Coronavirus | Ben jij als werkgever aansprakelijk voor ‘corona-schade’ bij je werknemers?

Iedereen bij Dommerholt Advocaten werkt sinds een week thuis. Een bepaling vanuit de werkgever waar wij als werknemers geen invloed op hebben gehad. Maar is het doorvoeren van een dergelijke bepaling een wettelijke plicht? 

De vraag is namelijk in hoeverre jij als werkgever verantwoordelijk kan worden gehouden voor eventuele schade die jouw werknemers oplopen door het coronavirus.

Een werkgever heeft wettelijke plichten
Er zijn branches waar veiligheidsvoorschriften en de (controle op) naleving daarvan dagelijkse kost is. Maar er zijn ook voldoende branches waar dit onder ‘normale’ omstandigheden veel minder op de voorgrond speelt.

Toch brengt het besmettingsrisico van het coronavirus met zich mee dat alle werkgevers in Nederland zich moeten afvragen hoe zij met de op hen rustende wettelijke plichten, ten opzichte van hun werknemers, om moeten gaan.

Elke werkgever heeft de plicht om zoveel als in redelijkheid mogelijk is, zorg te dragen voor een veilige werkomgeving waarin zijn werknemers werkzaam zijn. Het is de plicht van de werkgever om schade aan de gezondheid van de werknemers te voorkomen tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden.

Dit is een wettelijke verplichting op grond van artikel 7:658 uit het Burgerlijk Wetboek en de Arbowetgeving. Concreet betekent dit dat een werkgever die maatregelen moet nemen die redelijkerwijs nodig zijn om te voorkomen dat een werknemer tijdens zijn werkzaamheden schade lijdt.

Hoe en in welke omvang moet een werkgever maatregelen treffen?
Dat er ernstige gezondheidsrisico’s aan een besmetting met het virus COVID-19 kunnen zitten, is inmiddels bekend. Een werkgever moet dan ook onderzoeken of hij voorzorgsmaatregelen kan nemen om besmetting en verspreiding van dit virus te voorkomen, bijvoorbeeld door binnen redelijke grenzen hygiënemaatregelen te treffen. Een werkgever kan zijn werknemers ook meer mogelijkheden bieden om thuis te werken (en dan ook zoveel mogelijk thuis te blijven).

Met name van werkgevers in branches die verplicht moeten doordraaien, wordt meer en anders gevraagd. Daarbij kun je denken aan het treffen van maatregelen en het aanbieden van voorzieningen die de persoonlijke hygiëne bevorderen maar ook het instrueren van de schoonmaakkrachten om extra aandacht te besteden aan deurknoppen of het koffiezetapparaat. In supermarkten zien we nu ook beschermende platen tussen de caissière en de klant en wordt contactloos betalen aangemoedigd of verplicht.

Hoe ver de zorgplicht van de werkgever strekt, zal per branche verschillen. In branches waar besmetting meer voor de hand ligt, zoals de zorg of het openbare vervoer (en waar doorwerken op de gewone werkplek wordt gevraagd en soms geëist), mag van een werkgever méér verwacht worden ten aanzien van de te nemen voorzorgsmaatregelen.

Wat je als werkgever moet doen
Bij de bepaling van de omvang en inhoud van je zorgplicht als werkgever is dus van belang mee te nemen hetgeen er over de risico’s bekend is, alsmede wat er bekend is over het bestrijden en beperken van die risico’s. Volg dus als werkgever goed welke aanwijzingen het RIVM en de overheid geven aan Nederlanders in het algemeen én aan werkgevers in het bijzonder en pas de aangewezen maatregelen toe in jouw bedrijfsvoering.

Deze situatie is voor velen van ons onbekend en je mag in beginsel op deze aanwijzingen vertrouwen. Zorg er wel zoveel mogelijk voor dat je ook controleert of jouw werknemers de aanwijzingen opvolgen. Ook bij die controle heb je een actieve zorgplicht.

Wat zijn de mogelijke gevolgen als een werkgever te weinig doet?
Werkgever zullen de plicht tot zorg in de meeste gevallen vooral naleven vanuit oprechte zorg en betrokkenheid bij de gezondheid van de werknemers. Menselijk kapitaal is van groot belang!

Maar er zit dus ook een juridisch aspect aan. Als werkgever ben je aansprakelijk voor schade (materiële en immateriële schade als gevolg van ziek-worden) die je werknemers lijden. Tekort schieten in het treffen van adequate maatregelen kan tot aansprakelijkheid leiden en dus tot de plicht om schade te vergoeden.

Let op jezelf en op je werknemers en blijf gezond!