Arbeidsrechtelijke terugblik 2023

Als werkgever wil én moet je voortdurend op de hoogte zijn van de veranderende wet- en regelgeving om je bedrijf en personeel effectief te kunnen beheren en juridische risico’s te minimaliseren. In deze blog een korte terugblik op de belangrijkste wijzigingen van het arbeidsrecht van 2023.

Ben je vooral benieuwd naar wat jou als werkgever in 2024 staat te wachten? Lees dan deze blog >

Terugblik 2023: Huidige status quo ZZP’ers (Deliveroo-arrest)

Over zelfstandigen is al een lange tijd veel te doen. Wanneer is iemand een zelfstandige en wanneer werknemer? De Hoge Raad heeft dit jaar in het Deliveroo-arrest laten blijken dat zelfstandigheid steeds wordt beoordeeld op basis van alle omstandigheden van het geval, waarbij de Hoge Raad richting geeft door het formuleren van 9 ‘gezichtspunten’:

 1. De aard en duur van de werkzaamheden;
 2. De wijze waarop de werkzaamheden en de werktijden worden bepaald;
 3. De inbedding van het werk en degene die de werkzaamheden verricht in de organisatie en de bedrijfsvoering van degene voor wie de werkzaamheden worden verricht;
 4. Het al dan niet bestaan van een verplichting het werk persoonlijk uit te voeren;
 5. De wijze waarop de contractuele regeling van de verhouding van partijen tot stand is gekomen;
 6. De wijze waarop de beloning wordt bepaald en waarop deze wordt uitgekeerd;
 7. De hoogte van deze beloningen;
 8. De vraag of degene die de werkzaamheden verricht daarbij commercieel risico loopt;
 9. Of degene die de werkzaamheden verricht zich in het economisch verkeer als ondernemer gedraagt of kan gedragen, bijvoorbeeld bij het verwerven van een reputatie, bij acquisitie, wat betreft fiscale behandeling, en gelet op het aantal opdrachtgevers voor wie hij werkt of heeft gewerkt en de duur waarvoor hij zich doorgaans aan een bepaalde opdrachtgever verbindt.

Dit is de huidige status quo. Het (demissionaire) kabinet heeft wetgeving op dit gebied aangekondigd, waarop we in de blog over de vooruitblik op 2024 terugkomen.

Terugblik 2023: Werken waar je wilt? Nee!

Over het wetsvoorstel van de ‘Wet Werken waar je wilt’ kunnen we kort zijn: dit voorstel is door de Eerste Kamer afgewezen. Het wetsvoorstel bood de werkgever minder beoordelingsruimte om bijvoorbeeld een verzoek om thuis te mogen werken af te wijzen . Dat gaat nu niet door, waardoor de werkgever en werknemer er (nog steeds) samen uit moeten komen. De Wet Flexibel Werken (die vooral gaat over arbeidsduur en werktijden) bestaat al sinds 2016 en blijft ook gewoon van kracht. Die wet geeft de werknemer ook de mogelijkheid om een verzoek in te dienen om elders te werken, maar de werkgever hoeft dat alleen maar in overweging te nemen en mag dat afwijzen, mits hij dat motiveert.

Terugblik 2023: Klokkenluiders

De Wet Huis voor klokkenluiders is aangepast, en heet nu de Wet bescherming klokkenluiders. De belangrijkste verschillen zijn:

 • Bewijslast verschuift van melder naar werkgever;
 • Kring van melders wordt verruimd (ook leveranciers bijvoorbeeld);
 • Direct extern melden is straks ook toegestaan;
 • Strengere eisen aan meldprocedure;
 • Nu ook toegespitst op regels uit EU.

Voor een uitgebreider overzicht verwijzen wij je naar de overheidswebsite.

Terugblik 2023: Ongewenst gedrag op de werkvloer

Het onderwerp ‘ongewenst gedrag’ kreeg – mede vanwege de media-aandacht hierbij – dit jaar veel aandacht. Niet alleen in de media, maar ook in de rechtspraak is er toenemende aandacht voor het onderwerp. Lees ons eerder geschreven blog hierover om als werkgever goed beslagen ten ijs te komen in dit soort netelige kwesties.

Onze arbeidsrecht specialisten zijn altijd op de hoogte van de huidige, de veranderende en toekomstige wetgeving zodat zij altijd met je kunnen meedenken op ieder arbeidsrechtelijk thema.