies ‘nee’.
 • Sleep je bestanden hier of
  Geaccepteerde bestandstypen: gif, jpg, jpeg, png, txt, odf, pdf, doc, docx, xls, xlsx.
 • Kies ‘ja’ en upload de algemene voorwaarden. Is dit niet op de situatie van toepassing? Kies ‘nee’. Belangrijk: de algemene voorwaarden moeten rechtsgeldig van toepassing zijn verklaard op de overeenkomst tussen de crediteur en gefailleerde. Ook moet er aangetoond worden dat de algemene voorwaarden bij het aangaan van de overeenkomst daadwerkelijk ter hand zijn gesteld. De enkele verwijzing naar de voorwaarden op een opdrachtbevestiging of factuur is daarvoor niet voldoende. De curator kan bedingen in de algemene voorwaarden vernietigen wanneer er niet aan de terhandstellingseis is voldaan.
 • Sleep je bestanden hier of
  Geaccepteerde bestandstypen: gif, jpg, jpeg, png, txt, odf, pdf, doc, docx, xls, xlsx.
 • Zijn er goederen aan de gefailleerde geleverd onder eigendomsvoorbehoud en is de factuur terzake niet (volledig) voldaan of wordt er een beroep op het retentierecht of recht van reclame? Kies ‘ja’ en upload een overzicht van de geleverde goederen en de documenten waaruit de vordering en dit rechtsgeldige beroep op het betreffende recht blijken. Is dit niet op de situatie van toepassing? Kies ‘nee’.
 • Geaccepteerde bestandstypen: gif, jpg, jpeg, png, txt, odf, pdf, doc, docx, xls, xlsx.
 • Zijn er zekerheden bedongen met betrekking tot deze vordering? Kies ‘ja” en upload een overzicht van de bedongen zekerheden en kopieën van de akten waarbij de zekerheidsrechten zijn gevestigd. Is dit niet op de situatie van toepassing? Kies ‘nee’.
 • Sleep je bestanden hier of
  Geaccepteerde bestandstypen: gif, jpg, jpeg, png, txt, odf, pdf, doc, docx, xls, xlsx.