Bestuurs- en omgevingsrecht advocaat

Het bestuursrecht regelt de verhouding tussen de overheid enerzijds en de burgers/bedrijven anderzijds. Als bedrijf heb je vaak te maken met de overheid.

Wanneer je als bedrijf wilt uitbreiden of wilt verduurzamen heb je al snel te maken met verschillende overheden. Dat kan bijvoorbeeld een gemeente, provincie en/of ministerie zijn.

De overheid bestaat uit verschillende bestuursorganen met verschillende taken en bevoegdheden. We onderscheiden ook verschillende taakvelden. Hierbij kan gedacht worden aan het ruimtelijk bestuursrecht, milieurecht, sociaal zekerheidsrecht.  Maar ook het publiekrechtelijke schadevergoedingsrecht is een belangrijk onderdeel van het bestuursrecht.

Algemene wet bestuursrecht

Binnen het bestuurs- en omgevingsrecht is er één centrale wet waar alle overheden mee te maken hebben. Dat is de Algemene wet bestuursrecht (de Awb). Deze wet regelt wanneer er sprake is van een besluit en hoe bestuursorganen zich moeten gedragen ten opzichte van burgers, bedrijven en andere overheden. De feitelijke bevoegdheidsgrondslag ligt in de meeste gevallen in specifieke wetten. Deze specifieke wetten kunnen ook afwijken van de algemene regels die in de Awb zijn opgenomen.  Er gelden bijvoorbeeld specifieke regels voor het omgevingsrecht, het sociale zekerheidsrecht, subsidierecht, waterschapsrecht en noem maar op.

Advocaat bestuurs- en omgevingsrecht

Welk deelgebied binnen het bestuursrecht/omgevingsrecht van toepassing is, hangt af van de vraag die je aan de overheid hebt gesteld. De regels verschillen per deelgebied en dat vraagt om bestuursrecht advocaten die deskundig zijn op die specifieke vakgebieden. Projectontwikkeling vraagt een andere benadering dan het sociale zekerheidsrecht. Ook is het belangrijk van de lokale situatie/regelgeving op de hoogte te zijn. Een horeca exploitatievergunningstelsel kan er in de ene gemeente anders uitzien dan in een andere gemeente. Dat heeft te maken dat een gemeente een grote mate van autonomie heeft als het over de eigen regelgeving gaat. Die mag uiteraard niet in strijd zijn met hogere regelgeving.

In de praktijk is de gemeente het eerste aanspreekpunt voor een bedrijf. Dan wordt gekeken welke vergunningen er nodig zijn om een ontwikkeling mogelijk te maken. Het is belangrijk in een vroeg stadium een objectief oordeel te krijgen wat de mogelijkheden zijn. Een bestuursrecht advocaat kan je daarbij helpen.

Regelingen en vergunningen in het omgevingsrecht

Wanneer je als bedrijf graag wilt uitbreiden, kan het zijn dat je hiervoor een omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen of gebruik nodig hebt, maar wellicht is ook een milieuvergunning/melding noodzakelijk. Het kan ook zijn dat er voor bepaalde activiteiten subsidie kan worden aangevraagd. In sommige gevallen is het zelfs denkbaar dat er strikte(re) regels zijn als het gaat over bouwen bij Rijksmonumenten. Het kan ook zijn dat er branche specifieke regels zijn. Denk hierbij aan visrechten. Deze rechten worden beïnvloed door Europese regelgeving. Het is dan prettig om geadviseerd te worden door een bestuursrecht advocaat die in dit specifieke rechtsgebied ervaring in heeft.

Want juist door bepaalde activiteiten te combineren, uit elkaar te halen of je toekomstige activiteiten iets aan te passen, kan net dat verschil opleveren tussen het wel of niet verkrijgen van je vergunning.

Onze bestuursrecht advocaten helpen graag bij juridische vragen over:

  • Omgevingsrecht
  • Bestuursrecht
  • Subsidierecht / overheidssubsidies
  • Milieuvergunning
  • DHW-vergunning (Drank- en Horecavergunning)
  • Exploitatievergunning
  • Dienstenrichtlijn
  • Gemeentelijk dan wel rijksmonument
  • Damoclesbeleid

Neem gerust vrijblijvend contact met een bestuursrecht advocaat op om de mogelijkheden te bespreken.

Neem contact met ons op